Ytringsfrihed: Hvad er op og ned på den lovpligtige whistleblowerordning?

Fra den 17. december bliver whistleblowerordninger lovpligtige for alle organisationer og virksomheder med mere end 249 ansatte. Mette Langelund Klit, lektor og cand.jur. på Københavns Professionshøjskole, fortæller om loven og understreger, at en whistleblowerordning skal bruges med omtanke og som et supplement.

Langt de fleste socialrådgivere vil møde en whistleblowerordning i løbet af december, eller når de møder på job efter juleferien. Før sommerferien vedtog Folketinget nemlig ”Loven om beskyttelse af whistleblowere”, og det betyder, at alle offentlige og private organisationer og virksomheder med mere end 249 ansatte har pligt til at etablere en whistleblowerordning senest den 17. december i år.

Organisationer og virksomheder med 50-249 ansatte skal have en ordning etableret inden december 2023, og dem med færre end 50 ansatte slipper helt.

Tidligere har flere offentlige myndigheder haft frivillige ordninger, men nu bliver det altså lovpligtigt.

Ifølge Mette Langelund Klit, lektor og cand.jur. på Ledelse, Organisation og Forvaltning på Københavns Professionshøjskole, kommer loven om lovpligtige whistleblowerordninger fra et EU-direktiv, som egentlig handler om, at EU gerne vil have, at EU-regler bliver overholdt – og man derfor lavede et direktiv om beskyttelse af personer, der indberetter netop overtrædelser af EU-retten.

I lyset af mange års udfordringer omkring ytringsfrihed for såvel offentligt som privat ansatte har det danske folketing så besluttet at udvide loven til at gælde samtlige virksomheder og organisationer. Samt at udvide områderne til også at gælde alvorlige lovovertrædelser og øvrige alvorlige forhold. I et håb om at en lovpligtig whistleblowerordning giver medarbejderne en sikker mulighed for at fortælle om kritisable forhold – uden at frygte for negative konsekvenser.

– Både sager hos Ombudsmanden og talrige undersøgelser fra forskellige fagforeninger har vist, at offentligt ansatte mange steder forsøges begrænset i deres ytringsfrihed, og at mange offentligt ansatte ikke tør ytre sig af frygt for repressalier. Nu giver man så medarbejderne en ekstra mulighed for netop at ytre sig og forhåbentlig øge gennemsigtigheden og sikre overholdelse af regler, fortæller Mette Langelund Klit.

Sidste udvej

Loven har til hensigt at sikre medarbejdernes retssikkerhed, så de ikke bliver urimeligt forfulgt, fordi de med rette ”fløjter” om ulovlige eller kritisable forhold. Men whistleblowerordningerne skal ses som et supplement til den direkte og daglige kommunikation på arbejdspladsen om fejl og utilfredsstillende forhold.

– Som medarbejder skal man altid vurdere, om man ikke kan gå til sin tillidsrepræsentant, sin arbejdsmiljørepræsentant eller sin leder. Men sidder man i en presset situation og får nogle ulovlige ordrer, og dialog om kritisable forhold er umulig på ens arbejdsplads – og man frygter for repressalier, ja, så er det en god ide at gå til en whistleblowerordning, som jeg dog altid vil se som den sidste udvej, pointerer Mette Langelund Klit.

Hun råder også til, at man passer på sig selv, hvis man laver en indberetning til en whistleblowerordning.

– Man skal ikke ind og lege minidetektiv for at finde oplysninger frem, som man ikke har, men udelukkende fokusere på det, man ved, og ikke det, man tror.

Samtidig skal man være varsom med at konkludere for eksempel, at noget er ulovligt. Man skal fortælle om de faktiske forhold, man kender til, og sige, at det bekymrer en – men lade andre konkludere, pointerer Mette Langelund Klit.

Værn mod aktindsigt

Hvor de gældende regler om GDPR, forvaltningsret og ansættelsesret har været grundpillerne bag de frivillige whistleblowerordninger, så har den lovpligtige ordning et sæt særlige lovkrav med sig.

Der er krav om fortrolighed, og de normale forvaltningsregler om partshøring gælder ikke for indledende undersøgelser, der siden skrinlægges, fordi det vurderes, at der ikke er noget i sagen. Så en whistleblowerenhed under den nye lov kan godt lave en undersøgelse – uden at den medarbejder, henvendelsen handler om, nogensinde får det at vide.

Yderligere sætter den nye lov et værn op imod reglerne om aktindsigt. Tidligere kunne man søge aktindsigt og få at vide, hvem der havde indsendt oplysningerne. Det kan man ikke via den nye lov.

– Whistlebloweren er beskyttet både via krav om fortrolighed, men også via undtagelsen fra aktindsigtsreglerne, så på den måde burde whistlebloweren være sikret mod repressalier, forklarer Mette Langelund Klit.

Den, der bliver fløjtet om, er beskyttet via gældende regler. Bliver der indsamlet og registreret oplysninger om dig, har du ret til at blive orienteret i henhold til reglerne om GDPR. Bliver der truffet afgørelser eller får det ansættelsesretlige konsekvenser, så gælder rettighederne i forvaltningsloven og ansættelsesretten blandt andet om at blive partshørt mv.

– Det er også tænkt som en beskyttelse af den, der bliver fløjtet om, at man undersøger, om der er hold i anklager, inden man får det at vide. Det kan man så godt diskutere, om det rent faktisk opleves som en beskyttelse, mener Mette Langelund Klit.

Hun opfordrer de enkelte arbejdspladser til at tage nogle grundige snakke – blandt andet i MED-systemet, om hvordan whistleblowerordningen skal bruges.

– Jeg håber også, at man fra politisk side vil evaluere ordningen grundigt – også inden for en forholdsvis kort tidshorisont, så vi kan finde ud af, om den bliver brugt efter hensigten.


Det kan du bruge ordningen til

Den nye lovpligtige whistleblowerordning skal behandle indberetninger om: Overtrædelser af EU-retten samt alvorlige lovovertrædelser og øvrige, alvorlige forhold.

Det gælder blandt andet:

  • Overtrædelser af regler om offentlige udbud
  • Bestikkelse
  • Underslæb
  • Grove og gentagne overtrædelser af forvaltningsloven
  • Grove og gentagne overtrædelser af forvaltningsretlige principper
  • Tilsidesættelse af en lovbestemt handlepligt
  • Tilsidesættelse af faglige standarder, der vil kunne medføre en risiko for personers sikkerhed og sundhed
  • Omsorgssvigt
  • Grovere eller gentagne overtrædelser af arbejdspladsens interne retningslinjer.

Til gengæld er konflikter mellem medarbejdere, samarbejdsvanskeligheder med videre ikke omfattet – medmindre der er tale om seksuel chikane eller anden form for chikane.

Vejledningen til loven opererer også med en form for bagatelgrænse, hvor der står: ”oplysninger af bagatelagtig karakter, oplysninger om overtrædelse af interne retningslinjer om sygefravær, rygning, alkohol, privat brug af kontorartikler mv.” er ikke omfattet.

Kilde: Justitsministeriets ”Vejledning om whistleblowerordninger på offentlige arbejdspladser”.