JURA: ”Mindst indgribende foranstaltning” er et ulovligt kriterium i sager om handicapkompenserende ydelser

Det er vigtigt, at socialrådgivere er opmærksomme på de retlige rammer – nemlig at borgeren skal kompenseres for konsekvenserne af sin funktionsnedsættelse uanset, at der i kommunen er et pres for at vælge ”mindst indgribende indsatser”.

Kommunerne kan iværksætte eller give tilskud til tilbud om gruppebaseret hjælp eller støtte samt gruppebaseret optræning og hjælp til udvikling af færdigheder (§82 a) samt tilbud om individuel tidsbegrænset socialpædagogisk hjælp og støtte (§ 82 b) til personer, der har behov for en tidlig forebyggende indsats. Tilbuddet efter § 82 b kan gives i op til seks måneder.

Det er en forudsætning, at kommunalbestyrelsen vurderer, at deltagelse i tilbuddene vil kunne forbedre modtagerens aktuelle funktionsniveau eller forebygge, at funktionsnedsættelsen eller de sociale problemer forværres.

Reglerne blev indført med lov nr. 660 af 8. juni 2017, og det fremgår af forarbejderne, at indsatserne skal forebygge sociale problemer og sikre inklusion på et tidspunkt, hvor borgerens problemer/udfordringer er lettere, eller hvor borgeren er i risiko for at udvikle en funktionsnedsættelse eller sociale problemer.

Hjælpen er tiltænkt en målgruppe, som ved lovens vedtagelse endnu ikke var berettiget til visiterede ydelser efter serviceloven, fordi funktionsnedsættelsen eller de sociale problemer endnu ikke var så omfattende, som det kræves i eksempelvis servicelovens § 85.

Indsatserne i servicelovens §§ 82a-b og § 85 er delvist sammenfaldende, idet § 85 er meget bred og rummer mulighed for såvel iværksættelse af individuelle tilbud som gruppebaserede tilbud, men der er forskel på målgruppen. Hjælp efter § 85 skal ydes til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, mens hjælp efter §§82 a-b skal ydes til personer, der har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sociale problemer, og personer, der er i risiko for at udvikle funktionsnedsættelse eller sociale problemer.

Ulovligt kriterium

Det er ikke lovligt at have et kriterium, hvor hjælpen skal ydes efter princippet om mindst indgribende, mindst omfattende indsats med videre. Det kan der eksempelvis ses elementer af i indsatstrapperne, som anvendes på det specialiserede voksensocialområde i flere kommuner – og det fremgår også af nogle kommuners kvalitetsstandarder.

Det vil sige, at det ikke er lovligt at kræve, at borgeren eksempelvis skal gennem et forløb efter §§ 82 a-b, førend der visiteres efter § 85. Hvis borgeren har behov for hjælp efter § 85 – så skal hjælpen ydes efter denne bestemmelse, hvilket følger af kompensationsprincippet.

Det er heller ikke lovligt at undlade at oplyse sagen og undlade at vurdere, hvilket behov for hjælp og støtte borgeren har, under henvisning til et princip om mindsteindgreb, da kommunen skal have de nødvendige oplysninger for at kunne vurdere, hvordan borgeren bliver kompenseret for følgerne af den nedsatte funktionsevne.

Funktionsniveau skal afklares

I en konkret sag i principmeddelelse 51-18 fremgår det, at kommunen ikke havde søgt sagen tilstrækkeligt oplyst, men derimod havde henvist til et princip om mindre indgribende foranstaltning for som led i sagsbehandlingen at se, om det var tilstrækkeligt at kompensere borgerens hjælpebehov med socialpædagogisk støtte i egen bolig.

Der var i sagen modstridende oplysninger om borgerens funktionsniveau, og denne tvivl var ikke afklaret, da der i sagen ikke forelå objektive oplysninger som eksempelvis observationer i eget hjem, der kunne afklare denne tvivl. Sagen blev hjemvist, og kommunen skulle indhente yderligere oplysninger, der kunne belyse, om borgeren havde behov for et midlertidigt botilbud.

Risikoen er således, at borgeren får et andet tilbud end det, som bedst muligt kompenserer for følgerne af funktionsnedsættelsen eller de særlige sociale problemer, hvis kommunens udgangspunkt er, at hjælpen skal leveres længst nede på trappen eller være ”mindst indgribende”.

Det er i hvert fald vigtigt, at socialrådgiverne er yderst opmærksomme på de retlige rammer, nemlig at borgeren skal kompenseres for sit behov – uanset om der i kommunen måtte være et pres for at vælge mindst indgribende indsatser.


  • Ankestyrelsen har i principmeddelelse 51-18 fastslået, at kommunen i sager om handicapkompenserende ydelser ikke kan henvise til et princip om mindre indgribende foranstaltninger som begrundelse for, at borgeren skal have et andet tilbud end det, som bedst muligt kompenserer for følgerne af funktionsnedsættelsen.
  • Det betyder, at kommunen skal sørge for, at sagen er tilstrækkelig oplyst til, at kommunen kan foretage en konkret og individuel vurdering af borgerens behov for hjælp og støtte som følge af borgerens funktionsnedsættelse.

Søren Blæsbjerg
Studielektor i Socialret ved AAU, Social Law Research Centre.
Forsker i socialforvaltningsret, med særlig fokus på udsatte-, handicap- og ældreområdet