Beskæftigelse: Borgmestre fordømmer regeringens besparelser på udsatte unge

Hvad mener du om regeringens spareplaner på beskæftigelsesområdet, som skal være med til at finansiere Arne-pensionen, hvor der lægges op til, at kommunerne sparer på indsatsen til unge på uddannelseshjælp? Hvor meget skal I spare, og hvordan udmønter I besparelserne? Det har vi spurgt seks borgmestre og rådmænd om.

Fuldstændig utilstedeligt

Jesper Frost Rasmussen, Borgmester (Venstre), Esbjerg Kommune

– Helt grundlæggende mener jeg, at den, der bestiller musikken, også skal betale for den. Jeg respekterer fuldt ud, at et politisk flertal på Christiansborg vil sende Arne tidligere på pension, men det er fuldstændig utilstedeligt at sende regningen videre til kommunerne. Derfor er vi også 10 borgmestre her i det sydjyske, der i samlet flok har skrevet til ministeren og bedt om foretræde for Folketingets Beskæftigelsesudvalg, for det her virker som en skrivebordsøvelse.

– Esbjerg står til at skulle spare 6,8 millioner kroner i 2022, 15 millioner kroner i 2023 og 22 millioner kroner i 2024 samlet set på beskæftigelsesområdet, men foreløbig kender vi kun det, der ligger i første delaftale – med besparelserne på unge-området.

– Skulle vi spare alle 6,8 millioner kroner, ville det betyde, at vi skulle skære ni stillinger og fjerne 40 procent af aktiveringstilbuddene for de unge. Vi har dog lige lavet en budgetaftale for 2022, hvor vi har lavet en engangspulje på 4 millioner kroner for at afbøde konsekvenserne af Arne-pensionen. De sidste 2,8 millioner kroner skal vi stadig finde via afskedigelser og færre eksterne aktiveringstilbud.

I strid med velfærdssamfundets DNA

Mai-Britt Iversen, Rådmand for Familie-og Beskæftigelsesforvaltningen (Socialdemokratiet), Aalborg Kommune

– Det er i strid med velfærdssamfundets DNA, at udsatte unge ledige skal finansiere pensionen til en anden udsat gruppe. Selv om der er gang i hjulene igen, så er ungdomsarbejdsløsheden fortsat stor. Vi har her i Aalborg cirka 1.500 unge på uddannelseshjælp, hvor de 1.000 unge slås med andre problemer end ledighed. Samtidig kommer vi til at mangle uddannet arbejdskraft på flere områder. Så burde vi ikke i stedet investere i at få flere unge fra ledighed til job og uddannelse?

– Via den første politiske delaftale skal Aalborg Kommune spare 12,7 millioner kroner i 2022. Vi vil kun udmønte halvdelen af besparelsen på unge-området, da vi ser det som et højt prioriteret område. Vi forventer at spare de cirka seks millioner kroner på unge-området via færre tilbud og billigere løsninger. De resterende seks millioner kroner bliver fundet ved at reducere aktiveringsindsatsen for øvrige ledighedsgrupper i Jobcentret.

– Besparelsen vil alt andet lige medføre en reduktion i antal rådgivere på unge-området, men lige nu venter vi på forhandlingsresultatet mellem regeringen og KL om de økonomiske konsekvenser.

Vi sparer på forsørgelsesudgifter

Thomas Andresen, Borgmester (Venstre), Aabenraa Kommune

– Som udgangspunkt er det at fodre hunden med sin egen hale, når finansieringen for, at nogle kan trække sig ud af arbejdsmarkedet, findes ved at tage fra nogle, der er ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Man har et ønske om at øge arbejdsudbuddet, og det her vil bare gøre ondt værre.

– Helt overordnet har vi i Aabenraa haft en investeringsstrategi med en målrettet indsats lige præcis over for den her gruppe af unge, så vi har været dygtige til at tage toppen af de uddannelsesparate, og gruppen er derfor forholdsvis lille hos os. Der er lagt op til, at vi skal spare 3,2 millioner kroner i 2022 for finansiering af Arne-pensionen, og hvis vi sparer på ungeområdet, vil det ramme de absolut svageste, der vil blive ladt i stikken.

– Derfor ønsker vi ikke at følge regeringens anvisning og udmønte besparelsen på ungeområdet, men vi har i stedet besluttet at tage hele besparelsen på forsørgelsesudgifter bredt – ikke kun på udbetaling af ydelser til unge.

– Efter min vurdering vil besparelsen ikke medføre afskedigelser – og ikke i relation til de her unge.

Vi følger regeringens anvisning

Tonni Hansen, Borgmester (SF), Langeland Kommune

– Det er både forkert og mærkeligt at tage fra den ene generation for at give til en anden generation. Min opgave som borgmester er at effektuere besparelsen, og vores intention er at lægge os op ad regeringens anvisning, for med en presset økonomi kan vi ikke pege på, hvor vi ellers skulle spare.

– Vi skal spare 800.000 kroner i 2022 på beskæftigelsesområdet grundet Arne-pensionen, så her på Langeland kommer det til at betyde besparelser på 800.000 kroner i jobcentret – målrettet den ungegruppe, som regeringen har udpeget.

– Det er chefen for jobcentret, der udmønter besparelsen, så vi ved endnu ikke, om specifikke projekter falder bort, eller hvordan besparelsen findes helt konkret.

– De tal, vi opererer med, siger en samlet besparelse til finansiering af Arne-pensionen for Langeland på 800.000 kroner i 2022 stigende til 1,6 millioner kroner i overslagsårene 2023-2025. Afskedigelser vil ikke kunne undgås, men vi håber at kunne løse det via vakante stillinger. Der er lige reduceret med to personer på ungeområdet til 2022, heraf en sagsbehandler.

Må ikke ramme de unge for hårdt

Brian Dybro, Rådmand for Beskæftigelses- og Socialforvaltningen (SF), Odense Kommune

– Helt generelt knokler vi på at få ledigheden ned, og det er rigtig ærgerligt, at det lige er på ungeområdet, man vil spare – på unge, der har brug for en ekstra hånd. Her i Odense har vi haft succes med netop en tidlig indsats på ungeområdet, hvor 47 procent af de unge i projektet bagefter er kommet i uddannelse eller job.

– Vi skal spare 12,2 millioner kroner i 2022, men har endnu ikke besluttet, hvordan besparelsen skal udmøntes. Det skal vi drøfte i Beskæftigelses- og Socialudvalget. Står det til mig, skal besparelsen bredes ud på beskæftigelsesområdet generelt, så det ikke rammer de unge for hårdt.

– Vi finder penge på indsatsområdet – ikke på serviceområdet, så der bliver ikke besparelser på sagsbehandlere i Myndighed. Jeg kan dog ikke udelukke afskedigelser, da der vil blive tale om beskæring af både eksterne og interne indsatser. Vi vil gøre alt for, at det går så smertefrit som muligt, men det har selvfølgelig konsekvenser, når regeringen siger, at vi kommuner skal spare en milliard kroner på beskæftigelsesområdet – det må Folketinget have gjort sig klart.

Generationstyveri ved højlys dag

Cecilia Lonning-Skovgaard, Borgmester for Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen(Venstre), Københavns Kommune

– Socialdemokratiet har, sammen med SF, Dansk Folkeparti og Enhedslisten, begået generationstyveri ved højlys dag, der rammer både de unge og samfundet hårdt. Når virksomhederne skriger på arbejdskraft, og jobcentrene har svært ved at levere motiveret arbejdskraft, så er det tudedumt, at vi mister kontakten med de unge og ikke kan hjælpe dem henimod en stabil hverdag og et job.

– Vi skal formentlig spare cirka 35 millioner kroner årligt fra næste år. Det er et minimumsestimat, da det endnu ikke er meldt ud, hvordan besparelsen fordeles blandt landets kommuner.

– Vi har besluttet at udvikle en ny aktiveringsstrategi for unge til 2023, som trods de store besparelser skal give den bedste mulighed for, at de københavnske unge kommer i job og uddannelse. Vores besparelse i 2022 skal derfor findes inden for det råderum, som kommer, når vi får et faldende antal ledige.

– Når regeringen pålægger os en besparelse på 35 millioner kroner, kommer det naturligvis til at medføre afskedigelser, men vi håber, at den ny strategi vil gøre, at vi skal sige farvel til så få medarbejdere som muligt.