Forskeren: Behov for tættere samarbejde mellem jobcenter, socialforvaltning og folkeskole

De mest udsatte unge er svære at spotte tidligt, og social baggrund betyder mindre, end man har troet. Det viser en kortlægning, som seniorforsker Iben Bolvig fra VIVE har været projektleder på.

Siden kontanthjælpsreformen 2013 har der været større fokus på de udsatte unge under 25 i jobcentrene. Hvad er der særligt ved den gruppe?
Dem, vi har kigget på, er unge uden uddannelse, der ikke har været i job i et år. Noget af det særlige er, at den gruppe unge dukker tidligt op på jobcentret – allerede som 18-19-årige. De er svære at få i arbejde, i uddannelse og i det hele taget svære at motivere. Jobcentrene oplever, at de kommer med ”noget” i bagagen.

I skriver i rapporten, at de udsatte unge kan være svære at udpege før teenageårene. Hvorfor?
Vi har prøvet rent statistik at udsøge dem i data, og vi kan se, at deres forældre også i mindre grad er i job og i mindre grad har en uddannelse. Men forældrenes baggrund er ikke nok til at forudsige, hvordan det går børnene. En stor del får jo en uddannelse, selv om forældrene ikke har en, og en stor del får et job, selv om forældrene ikke har. Så hvis man skal udpege de udsatte, så skal vi op i teenageårene, før der er en stor nok gruppe til, at man kan se dem. Og flere risikofaktorer har betydning: Det er for eksempel, at de klarer sig dårligt i skolen, at de får en psykiatrisk diagnose, eller hvis de for eksempel ikke har haft fritidsjob, inden de fylder 18 år.

Undersøgelsen består af et litteraturstudie, en analyse af indsatser – og interview fra seks kommuner. Hvad er de vigtigste fund?
Det nye er, at hvis man skal finde frem til gruppen, så er det i folkeskolen og i tiden fra folkeskolen og frem til det 18. år, der har betydning. Vi ved jo eksempelvis først efter endt eksamen i 9. klasse, om personen fik gennemført. Vi har også set på flyttemønstrene, og der finder vi, at de unge udsatte ikke flytter sig så meget. De bliver i højere grad boende i de byer, de er opvokset i. Så selv om der antalsmæssigt er flere unge i og omkring de større byer, så er andelen af udsatte unge større i nogle af kommunerne i yderområderne. De ressourcesvage bliver boende, og de ressourcestærke unge flytter væk. Det giver en skævvridning kommunerne imellem.
Endelig var det tydeligt i de interviews, vi lavede med jobcentrene i seks kommuner, at der ligger en vanskelig opgave i at arbejde med de unges motivation.

Hvis jeg arbejder med netop denne gruppe i et jobcenter – hvad kan jeg så bruge jeres undersøgelse til?
Det er tydeligt, at der er behov for tættere samarbejde på tværs af jobcenter, socialforvaltning og folkeskole. Fravær og dårlige test­resultater kan være tegn på, at der skal en indsats til. Det tværfaglige arbejde foregår i nogle kommuner, mens andre ikke gør meget af det.


BLÅ BOG
Iben Bolvig
er registerforsker med erfaring inden for beskæftigelsesområdet samt social- og sundhedsområdet. Hun arbejder primært med effektmålinger, cost-benefit-analyser og effektivitetsanalyse.