DS’ hovedbestyrelse har vedtaget mål for socialrådgivernes arbejdsmiljø

- Det er afgørende for hovedbestyrelsen, at indsatsen prioriteres, så den får gennemslagskraft og kan mærkes ude på arbejdspladserne. Nu er det op til os alle sammen i fællesskab at arbejde hen imod målene, lyder det fra næstformand Ditte Brøndum, efter at hovedbestyrelsen på sit seneste møde vedtog en række mål for socialrådgivernes arbejdsmiljø.

Hver tredje socialrådgiver er stresset, og hver femte socialrådgiver oplever, at de ikke kan levere kvalitet i arbejdet. På mange punkter er socialrådgivernes psykiske arbejdsmiljø væsentligt dårligere end lønmodtagernes arbejdsmiljø generelt. Derfor vedtog Dansk Socialrådgiverforenings højeste myndighed, Repræsentantskabet, på sit møde i november 2018, at arbejdet med socialrådgivernes arbejdsmiljø skal have allerhøjeste prioritet de næste to år.

Men hvad kan og skal Dansk Socialrådgiverforening konkret gøre for at forbedre socialrådgivernes arbejdsmiljø? Det er Dansk Socialrådgiverforening hovedbestyrelse i gang med at finde ud af, og første skridt på vejen er, at hovedbestyrelsen nu har vedtaget to overordnede formål med arbejdsmiljøindsatsen og seks delmål.

– Det er afgørende for hovedbestyrelsen, at vi prioriterer indsatsen på en måde, så den bliver meningsfuld, får gennemslagskraft og kan mærkes på arbejdspladserne. Det er dog ikke helt ligetil, da problemerne er massive og ikke kan løses med et fingerknips, derfor har vi været i tænkeboks om, hvilke konkrete mål vi skal sætte for DS’ indsats på arbejdsmiljøområdet, siger næstformand Ditte Brøndum, der er politisk ansvarlig for området.

Mindre arbejdspres

Overordnet set er formålet med arbejdsmiljøindsatsen, at socialrådgivernes arbejdspres skal nedbringes, og at det faglige handlerum skal styrkes.

– Dansk Socialrådgiverforening vil gøre alt for, at ingen skal sidde alene med et dårligt arbejdsmiljø, at alle får redskaber til at kunne gøre noget ved problemerne, og at der politisk arbejdes for, at socialrådgiverne kan få lov at udfolde deres faglighed, siger Ditte Brøndum.

Styrket handlekraft

Blandt andet skal arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter rustes til at sætte spot på arbejdsmiljøproblemerne, inden de vokser sig store, og ledernes mulighed for at få og skabe et godt arbejdsmiljø skal styrkes.

– Men der er brug for, at alle hjælper til og tager ansvar. Vi politikere og ansatte i DS ville gerne kunne trylle problemerne væk for medlemmerne, men kun hvis vi handler sammen, kan vi gøre noget ved problemerne, siger Ditte Brøndum og understreger, at det er afgørende, at der sættes fokus på, hvordan handlekraften ude på arbejdspladserne styrkes.

Ud over de to overordnede formål med at styrke socialrådgivernes faglige handlerum og nedbringe socialrådgivernes arbejdspres har DS’ hovedbestyrelse vedtaget seks mål, som skal konkretiseres yderligere.

Ditte Brøndum opfordrer til, at medlemmerne på alle arbejdspladser sammen med deres arbejdsmiljørepræsentant og tillidsrepræsentant drøfter målene og diskuterer, hvilke af dem det især giver mening at arbejde med i klubben og på den enkelte arbejdsplads.

Næste skridt er, at Dansk Socialrådgiverforenings forretningsudvalg – formand, næstformand og de tre regionsformænd – fastlægger en strategi, som prioriterer, hvilke arbejdsmiljøindsatser, der først skal sættes i gang.

Hvis I har spørgsmål eller input i forbindelse med drøftelsen af de seks mål på arbejdspladsen, er I velkomne til at kontakte jeres lokale regionsformand eller DS’ formand eller næstformand. Find kontaktoplysninger på www.socialraadgiverne.dk/kontakt.

 

6 mål for mere fag- og arbejdsglæde

FLERE FAGLIGE SUCCESER

1. MÅL: Flere arbejdspladser skal udvikle organiseringen af det sociale arbejde, herunder arbejdsmiljøet og fagligheden, med afsæt i investeringstilgangen.

Socialrådgivernes arbejde skal organiseres på en måde, der understøtter sammenhængen imellem socialrådgivernes faglighed, mulighederne for faglige succeser, det gode arbejdsmiljø og kvaliteten i opgaveløsningen.

MERE FÆLLES FAGLIG REFLEKSION

2. MÅL: Flere arbejdspladser skal anvende metoder til fælles faglig refleksion og nye samarbejdsformer for at modvirke, at socialrådgiverne sidder alene med deres opgaver.

Socialrådgiverne skal kunne drøfte og udvikle deres fælles faglige indsats med kolleger og deres ledelse, sådan at samarbejdet om kerneopgaven styrkes og den faglige kvalitet sikres.

MERE EFTERUDDANNELSE

3. MÅL: Medlemmernes mulighed for at deltage i kompetenceudvikling og efter/videreuddannelse skal øges.

Socialrådgivernes faglige niveau, viden og kompetencer skal være højt, og derfor skal den formelle efter/videreuddannelse prioriteres, så socialrådgivere ikke oplever – som mange gør i dag – at det er svært at få bevilget og afsat tid til efteruddannelse.

MINDRE ARBEJDSPRES OG STRESS

4. MÅL: DS-klubber skal arbejde med at få og realisere ideer til at nedbringe arbejdspres og stress.

Socialrådgivernes arbejdspres og stress skal nedbringes, sådan at sygdom på grund af det psykiske arbejdsmiljø undgås, og at der kan blive mere tid til det borgerrettede arbejde.

MERE TRIVSEL OG KOLLEGASKAB

5. MÅL: DS-klubber skal arbejde med at få og realisere ideer til at styrke trivslen, kollegialiteten og hjælpsomheden.

Når den sociale støtte på arbejdspladsen svigter, så er risikoen for stress større. Derfor skal socialrådgivernes trivsel styrkes, blandt andet ved at støtte det kollegiale fællesskab, forbedre modtagelsen af nye kolleger og gennem opmærksomhed på vigtigheden af gensidig anerkendelse.

BEDRE FASTHOLDELSE AF SYGE

6. MÅL: DS skal arbejde for, at medlemmer, der er blevet syge på grund af arbejdsmiljøet, i højere grad fastholdes på arbejdspladsen/arbejdsmarkedet.

Mange medlemmer er i risiko for at blive afskediget, hvis de har langvarigt sygefravær, derfor er det vigtigt at tænke fastholdelse gennem aktive sygdomsforebyggende indsatser på arbejdspladserne.

Læs mere på socialraadgiverne.dk/stress

  • På Dansk Socialrådgiverforenings hjemmeside www.socialraadgiverne.dk/stress kan I finde gode råd om stressforebyggelse i fællesskab, stresshåndtering og stresspolitik. Søg også efter tips om introduktion af nyansatte, kompetenceudvikling, efteruddannelse, supervision og vejledende sagstal.
  • Læs rapporten om socialrådgivernes psykiske arbejdsmiljø lavet af COWI for Dansk Socialrådgiverforening på www.socialraadgiverne.dk/publikationer