Socialrådgivere advarer: Vi har ikke tid til at overholde loven

Socialrådgiverne i børne-og familieafdeling i Norddjurs Kommune har mistet ni kollegaer på otte måneder. Til gengæld har de fået to vikarer. De socialrådgivere, der er tilbage, er så pressede, at de ikke kan leve op til lovens tidsfrister, skriver Dansk Socialrådgiverforening i et bekymringsbrev til den øverste ledelse. Socialchef afviser at kende til manglende overholdelse af tidsfrister.

Underretningerne tikker ind, men der bliver færre og færre socialrådgivere til at tage sig af de udsatte børn og familier, som har brug for hjælp i Norddjurs Kommune. Allerede for et år siden fik afdelingen et påbud fra Arbejdstilsynet,

som blandt andet skrev, at medarbejderne ”hele tiden overskrider lovkravene i forhold til fristerne i deres sager, hvilket beskrives som hårdt set i lyset af det store ansvar, de sidder med i forhold til familierne og børnene.”

Her et år efter påbuddet er de problemer, som Arbejdstilsynet konstaterede, ikke blevet løst. Til gengæld er ni medarbejdere af forskellige årsager stoppet i afdelingen, og kun to af dem er blevet erstattet. Ikke af faste medarbejdere, men af vikarer. Det viser en opgørelse, som socialrådgiverne i afdelingen har lavet.

Socialrådgivernes tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant har længe arbejdet for at få rettet op på forholdene i børne- og familieafdelingen. Men i starten af året oplevede de, at de ikke kunne komme længere, og bad derfor to af Dansk Socialrådgiverforenings konsulenter om hjælp. På vegne af socialrådgiverne i afdelingen har de sendt et bekymringsbrev til kommunaldirektøren, som også er blevet behandlet på et møde i kommunens økonomiudvalg.

Der er ikke fra politisk side lagt op til, at der skal ansættes flere socialrådgivere i afdelingen. Men der vil nu blive nedsat arbejdsgrupper, som skal undersøge, om der kan frigives ressourcer ved at optimere nogle sagsgange. Det er minimalt, hvad der kan hentes ved det, vurderer tillidsrepræsentant Annette Møller Hammerum.

– Vi sidder alle sammen med for mange sager, der er ingen ressourcer, som ligger ubrugt hen. Så jeg har svært ved at se, hvordan Søren vi skal få det til at hænge sammen, siger hun.

Vil I kunne overholde loven med de nuværende ressourcer?

– Nej, det kan vi ikke, og det har vi også sagt. Det er umuligt. Normalt må man først sætte indsatser i gang, når man har lavet en børnefaglig undersøgelse, men dem når vi ikke at lave. Der er en kattelem i  lovgivningen, som siger, at hvis ikke det kan vente, så må man lave en foreløbig handleplan.

Den kattelem har vi jo været nødt til at sprænge og sige, at det er sådan vi gør i langt størstedelen af sagerne, siger Annette Møller Hammerum. Opfølgning på anbringelser hvert halve år er en anden tidsfrist, som socialrådgiverne har svært ved at overholde.

– Vi skal jo lave personrettet tilsyn og holde børnesamtaler, og det forsøger vi virkelig også at overholde, men jeg kan bare høre, at det er svært for kollegaerne at nå det, siger hun.

Ledelse: Sænk serviceniveauet

På grund af en teknisk fejl i budgettet mangler Norddjurs Kommune 115 mio. kroner om året frem mod 2022, og i den forbindelse har socialrådgiverne i børne- og familieafdelingen fået at vide, at de bliver nødt til at sænke serviceniveauet. Det har ifølge Annette Møller Hammerum indtil nu været svært at få et svar på, hvad det var for opgaver, medarbejderne ikke skulle udføre.

– Men nu har vi fået at vide, at vi skal prioritere underretningerne, de akutte sager og tvangsanbringelserne. Der er jo så andre ting, vi bliver nødt til at lade ligge, siger hun.

Det er frustrerende kun at bruge et minimum af ressourcer på hver sag, oplever Annette Møller Hammerum.

– Vi kan ikke tillade os at gøre det, som vi burde gøre som socialrådgivere. Vi er nødt til at økonomisere med vores tid, så der hvor man i nogle tilfælde ville tage tre samtaler i familien, der tager vi måske kun én. Og det er klart, at hvis vi nåede at lave en børnefaglig undersøgelse, så ville vi få et bedre kendskab til familierne, og hvor massivt de er udfordret, og så ville vi måske sætte en ekstra indsats i gang, forklarer hun.

Socialchef vil tjekke op på tidsfrister

Det er Norddjurs Kommunes socialdemokratiske borgmester, Jan Petersen, som er formand for økonomiudvalget, men han ønsker hverken at udtale sig om tildeling af ressourcer til børne- og familieafdelingen eller om kommunens manglende overholdelse af lovens tidsfrister. Han henviser til den proces, der er blevet sat i gang i afdelingen under ledelse af socialchef Hanne Nielsen.

Hun er sammen med afdelingsledelsen, medarbejderrepræsentanterne og en erhvervspsykolog fra Arbejdsmiljøcenteret i gang med at planlægge en proces, der skal genoprette tilliden i afdelingen og genskabe et godt arbejdsmiljø og gode rammer omkring arbejdet, blandt andet ved at undersøge, hvordan de kan ’work smarter – not harder,’ som hun formulerer det.

Forventer du, at I med den her genopretningsplan vil kunne komme til at overholde de tidsfrister i lovgivningen, som I ikke har overholdt indtil nu?

– Jeg har ikke kendskab til, at der er frister, der ikke overholdes. Men jeg vil undersøge, hvordan det ser ud. Det skal jo afklares, for selvfølgelig skal vi overholde lovgivningen og tidsfristerne, siger Hanne Nielsen. I påbuddet fra Arbejdstilsynet, som afdelingsledelsen i over et år har arbejdet på at imødekomme, står der blandt andet:

”Medarbejderne oplyste, at der er mange §50 undersøgelse (red. Børnefaglige undersøgelser) med fristoverskridelser på lovmæssige frister. Arbejdstilsynet konstaterer i opgørelse af fristoverskridelser fra småbørnsgruppen, at der aktuelt er overskridelser i 66 sager fordelt på 12 medarbejdere.”

Da kommunen modtog påbuddet fra Arbejdstilsynet i juni 2018, blev socialchef Hanne Nielsen orienteret om det.

– Jeg blev bekendt med påbuddet, men læste ikke detaljerne i det. Jeg er blevet orienteret om, at der er udarbejdet en handleplan, men der fremgik ikke noget med overholdelse af frister. Men hvis det står så konkret, som du siger, så vil jeg helt oprigtigt være meget nysgerrig på det, siger Hanne Nielsen.

Er du bekendt med, at medarbejderne primært laver midlertidige handleplaner og ikke rigtig når at få lavet §50 undersøgelser?

– Det er ikke noget, jeg har kendskab til. Jeg skal straks følge op på, om det er korrekt. Hvis det er reglen og ikke undtagelsen, kan jeg jo ikke sidde det overhørig, siger hun.

Undersøger behov for flere ressourcer

Medarbejderne i børne- og familieafdelingen oplever, at tidspresset er opstået som følge af, at de er blevet færre socialrådgivere om det samme antal sager (se boks side 11). Men Hanne Nielsen afviser, at der er blevet sparet på den budgetpost, der går til at ansætte socialrådgivere i børne- og familieafdelingen. Det har ikke været muligt for medarbejderne i afdelingen at få svar på, hvad lønkronerne er blevet brugt til, men det er Hanne Nielsen nu i gang med at undersøge.

Situationen i børne- og familieafdelingen i Norddjurs Kommune skal på dagsordenen på økonomiudvalgets møde igen i august, men Hanne Nielsen kan ikke på nuværende tidspunkt sige, om hun bliver nødt til at bede udvalget om flere ressourcer til afdelingen.

– Nu skal vi til blandt andet at kigge på vores sagsgange og for eksempel måden, vi fordeler sagerne på. En familie kan have tre forskellige socialrådgivere i den samme afdeling, og det er ikke nødvendigvis den bedste måde at gøre det på. Før vi har kigget på det, er det svært at sige, om vi med de ressourcer, vi har til rådighed, kan overholde de frister, som vi skal. Når vi har undersøgt det, har jeg et grundlag at vurdere det på, siger Hanne Nielsen.

Dansk Socialrådgiverforening følger sagen tæt i samarbejde med tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentant, MED-repræsentant og repræsentanter fra de øvrige faglige organisationer. Der er aftalt opfølgende statusmøder med de tillidsvalgte og ledelsen på flere niveauer.

– Vi kommer til at have et fokus på, at der nu gerne skal kunne ses tydelig og effektiv handling, der medfører positiv forandring. Vi har i den forbindelse også en særlig opmærksomhed på økonomiudvalgets opfølgning til august, hvor vi har en klar forventning om, at vi vil kunne se væsentlige fremskridt. Vi  kommer til at følge processen og give indspark, så længe medlemmerne, de tillidsvalgte, ledelsen og situationen kræver det, siger Trine Quist, formand for Dansk Socialrådgiverforenings Region Nord.


Fakta om arbejdspres i Norddjurs Kommune

Siden november 2018 er otte socialrådgivere stoppet i børne- og familieafdelingen, og der er ansat to vikarer. Dertil kommer en langtidssygemelding siden januar 2019, som ikke er vikardækket, og så er der netop kommet endnu en arbejdsrelateret sygemelding. Alt i alt mangler der i afdelingen ressourcer svarende til 7,4 fuldtidsstillinger, viser medarbejdernes opgørelse.

Socialrådgiverne i børne- og familieafdelingen har opgjort deres sagstal til at være 48,74 sager i gennemsnit pr. fuldtidsansat. Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagstal på området er 25-35. I Handicapgruppen sidder de med gennemsnitligt 59,6 sager pr. medarbejder, hvor Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagstal er 35-45 sager.

Læs mere om Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagstal på www.socialraadgiverne.dk/sagstal.