Ulighed skal bekæmpes med faglige fællesskaber

Der var stor fokus på arbejdsmiljø og konsekvenser af ulighed på generalforsamlingen i Region Øst. Debatten handlede blandt andet om vilkår for tillidsrepræsentanter og seniorrettigheder.

REGION ØST: Cirka 144 medlemmer havde indtaget den flotte festsal på Københavns Rådhus, da den afgående regionsformand Annemette El-Azem bød velkommen til generalforsamlingen i Dansk Socialrådgiverforenings Region Øst. Efter få lavpraktiske bemærkninger om blandt andet rygeregler og den efterfølgende middag, gav hun ordet til formand Majbrit Berlau, som gik på talerstolen, der var flankeret af Region Østs røde fane.

– Hvor er det fedt at stå heroppe og se ud over jer. Jeg vil redegøre for hovedbestyrelsens debatoplæg ”Nye veje til det gode arbejdsliv”, som I sikkert alle sammen har nærlæst i fagbladet, sagde hun med et grin.

Inden hun tog fat på det gode arbejdsliv, rundede hun nogle af de aktuelle udfordringer – kontanthjælpsloftet og trusler og vold mod socialrådgivere. Majbrit Berlau pointerede også, at strategien ”Det betaler sig at investere i socialt arbejde” har sat en markant dagsorden.

Arbejdsliv i balance

I sit oplæg om det gode arbejdsliv understregede Majbrit Berlau, at socialrådgiverne står over for nogle nye udfordringer:

– Vi skal sammen finde nye løsninger, som skaber mere fleksibilitet, fordi vi har udsigt til at skulle være i længere tid på arbejdsmarkedet. Som I kan se på modellen over de fire livsfaser – nyuddannet, småbørnsforældre, midt i livet og seniorlivet – så er timebanken en af de løsninger, der går igen i alle livsfaser. En timebank kan være et redskab, der sikrer, at man i visse perioder af livet arbejder mere for i andre perioder at arbejde mindre for fuld løn.

Og en af de udfordringer, som hun bad deltagerne lægge særligt mærke til, var digitaliseringen af socialrådgivernes arbejdsopgaver.

– Robotterne er på vej. Intelligente computere står for kunderådgivningen i banken, og kunderne opdager det ikke. Intelligente robotter går med på stuegang i Japan. Vi kan enten vælge at fornægte udviklingen, eller vi kan vælge at komme ind i kampen og sætte en dagsorden for, hvordan det skal bruges i vores arbejdsliv, så vi sikrer en kvalitetsdagsorden frem for en effektiviseringsdagsorden.

Klublivet trænger til opmærksomhed

Herefter var det regionsformand Annemette El-Azems tur til at gå på talerstolen for at fremlægge sin mundtlige beretning. Hun fastslog, at verdenen omkring os er præget af stadig stigende ulighed – både i sundhed, uddannelse og indkomster.

– Uligheden præger vores arbejde. For at kunne modsvare den stigende ulighed er der brug for stærke, faglige stærke fællesskaber – en stærk fagbevægelse på landsplan og en stærk fagbevægelse på arbejdspladserne.

I den forbindelse kom Annemette El-Azam også ind på, at regionen som et led i DS’ projekt 2022 havde holdt en såkaldt ringedag, hvor DS-ansatte ringede tilfældigt udvalgte medlemmer op for at høre, hvordan de oplevede fællesskabet med kollegerne.

– Medlemmerne – måske var det en af jer, vi talte med – fortalte om, at de tog ud og spise sammen, at en kollega bagte kage til torsdagspausen, og de tog på udflugter sammen. Så fællesskab var der masser af, men det slå- ende var, at det ikke var socialrådgiverklubben, der var rammen om fællesskabet.

På den baggrund konstaterede regionsformanden, at klublivet trænger til opmærksomhed – og at Region Øst derfor har afsat flere midler til at støtte klubaktiviteter.

Ros til tillidsvalgte

Selv om investeringstankegangen har vundet indpas, og eksempelvis Høje Taastrup Kommune har besluttet at oprette 16 nye stillinger i jobcenteret og samtidigt oprette skolesocialrådgiver-stillinger, så er det ikke ensbetydende med, at alt er godt, ”bare vi siger investering i socialt arbejde”, vurderede Annemette El-Azem.

– Alt for mange af vores arbejdspladser – både offentlige og private – er præget af ny lovgivning, der forringer udsatte menneskers vilkår. Arbejdspladserne er også præget af besparelseskrav og New Public Management-krav om styring med unyttige dokumentationsprogrammer. Og der var ros til tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og ledere for at gå ind i kampen for et bedre arbejdsmiljø. Men der har også været situationer, som ikke ændrede sig, før Arbejdstilsynet kom på banen. Og det er for sølle, fastslog hun.

Inden Annemette El-Azem gik ned fra talerstolen på hendes sidste generalforsamling som regionsformand, takkede hun alle medlemmer for deres faglighed og dygtighed, de hårdtarbejdende tillidsrepræsentanter og ledere samt alle ansatte i foreningen og sidst, men ikke mindst regionsbestyrelsen.

– Tak for indsatsen. Og tak for jeres tillid, lød det fra en tydelig berørt regionsformand, som der på generalforsamlingen blev holdt flere takketaler for.

TR-vilkår og seniorordninger

Derefter var der åbent for debat, hvor der blandt andet blev efterlyst bedre vilkår for tillidsrepræsentanterne og større fokus på seniorordninger. Fællestillidsrepræsentant i Hvidovre Kommune, Vinnie Eliasen, sagde:

– Vi har taget opgaven med DS2022 på os, og det gør vi gerne. Det er en stor opgave, og det er blevet klart for mig, hvor lidt sammenhæng der er mellem hovedbestyrelsen og tillidsrepræsentanterne. Hvad er det, I forventer af os – eksempelvis i forbindelse med Velfærdsalliancen? Vi har brug for større sammenhæng mellem det faglige arbejde på arbejdspladserne og den politiske del af DS.

Ditte Brøndum, fællestillidsrepræ- sentant i Gladsaxe Kommune, var inde på noget af det samme.

– Kunne DS arbejde med at skaffe bedre vilkår for tillidsrepræsentanterne, nu vi også skal løfte DS2022. Mere tid til tillidsrepræsentanterne, ellers skal vi alle gøre en ihærdig indsats med at fordele opgaverne på flere hænder. Det er vi i gang med, og det skaber heldigvis begejstring.

Oplægget om det gode arbejdsliv fik også et medlem på talerstolen.

– Det, der fik mig herop, var robotterne. Det er vigtigt, at vi finder ud af, hvordan vi arbejder sammen med de her maskiner. Det er sjovt at grine ad robotterne, men de griner sidst, hvis vi ikke tager dem alvorligt, lød det fra John Nielsen, som er selvstændig socialrådgiver.

Og Annette Bruun fra Roskilde Kommune, som har arbejdet 32 år som socialrådgiver, efterlyste mere fokus på seniorordninger.

– Vi snakker om langtidsholdbarhed, men vi er max presset, så man kan næsten ikke trække vejret. Og en senere pensionsalder belaster os yderligere og nødvendiggør, at DS prioriterer at få flere seniorrettigheder.

Annemette El-Azem nikkede genkendende til de rejste temaer – og nævnte, at DS’ fattigdomsberedskab er lavet med tillidsrepræsentanterne og de øvrige klubmedlemmer som målgruppe. Lige som hun orienterede om, at der kontinuerligt arbejdes for bedre TR-vilkår – og at DS vil knokle for, at alle har et godt arbejdsliv – også som seniorer.

Den mundtlige og skriftlige beretning blev enstemmigt vedtaget. Og oven på de berømte rådhuspandekager var der tid til snak ved bordene.

Lolland bakker op

Ved mørkets frembrud kom de otte store messinglysekroner rigtig til deres ret og var med til at skabe en festlig atmosfære ved alle de runde borde dækket med hvide duge. Ved et af bordene var stemningen særlig god.

– Vi har kørt i bus, siden I andre drak formiddagskaffe, fortæller Rikke Terney. Med lige dele stolthed og glæde i stemmen fortæller hun, at hele 12 socialrådgivere fra Lolland Kommune er med til generalforsamlingen.

– Sammen med regionskonsulent Anker Elvius fra DS er vi i gang med at styrke vores klub. Vi fik ideen til, at så mange som muligt skulle med her i dag, så vi fleksede ud klokken 11.30 og satte os ind i en bus, som DS havde lejet til os. Nu skal vi spise middag sammen med vores kollegaer, og vi regner med at være hjemme igen klokken et i nat.


Den nye bestyrelse i Region Øst

 • Rasmus Hangaard Balslev, regionsformand
 • Mette Louise Brix
 • Peter Hedenborg – NY
 • Katja Hoffmann Barfod
 • Majken Tingstrøm
 • Vinnie Eliassen – NY
 • Christoffer Appel Hansen
 • Rikke Helk
 • Mai Birk Andersen
 • Helle Ena Andersen – NY
 • Mie Backmann – NY