Det betyder sygeplejerskernes strejke for dig

Sygeplejerskerne strejker fra på lørdag. Det har ingen betydning for socialrådgivernes overenskomstresultat, som blev vedtaget med stort flertal og allerede er trådt i kraft. Men hvis du arbejder sammen med en sygeplejerske, som strejker, så skal du være opmærksom på, at du ikke må udføre strejkeramt arbejde.

Som strejkevarslerne ser ud nu, vil det sandsynligvis være meget få socialrådgivere, der bliver berørt af strejken i deres arbejde. Men skulle du være én af de få socialrådgivere, som arbejder tæt sammen med en sygeplejerske, som strejker, skal du vide følgende:

  • Du må ikke udføre strejkeramt arbejde.
  • Du er dog fortsat underlagt ledelsesretten og skal derfor udføre arbejdet, hvis din leder pålægger dig det.
  • Hvis du bliver pålagt strejkeramt arbejde, skal du kontakte din regionskonsulent, som vil håndtere sagen derfra.

Husk, at det kun er arbejde, som normalt udføres af sygeplejersker, der nu er udtaget til strejke, der er strejkeramt arbejde.

Politikerne skal rette op på historisk fejltagelse

Sygeplejerskerne har stemt nej til mæglingsskitsen og skal nu i strejke. Mads Bilstrup, formand for Dansk Socialrådgiverforening, forstår godt sygeplejerskernes utilfredshed over det uretfærdige lønefterslæb.

– Som socialrådgivere er vi helt enige i målet om at sikre ligeløn! Ligeløn er et generelt problem, som også berører socialrådgivere og mange andre kvindedominerede faggrupper. Men i Dansk Socialrådgiverforening har vi valgt en anden strategi: Vi arbejder for en politisk løsning, siger han.

I overenskomsterne er det lykkedes at tage små skridt, som retter op på uligheden – senest med en ligelønspulje. Derfor stemte et meget stort flertal af socialrådgiverne ja til overenskomsten i 2021.

– Men det grundlæggende problem er skabt af politikerne på Christiansborg – og det har vist sig, at vi ikke kan løse det igennem overenskomstforhandlingerne, siger Mads Bilstrup.

Tjenestemandsreformen fra 1969 blev vedtaget af Folketinget, og det er dermed politikerne, som har støbt et skævt fundament. Kvindedominerende fag så som sygeplejersker, socialrådgivere, socialpædagoger, pædagoger og andre, er generelt dårligere lønnet end fag domineret af mænd.

– Vi mener derfor, at den eneste mulige løsning er, at politikerne retter op på deres historiske fejltagelse. Derfor har vi brug for, at lønkomitéen kommer i gang, siger Mads Bilstrup.

Lønkomitéen skal komme med et bud på en løsning på ligelønsproblemet.

–  Og så har vi brug for politikere, arbejdsgivere og fagbevægelse, som i samlet trop tager ansvar for at rette op på den historiske ulighed, som vi stadig slæber rundt på. Jeg er helt klar, siger han.