JURA: Tvangsfjernelse af bandekriminelles børn

Regeringen ønsker med en ny lov at sætte øget fokus på banderelationer i familier med udsatte børn og unge. Reelt er der dog ikke tale om en ændring eller lempelse af anbringelseskriterierne i barnets lov, men en præcisering.

Justitsminister Peter Hummelgaard (S) fremsatte den 10. april 2024 et lovforslag, der skal implementere dele af den fjerde bandepakke, der har til formål at styrke indsatsen mod bandekriminalitet. Som en del af bandepakken er der foreslået en ændring til barnets lov.

Flere medier har præsenteret denne del af lovforslaget som et politisk ønske om at tvangsfjerne bandemedlemmers børn eller i det mindste at gøre det ”nemmere” at tvangsfjerne børn i bandefamilier.

Der er ingen tvivl om, at det sender et klart signal med en sådan italesættelse, men i realiteten er der ikke tale om en ændring eller lempelse af anbringelseskriterierne i barnets lov. Det er nærmere en præcisering af, hvilke forhold hos barnets eller den unges nære familiemedlemmer, der skal lægges vægt på i vurderingen af, om der skal iværksættes en børnefaglig undersøgelse.

Kommunen skal i dag træffe afgørelse om en børnefaglig undersøgelse, blandt andet når der er overvejelser om anbringelse uden for hjemmet efter § 46 eller §47, jf. barnets lov § 20, stk. 1, nr. 1. Herudover kan der iværksættes en børnefaglig undersøgelse, når kommunen i øvrigt vurderer, at det er nødvendigt af hensyn til barnets eller den unges støttebehov.

Denne del af bestemmelsen betyder, at kommunen har mulighed for, men ikke pligt til, at iværksætte en børnefaglig undersøgelse i andre situationer end de i stk. 1 oplistede, hvis det vurderes, at det er nødvendigt af hensyn til støttebehovet.

Med bandepakken forslås en tilføjelse til § 20, stk. 2 med følgende ordlyd: ”Kommunalbestyrelsen skal ved vurderingen efter 1. pkt. bl.a. lægge vægt på, om barnets eller den unges nære familiemedlemmer er dømt for en overtrædelse, der er omfattet af straffelovens § 81 a.” Straffelovens § 81 a omhandler bl.a. forbrydelser mod liv og legeme såsom vold og manddrab, og nære familiemedlemmer defineres som ”forældre, søskende eller andre personer i barnets familie med en tæt relation til barnet.”

Forebygge rekruttering til bander

Med bandepakken skal der være et øget fokus på banderelationer i den kommunale indsats over for børn og unge i udsatte positioner, og tilføjelsen til § 20 skal ifølge forarbejderne være med til at sikre en mere effektiv forebyggende indsats over for udsatte børn og unge i risiko for rekruttering til banderne.

Der vil ikke med den foreslåede tilføjelse til § 20, stk. 2 være krav om, at kommunen iværksætter en undersøgelse, hvis der er viden om, at nære familiemedlemmer er dømt for en overtrædelse, der er omfattet af straffelovens § 81 a. Der er således, ifølge forarbejderne, ”alene lagt op til at foretage en ændring af vægtning af de hensyn”, som indgår i kommunens faglige vurdering af, hvorvidt der skal iværksættes en undersøgelse. Der lægges ifølge forarbejderne ikke op til at ændre betingelserne for, hvornår undersøgelsen skal gennemføres, men at det skal indgå som ”et væsentligt og tungtvejende element i vurderingen.”

Det følger allerede af forarbejderne til den nuværende § 20, at en børnefaglig undersøgelse skal tilrettelægges ud fra en helhedsbetragtning og skal dermed afdække udfordringer og ressourcer hos barnet, den unge, familien og netværket. Det er ikke i forarbejderne til den nuværende § 20 konkret omtalt, hvilken betydning det skal have for vurderingen, at nære familiemedlemmer er dømt for bandekriminalitet, men ud fra en fortolkning af formålet og hensynene bag bestemmelsen, må det være åbenbart, at dette skal indgå som et vægtigt moment i vurderingen af, hvorvidt der skal iværksættes en børnefaglig undersøgelse.

Det kan læses ud af lovbemærkningerne, at forslaget skal medvirke til at forebygge, at barnet eller den unge ender i bandekriminalitet, men det er unægtelig svært ikke også at se dette tiltag som en indsats mod de bandekriminelle, der er forældre eller kommende forældre.

Forslaget blev vedtaget 4.juni og træder i kraft 1. juli 2024.


Der skal træffes afgørelse om en børnefaglig undersøgelse efter § 20, stk. 1:
Når der er grund til at antage, at det er en alvorlig eller kompleks sag, herunder hvor der er overvejelser om anbringelse af et barn eller en ung uden for hjemmet efter §§ 46 eller 47.

Når et barn eller en ung har været udsat for et overgreb eller ved mistanke herom.

Når et barn eller en ung har haft ophold i en boform efter servicelovens §§ 109 eller 110 med en forælder på grund af vold i hjemmet, og den pågældende forælder afbryder opholdet for at vende tilbage til et voldeligt miljø med barnet eller den unge.
Kilde: Barnets lov


Anne Mørk, Cand.jur., ph.d.
Lektor, Juridisk Institut, AAU, Social-, Public- and Administrative Law Research Center
Forsker primært i børneret, særligt inden for områderne socialret, familieret og menneskerettigheder