Nye regler om integrationsydelse og dansktillæg

JURASPALTEN: 13. december 2017 blev lovforslag L 120 om ændringer af integrationsydelsen og dansktillægget fremsat i Folketinget. Formålet med lovforslaget er at styrke tilskyndelsen til at arbejde og blive selvforsørgende.

Den 13. december 2017 blev lovforslag L 120 om ændringer af integrationsydelsen og dansktillægget fremsat i Folketinget. Formålet med lovforslaget er at styrke tilskyndelsen til at arbejde og blive selvforsørgende. I denne sammenhæng anses ydelsesniveauet for at have en stor betydning og en manglende arbejdsmarkedstilknytning for at udgøre en væsentlig barriere for integrationen.

Konkret indeholder L 120 ændringer på tre områder herunder nedsættelse af integrationsydelsen, omlægning af dansktillæg til tidsbegrænset danskbonus samt indførelse af en danskbonus i integrationsloven.

Nedsættelse af integrationsydelse

Ydelsesniveauet for integrationsydelsen i aktivlovens § 22 stk. 2 nr. 1-4 reduceres med 3 procent – det vil sige med mellem 366 kr. og 79 kr. pr. måned afhængigt af personens status. For samtidigt at undgå, at ydelsesreduktionen skal kunne kompenseres ved højere boligstøtte eller særlig støtte, indføres der seks nye lofter for den samlede hjælp til modtagere af integrationsydelse i aktivlovens § 25b stk. 4.

Omlægning af dansktillæg til tidsbegrænset danskbonus

Det nuværende dansktillæg i aktivlovens § 22 stk. 4 kan modtages i hele den periode, som en person modtager integrationsydelse. Og selv om det gældende månedlige ydelsesniveau fastholdes, så vil danskbonus efter omlægningen alene kunne modtages i én sammenhængende periode på seks måneder, som løber fra retten hertil er opnået, og uanset om en beregning efter aktivlovens § 22 stk. 5 f.eks. medfører, at der udmåles 0 kr. Når retten til danskbonus er blevet aktiveret, så ophører denne efter seks måneder.

Frem til den 1. juli 2018 skal kommunerne gennemgå alle sager, hvor der er udbetalt dansktillæg inden denne dato. Og i de tilfælde, hvor en person har haft ret til dansktillæg i mere end seks måneder før den 1. juli 2018, skal dansktillægget stoppes fra denne dato.

Indførelse af danskbonus i integrationsloven

I integrationslovens § 22 indføres der en ny skattefri danskbonus i form af et engangsbeløb på 6.000 kr. til udlændinge, som er omfattet af integrationsprogrammet, men ikke modtager en forsørgelsesydelse efter aktivlovens § 22-25. Målgruppen er dermed selvforsørgende udlændinge, der ikke har ret til danskbonus efter aktivloven.

Det er en betingelse, at personen har bestået Prøve i Dansk 2 eller tilsvarende, og bonussen ydes efter ansøgning (kun danskprøver bestået efter 1. januar 2018). Udbetaling af bonus medfører ikke fradrag i sociale ydelser for personen og dennes evt. ægtefælle i to år fra udbetalingstidspunktet – dog medregnes bonussen ved økonomiske vurderinger om hjælp i særlige tilfælde efter aktivlovens kap. 10 og integrationslovens kap. 6.

Lovændringerne forventes at træde i kraft den 1. juli 2018.

Læs nærmere om L 120 på Folketingets hjemmeside www.ft.dk

Jannie Dyring er cand.jur., ph.d. og mediator (MMCR), juridisk rådgivning-, konsulent- og kursusvirksomhed.