OK-aftale for privatansatte åbner for lønstigninger til socialrådgivere

Den netop indgåede OK-aftale for det private arbejdsmarked giver håb om lønfremgang for de offentligt ansatte ved de kommende OK18-forhandlinger. DS vil stille krav om lønforbedringer til socialrådgiverne og opfordrer desuden medlemmerne til at diskutere forslag til OK-krav i klubberne.

Ved de seneste overenskomstforhandlinger på det offentlige område i 2015, der fandt sted under finanskrisens sidste krampetrækninger, opnåede socialrådgiverne lønstigninger på 5,42 procent. Godt hjulpet på vej af den økonomiske udvikling har det vist sig at være en pæn reallønsstigning.

Ved de kommende OK18-forhandlinger forventer Dansk Socialrådgiverforening dog endnu mere i lønposen til socialrådgiverne.

– Vi vil stille krav om højere løn og forventer i det hele taget en større lønramme ved OK18 end ved OK15, fortæller DS-for mand og leder af socialrådgivernes forhandlingsdelegation, Majbrit Berlau.

Den netop indgåede OK17-aftale for det private arbejdsmarked resulterede i lønstigninger på syv procent, og de private overenskomstresultater bliver ofte set som en indikator for, hvordan lønudviklingen ved OK-forhandlingerne for de offentligt ansatte vil blive, fortæller Mikkel Mailand, forskningsleder på Københavns Universitets Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (FAOS).

– Jeg tror, at OK18-resultatet vil give mere end bare en reallønssikring for de offentligt ansatte. Men jeg vil ikke lægge hovedet på blokken og sige ”så og så mange procent,” for der kan nå at ske meget inden OK18, siger han og påpeger, at forskellene mellem de offentlige og private lønsystemer gør det svært at lave direkte sammenligninger. Eksempelvis udgør lokal løndannelse en større del af de privatansattes løn.

Vigtig debat om OK-krav

Op til OK15-forhandlingerne fyldte diskussionen om blandt andet overenskomsternes seniorvilkår samt beskyttelsen af suppleanter for tillidsvalgte en hel del i debatten. Skal man tro de tidlige OK18-udmeldinger fra arbejdsgiversiden, kan disse emner godt komme op til diskussion igen, vurderer Mikkel Mailand.

– KL’s udmeldinger har jo været klassikerne med, at eksempelvis såkaldte forenklinger af MED-samarbejdet er noget, man gerne vil diskutere. Men det er jo ikke ensbetydende med, at det bliver et reelt tema i forhandlingerne. Samtidig skal vi huske, at vi er meget tidligt i forløbet, og det er begrænset, hvad parterne i forhandlingerne vil sige på et så tidligt tidspunkt, siger han.

DS-formand Majbrit Berlau er da heller ikke overrasket over arbejdsgivernes udmeldinger indtil videre.

– Vi er tidligt i forløbet og på den baggrund er udmeldingerne fra især de kommunale arbejdsgivere ikke overraskende. Jeg ser frem til, at vi modtager forhandlingsudspillene fra de statslige, regionale og kommunale arbejdsgivere, og indtil da fokuserer DS på at indsamle medlemmernes prioriteringer af socialrådgivernes krav ved de kommende forhandlinger.

Hun opfordrer socialrådgiverne til at deltage i de OK18-debatter, der i forbindelse med DS’ indsamling af forslag til krav fra medlemmerne bliver holdt i socialrådgiverklubberne rundt om i landet.

– Det er vigtigt, at socialrådgiverne ude i klubberne giver deres mening til kende om, hvad vi i forhandlingsdelegationen bør prioritere højest ved OK18-forhandlingerne. På den måde sikrer vi det bedste grundlag for at varetage socialrådgivernes interesser i forhandlingerne, understreger hun.

Læs mere om OK18

 

4 temaer for OK18-debatten

Dansk Socialrådgiverforenings hovedbestyrelse har besluttet fire temaer, som danner rammen for medlemsdebatten op til OK18:

Løn og pension: Løn og pension er helt centrale elementer i en overenskomst. DS arbejder for højere løn til socialrådgiverne og en højere pensionsprocent. De præcise mål og metoder, eksempelvis prioritering af ekstra løntrin eller en vis pensionsprocent, har medlemmerne via debatten i deres klubber indflydelse på.

Arbejdsliv: Et godt arbejdsliv skabes af flere faktorer – tryghed i ansættelsen, arbejdsglæde, udfoldelse af socialfaglighed, indflydelse på eget arbejde, kompetenceudvikling og ikke mindst god balance mellem arbejde og privatliv. Om DS ved OK18 skal have eksempelvis tid til efteruddannelse eller værn mod overarbejde som topprioritet, er medlemmerne med til at afgøre.

Livsfaser: En socialrådgiver har forskellige behov undervejs i arbejdslivet, fra man starter som nyuddannet og skal godt ind på arbejdsmarkedet, til man som senior skal blive længere på arbejdsmarkedet. Medlemmerne kan på klubmøderne give input til, hvordan DS bedst sikrer disse faser ved forhandlingsbordet.

TR-vilkår: De tillidsvalgte er helt afgørende for den danske model. Derfor er det vigtigt, at de også har ordentlige vilkår til at varetage hvervet. Det handler om tid, reduktion i opgaver og uddannelse.

 

Tidsplan for OK18

April-september 2017: Medlemsdebat om OK18-krav

September 2017: Udtagelse af krav på det statslige område

September-december 2017: Udtagelse af krav på det kommunale og regionale område

December 2017-FEBRUAR 2018: Forhandlinger

Marts 2018: Afstemning om forhandlingsresultatet blandt DS-medlemmerne

April 2018: Ny overenskomst træder – hvis vedtaget – i kraft

 

Socialrådgivernes forhandlere

Dansk Socialrådgiverforenings hovedbestyrelse har nedsat en forhandlingsdelegation, der ved OK18 forhandler socialrådgivernes offentlige overenskomster. Delegationen består af:

  • Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening
  • Mads Bilstrup, formand for DS Region Nord
  • Anne Jørgensen, formand for DS Region Syd
  • Rasmus Hangaard Balslev, formand for DS Region Øst