Fyret under graviditet: Nu får socialrådgiver godtgørelse for diskrimination

Ledelsen kunne ikke bare påstå, at de ikke kendte til medarbejderens graviditet, da de besluttede at afskedige hende. Det står klart, efter at Ligebehandlingsnævnet har afgjort, at Aalborg Kommune skal betale godtgørelse til socialrådgiver Birgitte Bjerge Poulsen, der blev afskediget, da hun var i 16. uge af sin graviditet.

Birgitte Bjerge Poulsen havde ikke været ansat i familieafdelingen i Aalborg Kommune i mere end 14 dage, før hun blev kaldt ind på afdelingslederens kontor. Her fik hun at vide, at ledelsen påtænkte at afskedige hende, fordi samarbejdet ikke levede op til forventningerne.

På det tidspunkt var Birgitte Bjerge Poulsen i 16. uge af sin graviditet, men det påstod ledelsen, at de ikke kendte noget til. Ledelsen begrundede afskedigelsen med, at Birgitte Bjerge Poulsen var kommet med kritiske kommentarer om arbejdsmiljøet i et gruppearbejde dagen før. Men den forklaring har Ligebehandlingsnævnet ikke godtaget.

”Afskedigelsen var en drastisk og uforholdsmæssig reaktion, hvorfor denne må antages reelt at være begrundet i klagers graviditet,” skriver Ligebehandlingsnævnet i afgørelsen. En afskedigelse på grund af  graviditet er i strid med Ligebehandlingsloven, så selv om Birgitte Bjerge Poulsen var i prøveperioden, havde Aalborg kommune altså ikke ret til at fyre hende.

Birgitte Bjerge Poulsen er rigtig glad for, at Ligebehandlingsnævnet har givet hende medhold i, at afskedigelsen ikke var i orden.

– Afgørelsen slår fast, at en graviditet ikke kun tæller, når man har fortalt ledelsen om den. Indtil jeg selv blev gravid, havde jeg aldrig tænkt over, hvor meget en graviditet påvirker en kvindes plads på arbejdsmarkedet. Så jeg synes faktisk, at det er vigtigt, at ledelsen ikke bare kan fyre en medarbejder og påstå, at de ikke vidste, at hun var gravid, siger hun.

Synligt gravid

Birgitte Bjerge Poulsen fandt ud af, at hun var gravid, to dage efter hun havde været til jobsamtale. Da hun begyndte i det nye job i familieafdelingen i Aalborg kommune, valgte hun til at starte med ikke at fortælle om sin graviditet. Men hun havde ikke arbejdet der mange dage, før flere begyndte at spørge til hendes mave, og da delte hun den gode nyhed med sine nye kollegaer.

Hun fortalte først ledelsen om sin graviditet, efter hun havde modtaget et varsel om, at de ville afskedige hende. Alligevel vurderer Ligebehandlingsnævnet, at ledelsen ”må have været bekendt med klagers graviditet også på det tidspunkt, hvor indklagede meddelte hende, at de påtænkte at afskedige hende.”

Den vurdering er baseret på, at Birgitte Bjerge Poulsen var synligt gravid, da beslutningen om at afskedige hende blev truffet, og at flere på arbejdspladsen var bekendt med hendes graviditet. Som bevis har Birgitte Bjerge Poulsen fremlagt et fotografi af sig selv, som er taget tre dage efter afskedigelsen, hvor hun har det samme tøj på, som hun havde på dagen inden afskedigelsen.

– Konsulenterne i Dansk Socialrådgiverforening (DS) har været rigtig gode til at hjælpe mig med at finde beviser, som vi kunne bruge i sagen. Da jeg fik at vide, at ledelsen ville fyre mig, tog jeg direkte ind på DS’ kontor i Aalborg, og jeg nåede ikke at sige ret meget, før jeg begyndte at græde. Konsulenterne var meget omsorgsfulde, men også hurtige til at danne sig overblik over sagen, og de så med det samme, at der var noget, der ikke stemte, fortæller Birgitte Bjerge Poulsen.

Omsorgsfuld eller samarbejdsvanskelig?

De tanker, der kørte rundt i Birgitte Bjerg Poulsens hoved, i dagene efter hun var blevet fyret, handlede ikke så meget om hendes graviditet, men mere om den konflikt, hun havde haft med ledelsen. Konflikten udsprang af et gruppearbejde om samarbejde og tillid på en temadag, som blev holdt cirka to uger efter Birgitte Bjerg Poulsen var startet. Afdelingen havde et år tidligere fået et påbud fra Arbejdstilsynet, og herefter var der blevet sat initiativer i gang for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Alligevel kunne Birgitte Bjerg Poulsens kollegaer fortælle, at det ikke var mere end et par dage siden, at de var gået grædende hjem på grund af stress.

– Det er rigtigt, at jeg i gruppearbejdet kritiserede, at der stadig var problemer med arbejdsmiljøet. Det synes jeg fortæller om mig, at jeg drager omsorg for nogle kollegaer, som udtrykker, at de har det virkelig svært. Men det fik ledelsen lavet om til en historie om, at jeg er samarbejdsvanskelig, fordi jeg blandede mig i nogle sager, som lå langt tilbage, siger hun.

Efter temadagen bliver Birgitte Bjerg Poulsen kaldt ind på afdelingslederens kontor, fordi en kollega har fortalt lederen, at der har været en ’uheldig situation’ i gruppearbejdet, hvor Birgitte Bjerg Poulsen har været ’meget kritisk overfor ledelsen.’ Lederen skriver i referatet af mødet, at hun og Birgitte Bjerg Poulsen er enige om, at medarbejderne fremover skal komme direkte til ledelsen med kritik, og at de begge er glade for at have fået talt om situationen.

Ikke desto mindre bliver Birgitte Bjerg Poulsen allerede dagen efter indkaldt til et nyt møde på afdelingslederens kontor, hvor hun får at vide, at ledelsen planlagde at afskedige hende som følge af hendes udtalelser under temadagen.

– Hvis det virkelig var samarbejdet, det drejede sig om, så fik jeg jo ikke nogen chance for at gøre det om, for jeg blev fyret dagen efter, at det var sket. Heldigvis var konsulenterne fra DS rigtig gode til hele tiden at fortælle mig, at selv hvis den egentlige årsag var samarbejdsvanskeligheder, så var ledelsens håndtering stadig ikke i orden, siger Birgitte Bjerg Poulsen.

Den vurdering var Ligebehandlingsnævnet enig i. Nævnet skriver i afgørelsen, at en kritisk udtalelse i et lukket forum ikke er et sagligt grundlag for en afskedigelse.

Udfordret af mange barsler

Når Ligebehandlingsnævnet vurderer, at den egentlige årsag til afskedigelsen ikke er samarbejdsproblemer, men Birgitte Bjerg Poulsens graviditet, så hænger det også sammen med arbejdspladsens indstilling til graviditeter og barsler generelt.

Efter afskedigelsen blev Birgitte Bjerg Poulsen kontaktet af flere kollegaer, der fortalte hende, at de selv havde fremsat lignende udtalelser under gruppearbejdet, uden det havde fået negative konsekvenser for dem. Hun blev også kontaktet af en kollega, som fortalte, at hun har været med til drøftelser i afdelingen om, hvad man ønsker sig af en ny kollega. Her blev det blandt andet nævnt, at ”vi er nødt til at tænke på, at vi i forvejen er et par unge kvinder i den fødedygtige alder uden børn, og at vi i forbindelse med ansættelsen er nødt til at gøre os nogle tanker omkring risiko for barsel,” skriver kollegaen, som ønskede at være anonym, fordi hun frygtede også at blive fyret.

Billedet af en arbejdsplads, der forsøger at undgå gravide medarbejdere, bliver også underbygget af afdelingens notat ”Mål og strategi 2017,” hvor der blandt andet står: ”Vi vil sikre stabilitet i afdelingen på trods af, at vi lige nu er udfordret af mange barsler.”

Afslag var ikke diskrimination

Efter Birgitte Bjerg Poulsen blev fyret fra familieafdelingen, søgte hun 16 stillinger som socialrådgiver i andre afdelinger i Aalborg Kommune, men fik afslag på dem alle. Det var dog ikke et brud på Ligebehandlingsloven, vurderer Ligebehandlingsnævnet i afgørelsen.

Til gengæld skulle Aalborg Kommune betale Birgitte Bjerg Poulsen en godtgørelse for uretmæssig afskedigelse inden for 14 dage. Det nægtede Aalborg Kommune, som i stedet anlagde en sag mod Ligebehandlingsnævnet ved byretten i Aalborg. Men inden sagen kom for retten, valgte Aalborg Kommune at indgå et forlig med kammeradvokaten, som repræsenterede Ligebehandlingsnævnet, og Birgitte Bjerg Poulsen har nu fået udbetalt sin godtgørelse.

– Det er rigtig dejligt, at der endelig er faldet ro og fred over sagen, så jeg kan komme videre. Men det er også rart at få ret i, at den måde, de har behandlet mig på, ikke er i orden.