Indblik i HB’s beretning: DS på vej mod et endnu stærkere fællesskab

Lige nu er kampen for et arbejdsmiljø, der øger arbejdsglæden og skaber grundlaget for det gode socialfaglige arbejde, en af de mest presserende opgaver for vores faglige fællesskab. Det er et af budskaberne i den skriftlige beretning fra Dansk Socialrådgiverforenings afgående hovedbestyrelse – hvor der også er plads til at glæde sig over, at OK18 kom i hus takket være den store opbakning fra medlemmerne – et dramatisk forløb, som også betyder, at DS står stærkere end nogensinde. DS’ medlemstal er vokset – fra godt 16.000 til næsten 18.000 medlemmer.

Socialrådgivernes faglige fællesskab er stærkt. Dansk Socialrådgiverforenings medlemstal vokser. Flere og flere bliver fagligt aktive. Det fremgår af hovedbestyrelsens skriftlige beretning, som gør status over Dansk Socialrådgiverforenings arbejde de seneste to år. Og bladrer man sig igennem beretningen kan ingen være i tvivl om, at det både har været en dramatisk, hektisk, spændende og udbytterig periode.

OK18: Et helt usædvanligt forløb

Et historisk sammenhold mellem offentligt ansatte, en rekordhøj stemmeprocent og et klokkeklart ja til overenskomstresultatet. OK18 var et helt udsædvanligt forløb, som endte godt, først og fremmest fordi medlemmerne viste en massiv opbakning til forhandlerne.

Imens DS’ forhandlingsdelegation sad og lagde arm med arbejdsgiverne, blev de bakket massivt op af medlemmerne, som viste deres støtte ude foran Forligsinstitutionen, på gader og stræder og  arbejdspladser over hele landet.

Og da overenskomstresultatet blev sendt til afstemning, kvitterede medlemmerne med en rekordhøj stemmeprocent og et rungende ja til resultatet – som ud fra en samlet økonomisk ramme på 8,1 procent sikrede lønstigninger og pensionsforbedringer til alle – og ikke mindst: En sikring af de statsansattes ret til betalt spisepause.

Hvad kan vi lære af OK18?

Hovedbestyrelsen peger på, at der i kølvandet på OK18-forløbet rejser sig en række vigtige spørgsmål og diskussioner om de oplevelser, erkendelser, dilemmaer og tvivlsspørgsmål, der opstod undervejs – både på arbejdspladserne, ved forhandlingsbordet, på gaden og i Forligsinstitutionen. Spørgsmål og diskussioner, som Dansk Socialrådgiveforening som et fagligt fællesskab kan lære af til kommende overenskomstforhandlinger og fremtidens faglige arbejde. Derfor lægger hovedbestyrelsen op til, at der på repræsentantskabsmødet skal være en drøftelse OK18-forløbet.

Arbejdsmiljø øverst på dagsordenen

I udtagelsen af krav til OK18 gav medlemmerne stærkt udtryk for, at der bør gøres noget ved deres arbejdsmiljø. På den baggrund igangsatte hovedbestyrelsen en undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljøindsats over for medlemmerne. Undersøgelsen peger blandt andet på, at der er brug for at tage hånd om udfordringer i arbejdsmiljøet med tidlige indsatser, inden arbejdsmiljøproblemerne udvikler sig til komplicerede og svært håndterbare forløb.

Derfor foreslår hovedbestyrelsen, at arbejdet for et bedre arbejdsmiljø sættes øverst på dagsordenen i de næste to år: Hvordan bliver arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsfolk og arbejdspladserne bedre til at tackle udfordringer med arbejdsmiljøet?

På repræsentantskabsmødet den 23.-24. november fremsætter hovedbestyrelsen en resolution, som –såfremt den bliver vedtaget – skal sikre, at det er en fælles opgave på tværs af organisationen, at arbejdsmiljøet bliver en topprioritet i den kommende periode. Politisk, både lokalt og på landsplan, vil DS arbejde for, at politikere og arbejdsgivere investerer i det sociale arbejde – herunder nedsatte sagstal. Og sammen med den nye hovedorganisation vil DS arbejde for, at politikerne leverer konkrete og holdbare løsninger på de strukturelle og samfundsskabte årsager til stress.

Flere socialrådgivere ytrer sig

I tråd med DS’ mål – i projekt DS2022 – om i højere grad at mobilisere og engagere medlemmerne, har Dansk Socialrådgiverforening prioriteret indsatsen for at få flere medlemmer til at ytre sig offentligt. Det er lykkedes. Flere og flere medlemmer skriver debatindlæg eller optræder som kilder i medierne.

Det er et resultat af et opsøgende arbejde fra DS’ side. Efter sagsbehandlerne på jobcenter Lærkevej  i sommeren 2017 kom under kraftig beskydning for dårlig behandling af borgerne, tog DS ud til socialrådgiverne på jobcentret. Kritikken i pressen og på sociale medier var massiv og rettede sig ikke kun mod kommunens politikere og forvaltning, men også mod medarbejderne på jobcentret, som på mødet blev enige om at skrive et debatindlæg med en konkret beskrivelse af deres arbejdsdag.

Det lykkedes med hjælp fra DS. Debatindlægget blev bragt i Information og var med til at sætte problemet på dagsordenen internt i kommunen, som nedsatte en task force til at undersøge sagsbehandlingen og afsatte penge til forsøg med nedsatte sagstal.

Siden fulgte både et lignende indlæg fra kolleger i København samt støtteerklæringer fra blandt andre socialrådgiverne i Aarhus. Medlemmernes debatindlæg var således både med til at ændre opfattelsen af og forståelsen for socialrådgiverne, som fik ros fra selv en del af de mest kritiske borgere, og skabe konkrete, varige forandringer for sig selv og borgerne.

I løbet af efteråret udgiver DS nyt materiale – både på tryk og på hjemmesiden – med gode råd og vigtig information om medlemmernes rettigheder, når de ytrer sig i den offentlige debat. Det sker i forlængelse af, at der på repræsentantskabsmødet i 2016 blev nedsat en arbejdsgruppe om ytringsfrihed og etik.

Socialpolitiske dagsordener

I perioden har der også været fokus på den voksende fattigdom – og især børnefattigdom, hvor Dansk Socialrådgiverforening igen og igen har opfordret til at afskaffe de lave ydelser. Reformen af førtidspension og fleksjob fra 2013 har også været et af de helt store temaer både politisk og i medierne – og DS mener, at det stadig er for svært at få førtidspension. Til gengæld er Forenklingsreformen et skridt i den rigtige retning, som forhåbentlig giver socialrådgiverne på landets jobcentre mere tid til at hjælpe borgerne. Og det fremhæves som en stor sejr for Dansk Socialrådgiverforening, at alle Folketingets partier bakker op om ideen om ”Én plan” – som DS har arbejdet for i mange år.

Klik ind på socialraadgiverne.dk/rep18, hvor du kan læse beretningen.