Lovende udspil om en helhedsorienteret indsats for udsatte borgere

SAMMENHÆNGSREFORM: Regeringens udspil ’Sammen med borgeren’ rummer mange af de principper, som Dansk Socialrådgiverforening har arbejdet for at udbrede de seneste år. Nu skal vi socialrådgivere gribe chancen for at få indflydelse på implementeringen, så systemet reelt kommer til at understøtte de gode initiativer, lyder opfordringen fra formand Majbrit Berlau.

Én samlet indsats til borgere med komplekse problemer med én udredning, én plan, én klageadgang og beslutningskompetence til rehabiliteringsteamet. Det lyder som en ønskeliste fra Dansk Socialrådgiverforening, men faktisk er det nogle af elementerne i regeringens nye udspil ’Sammen med borgeren – en helhedsorienteret indsats’, som bygger oven på den allerede vedtagne lov om Én plan. Begge dele indgår som en del af regeringens sammenhængsreform.

Regeringens udspil er et skridt i en rigtig god retning, mener Dansk Socialrådgiverforenings formand, Majbrit Berlau.

– Vi har i mange år kæmpet for at sætte den helhedsorienterede indsats på dagsordenen, så det er en sejr, at regeringen har lyttet til socialrådgiverne og taget mange af vores forslag med i deres udspil, siger hun.

Men vi er langt fra i mål. Mens én plan, én visitation, én afgørelse og én klagevej bliver skrevet ind i en ny hovedlov, som skal gå på tværs af sektorlovgivningerne, bliver den koordinerende sagsbehandler ikke skrevet ind som et krav i lovgivningen. I stedet foreslår regeringen at lave en aftale med KL om den koordinerende sagsbehandler, hvilket er en stor usikkerhed i udspillet.

Og så har regeringen kun afsat 120 millioner kroner til implementering af udspillets mange forskellige elementer. Derfor er det helt afgørende, at der følger penge med til den store omstilling, som kommunerne skal igennem, og til de koordinerende sagsbehandlere, når regeringen og KL skal forhandle en aftale, understreger Majbrit Berlau.

– Vi ved fra de kommuner, der har ansat koordinerende sagsbehandlere til at arbejde på tværs af forvaltningerne, at det er helt afgørende, at de både har tid til at lave den koordinering, der skal til, og rådgive, motivere og støtte borgerne samtidig. Og det kræver et rimeligt sagstal, siger hun.

DS: Grib chancen for indflydelse

Lavere sagstal gør det ikke alene. Der er også brug for et grundlæggende opgør med den økonomiske kassetænkning i kommunerne, der ofte bremser det helhedsorienterede arbejde på tværs af forvaltningerne.

– Den interne kamp i systemet om, hvilken kasse der skal betale, er et kæmpe problem i det offentlige. Og budgetloven gør det stort set umuligt for kommuner ne at investere i de indsatser, som virker og dermed sparer kommunerne penge på længere sigt, påpeger Majbrit Berlau.

Trods de mange gode intentioner er der altså et stykke vej endnu, før systemet kommer til at understøtte den reelle helhedsorienterede indsats.

– Vi vil kæmpe videre, indtil vi også får et økonomisk system, der bakker op om alle de gode initiativer. Og så skal vi gribe chancen for at få indflydelse på, hvordan alle de nye muligheder bliver implementeret lokalt, og hvordan de koordinerende sagsbehandlere kommer til at arbejde, og dermed sparer kommunerne penge på længere sigt, siger Majbrit Berlau.


5 forslag fra regeringens plan

ÉN NY HOVEDLOV

Én ny lov om en helhedsorienteret indsats: Indsatser fra syv forskellige lovgivninger og fire forskellige sektorområder samles i én ny hovedlov om helhedsorienterede indsatser til borgere med komplekse og sammensatte problemer. Loven er et tilbud til borgeren om at få en koordineret indsats, som går på tværs af fagområder og tager udgangspunkt i borgerens samlede livssituation.

ÉN UDREDNING OG ÉN PLAN

Målet med den nye lov er, at borgeren får mulighed for at få en samlet tværfaglig og helhedsorienteret udredning af sin samlede livssituation og ressourcer. Borgeren og kommunen fastlægger i fællesskab én samlet og helhedsorienteret plan.

FORENKLET KLAGEADGANG

I stedet for at borgeren skal klage særskilt over de enkelte afgørelser og får særskilte klagevejledninger for de forskellige indsatser, skal borgeren fremover modtage en tværfaglig og samlet skriftlig afgørelse om indsatserne – og får dermed også mulighed for at afgive en samlet klage over afgørelsen.

NATIONAL AFTALE OM KOORDINERENDE SAGSBEHANDLERE

En eller flere sagsbehandlere skal have det fulde overblik over borgerens sag. Regeringen vil indgå en national aftale med Kommunernes Landsforening, KL, om koordinerende sagsbehandlere.

120 MILLIONER

Regeringen foreslår at afsætte 120 mio. kr. i 2019-2022 til etablering af et partnerskab med landets kommuner, som skal arbejde struktureret og målrettet med implementering af reformen. Midlerne skal anvendes både direkte i kommunerne og til implementeringsstøtte til kommunerne.

Kilde: Regeringens udspil ”Sammen med borgeren – En helhedsorienteret indsats”

Sådan kan I få indflydelse

Dansk Socialrådgiverforening opfordrer socialrådgiverne på de enkelte arbejdspladser til at få indflydelse på rolle og rammer for den koordinerende sagsbehandler – og arbejdet med Én Plan.

På nogle områder er der allerede koordinerende sagsbehandlere i dag, men det er meget forskelligt, hvordan kommunerne udmønter rollen, og hvilke rammer de koordinerende sagsbehandlere har. Derfor opfordrer DS til, at socialrådgivere på de enkelte arbejdspladser forsøger at få indflydelse på definitionen af den koordinerende sagsbehandler, inden kommunerne begynder at udbrede brugen til flere områder.

  • Tal gerne med hinanden om, hvad I synes fungerer og ikke fungerer i dag, og hvordan I kunne ønske jer, at rollen som koordinerende sagsbehandler skal blive i fremtiden. Og gå til jeres leder med jeres konkrete ideer eller til jeres tillidsrepræsentant, hvis I synes, at emnet skal drøftes i socialrådgiverklubben.
  • Nogle kommuner er også allerede i gang med at arbejde med Én Plan. Hvis jeres kommune og ledelse endnu ikke er gået i gang med at arbejde med Én Plan, er der også her mulighed for, at I som medarbejdergruppe tager initiativ og dermed er med til at definere rammerne for jeres arbejde.
  • Er I allerede i gang med at arbejde med Én Plan, vil Dansk Socialrådgiverforenings afdeling Fag og Politik meget gerne høre fra jer. Send en mail til konsulent Mette Laurberg Jensen på  om, hvad der fungerer og ikke fungerer i arbejdet med Én Plan, så det kan komme med i Dansk Socialrådgiverforenings videre politiske lobbyarbejde.

Læs Dansk Socialrådgiverforenings ”Høringssvar til lovforslag om Én plan” på socialraadgiverne.dk/hoeringssvar

Læs også regeringens udspil ”Sammen med borgeren – En helhedsorienteret indsats” på fm.dk