Socialrådgivere hårdt ramt af arbejdspres og stress

NY UNDERSØGELSE Hver tredje socialrådgiver er ofte eller hele tiden stresset. Og knap 60 procent oplever, at de har en høj eller meget høj arbejdsmængde. Det viser en ny undersøgelse fra FTF. Socialrådgivernes formand er stærkt bekymret over de høje tal og efterlyser klare regler for psykisk arbejdsmiljø.

At socialrådgivere, politibetjente og ansatte i SKAT har susende travlt på jobbet kommer sikkert ikke bag på nogen. Nu dokumenterer en ny undersøgelse, at arbejdspresset blandt FTF’ere er bekymrende højt – markant højere end blandt lønmodtagere generelt – og at socialrådgivere er særligt hårdt pressede på jobbet.

Undersøgelsen fastslår samtidig, at der er et ekstraordinært hårdt pres på ansatte med myndighedsansvar, og her er det især – ud over socialrådgivere – politibetjente og ansatte i SKAT, som er hårdt ramt.

Mens hver femte FTF’er er stresset ofte eller hele tiden, så gælder det hver tredje socialrådgiver. Og godt hver tredje FTF’er – 36 procent – angiver, at de har en høj eller meget høj arbejdsmængde. Det tilsvarende tal for socialrådgiverne er 59 procent.

Det er Dansk Socialrådgiverforenings hovedorganisation, FTF, som står bag den nye undersøgelse ”FTF’ernes psykiske arbejdsmiljø – hovedresultater og konsekvenser for sygefravær og sygenærvær”.

Dansk Socialrådgiverforening har fået lavet et udtræk af de specifikke tal for socialrådgivere, som er en del af datamaterialet for den netop offentliggjorte undersøgelse. Senere i år bliver DS’ egen arbejdsmiljøundersøgelse offentliggjort.

Arbejdspres fører til flere sygedage

Af de FTF’ere, der oplever stress, angiver ni ud af ti, arbejdet som den væsentligste årsag. Og undersøgelsen dokumenterer, at FTF’ernes psykiske arbejdsmiljø på en række områder er belastet i en sådan grad, så det fører til øget sygefravær.

Hvor 16 procent af FTF’erne har haft sygefravær det seneste år på grund af det psykiske arbejdsmiljø, så gælder det for 22 procent af socialrådgiverne. Og samlet set har FTF’erne flere sygedage end lønmodtagere generelt. Omregnes sygefraværet til sygedage ser billedet sådan ud: Hvor danske lønmodtagere i snit har 1,4 sygedag pr. år på grund af det psykiske arbejdsmiljø, så har FTF’erne 2,6 sygedage – næsten dobbelt så mange. Og kigger man særskilt på socialrådgiverne, så har de 3,8 sygedage pr. år på grund af psykisk arbejdsmiljø.

Derfor går vi syge på job

Undersøgelsen viser, at det ikke alene er sygefraværet, men også risikoen for, at man går syg på arbejde, der stiger, når arbejdsmiljøbelastningen vokser. Således er 62 procent af FTF’erne gået syge på arbejde inden for det seneste år. Det svarer til, at de i gennemsnit er gået syge på arbejde i 4,8 dage i det seneste år. For socialrådgivere et det tilsvarende tal 6,1 dage.

Der peges på en række forhold, som kan føre til, at man møder op på jobbet, selv om man er syg:

En stor arbejdsmængde og høje følelsesmæssige krav i arbejdet kan betyde, at man oplever et stort behov for at få løst opgaverne med borgerne. Og hensynet til kollegerne vejer også tungt. Derudover oplever man en høj grad af engagement og ansvar for sit arbejde, og derfor forsøger man at undgå fravær, også selv om man er syg.

Eller alternativt vælger man at løse arbejdsopgaverne hjemmefra.

Og når fravær betyder, at man blot skal udføre arbejdet på et andet tidspunkt, kan det være med til skabe eller forstærke konflikter mellem arbejdsliv og privatliv DS: Alarmerende høje tal At socialrådgiverne i så høj grad er ramt af et dårligt psykisk arbejdsmiljø, bekymrer formand for Dansk Socialrådgiverforening, Majbrit Berlau, og gør hende også vred.

– Det er alarmerende høje tal. Der er meget, som tyder på, at arbejdsgiverne ikke tager deres ansvar for arbejdsmiljøet tilstrækkelig alvorligt, når så mange socialrådgivere bliver stressede og syge. Det skal – ifølge loven – være sikkert og sundt at gå på arbejde. Det er det ikke for socialrådgiverne. Vi ser ind i en fremtid, hvor vi skal være 50 år på arbejdsmarkedet. Det hænger simpelt hen ikke ordentligt sammen.

Hun understreger, at konsekvenserne af et dårligt psykisk arbejdsmiljø også rammer borgerne.

– Vi har så mange hamrende dygtige socialrådgivere, som brænder for deres fag, men de har alt for mange borgere, de skal tage sig af. Arbejdspresset er mange steder så højt, at det i praksis ikke er muligt at bringe vores faglighed i spil på den mest optimale måde – og det kan vi som samfund ikke være bekendt over for borgerne.

Fokus på arbejdsmiljø ved OK18

Socialrådgivernes formand understreger, at hun forventer, at arbejdsgiverne – Danske Regioner og KL – vil tage resultatet af den nye undersøgelse meget alvorligt. Og det vil hun også gøre klart, når hun sidder ved forhandlingsbordet i forbindelse med OK18.

– Vi stiller krav om årlige lokale forhandlinger om antallet af sager for de kommunalt ansatte socialrådgivere. Og vi stiller også krav om ordentlige introduktionsforløb for nyuddannede socialrådgivere og bedre seniorrettigheder til vores ældre kolleger, siger hun og tilføjer:

– Samtidig er vi i Dansk Socialrådgiverforening også godt klar over, at kommuner og regioner skal følge en lovgivning, der er udstukket af Christiansborg. Der er i høj grad brug for lovforenklinger og øget tillid til, at socialrådgiverne kan forvalte deres egen faglighed. Det siger vi højt, hver gang vi mødes med ministre og andre politikere. Men vi har brug for, at der snart sker noget mere markant.

Klare regler for psykisk arbejdsmiljø efterlyses

Undersøgelsen offentliggøres samtidig med, at regeringens ekspertudvalg om arbejdsmiljø arbejder på at komme med anbefalinger til politikerne på de stigende problemer med især de psykiske belastninger på jobbet.

Majbrit Berlau efterlyser i den kontekst en bedre lovregulering af det psykiske arbejdsmiljø:

– Ifølge arbejdsmiljøloven er det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø ligestillede. Der er mange bekendtgørelser og vejledninger fra Arbejdstilsynet om fysisk arbejdsmiljø – altså om røg, støj og møg – men der findes ingen bekendtgørelser om det psykiske arbejdsmiljø. Det er der i den grad brug for. I Sverige har man for nylig lavet en sådan bekendtgørelse, og selv arbejdsgiverne er glade, for nu ved de, hvad de har at rette sig efter.


DS’ KRAV TIL ET BEDRE PSYKISK ARBEJDSMILJØ

På baggrund af FTF-undersøgelsens alarmerende tal om socialrådgivernes psykiske arbejdsmiljø kræver Dansk Socialrådgiverforening, at:

  • Lovgivningen skærpes, så psykisk arbejdsmiljø reelt bliver ligestillet med fysisk arbejdsmiljø.
  • Vi får årlige lokale forhandlinger i kommunerne om sagstal.
  • Arbejdstilsynet får tilført ressourcer i stedet for besparelser – så de får ordentlige muligheder for at kontrollere arbejdspladsernes arbejdsmiljø.
  • Ledere med personaleansvar får obligatorisk uddannelse – så de bliver klædt bedre på til at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø.

OM UNDERSØGELSEN

  • FTF har gennemført en undersøgelse om FTF’ernes arbejdsmiljø på tværs af faggrupper og brancher. I alt har 9.641 personer har deltaget i undersøgelsen – heraf 769 socialrådgivere.
  • FTF’ernes psykiske arbejdsmiljø – hovedresultater og konsekvenser for sygefravær og sygenærvær” er den første af i alt fire rapporter, som COWI udarbejder for FTF.
  • Hovedorganisationen FTF, som Dansk Socialrådgiverforening er medlem af, repræsenterer 450.000 offentligt og privat ansatte.

Læs undersøgelsen på www.ftf.dk under ”dokumentation”

STOP STRESS PÅ ARBEJDSPLADSEN

  • Hvis du – og dine kolleger – er ramt af stress, anbefaler Dansk Socialrådgiverforening, at I sammen med arbejdsmiljørepræsentanten og tillidsrepræsentanten går i dialog med ledelsen – med udgangspunkt i nogle af de gode råd om at forebygge stress, som du kan finde på www.socialraadgiverne.dk/stress
  • Arbejdsmiljøet er ledelsens ansvar – og ifølge arbejdsmiljøloven skal det være sikkert og sundt at gå på arbejde.
  • Hvis du har brug for sparring eller støtte til processen, er du velkommen til at kontakte din DS-Region – se www.socialraadgiverne.dk/kontakt

Læs mere på socialraadgiverne.dk/stress

NY FACEBOOKSIDE: #JOBUDENSTRESS

Du kan være med til at bekæmpe stress og kræve politisk handling ved at like www.facebook.com/JobUdenStress/

Del dine oplevelser med stress og dårligt psykisk arbejdsmiljø ved at bruge #JobUdenStress på Facebook og Twitter.

Det er FTF, som har lanceret kampagnen Job Uden Stress.