DS’ vejledende sagstal

DS anbefaler vejledende sagstal for, hvor mange sager den enkelte socialrådgiver kan have ansvar for.

Hovedbestyrelsen i DS anbefaler vejledende sagstal for 10 myndighedsområder i de kommunale forvaltninger: børneområdet, handicap- og psykiatri, fire beskæftigelsesområder, sygedagpenge, ressourceforløb, fleksjob og integration.

Sagstal opgøres som antallet af borgere, som den enkelte socialrådgiver har ansvar for. Der kan ske flere hændelser eller henvendelser i borgerens sag, men den tæller fortsat som én sag. Sager der varetages for fraværende kolleger tælles også med.

Sager kan have forskellig tyngde. De kan både være enkle, komplekse og meget komplicerede. Det skal også være muligt at kunne håndtere uventede og akutte opgaver.  Disse forhold skal tages med i betragtning, når man opgør sagstal og fastlægger et loft eller en norm for sagstal på den enkelte arbejdsplads.

De vejledende sagstal for de forskellige områder uddybes herunder. Det er vigtigt, at man ikke kun ser på de konkrete anbefalede sagstal, men også forholder sig til den uddybende vejledning, som forklarer og nuancerer de vejledende sagstal på de enkelte områder.

Lavere sagstal til nogle grupper

Dansk Socialrådgiverforening gør opmærksom på, at der kan være særlige forhold for nogle medarbejdere, der gør at sagstallet bør være lavere end DS’ anbefalede vejledende sagstal:

 • Hvis medarbejderen er nyansat eller nyuddannet bør sagstallet være lavere i en periode på ca. 6 måneder, alt afhængig af den nye socialrådgivers forudsætninger og arbejdsopgavernes kompleksitet.
 • Hvis medarbejderen er deltidsansat, er i gang med efteruddannelse eller er tillidsvalgt, bør sagstallet for den konkrete medarbejder justeres ned.
 • Hvis medarbejderen har specifikke arbejdsopgaver, som ikke kan opgøres i et sagstal, f.eks. hvis medarbejderen har særlige udviklingsopgaver, konsulentfunktioner, administrative opgaver, omfattende tværfagligt samarbejde, er tillidsvalgt m.v., bør sagstallet ligeledes justeres ned.

Vejledende sagstal på børneområdet

Ca. 20-30 børn med sociale problemer pr. socialrådgiver

Det vejledende sagstal betyder, at én fuldtidsansat socialrådgiver kan have ansvar for ca. 20-30 børn og unge, der har sociale problemer eller funktionsnedsættelser.

Der er tale om en blanding af enkle, komplekse og særligt komplicerede sager samt en blanding af sager der indeholder rådgivning og vejledning, underretninger, risikovurdering, undersøgelser, foranstaltninger samt anbringelser eller hjemmetræning.

 • Hvis socialrådgiveren har mange sager med børn og unge med neurologiske lidelser, flere forskellige diagnoser og/eller psykosociale problemstillinger i familien, og som kræver samarbejde og koordinering med interne og eksterne samarbejdspartnere, bør socialrådgiverens sagstal ligge i den lave ende af det vejledende sagstal.
 • Hvis socialrådgiveren har meget komplekse eller komplicerede sager, fx akutte sager, anbringelsessager eller sager der kræver meget samarbejde og koordinering med interne og eksterne samarbejdspartnere, skal det være muligt for socialrådgiveren at kunne arbejde med meget få sager.

Barnets Lov træder i kraft 1. januar, og det forventes at den nye lovgivning, herunder implementeringen af den, vil medføre behov for et endnu lavere sagstal.

DS’ vejledende sagstal på handicap- og psykiatriområdet

Ca. 45 – 65 voksne borgere med handicap eller psykisk sygdom pr. socialrådgiver

Uddybning:

Det vejledende sagstal betyder, at én fuldtidsansat socialrådgiver kan have ansvar for ca. 45-65 voksne borgere med væsentlige fysiske eller psykiske problemstillinger, som medfører betydelige funktionsnedsættelser.

Der er tale om en blanding af enkle, komplekse og særligt komplicerede sager, herunder sager der er i opstartsfasen og i opfølgningsfasen.

 • Hvis socialrådgiveren har mange komplekse eller særligt komplicerede sager, kan socialrådgiveren højst have ansvar for ca. 45 sager. Det gælder f.eks. sager med unge med handicap, som skal have hjælp til behandling, uddannelse, arbejde og botilbud. Det gælder også sager med dobbelt-problematikker, mange foranstaltninger, meget kørsel eller vanskeligheder med at skaffe egnede tilbud til borgeren, samt sager med mange samarbejdspartnere hvor der skal koordineres med sundhedssystemet om behandling og med Jobcentret om forsørgelsesgrundlag og ressourceforløb.
 • Hvis socialrådgiveren har mange enkle opfølgningssager med få foranstaltninger, kan socialrådgiveren have ansvar for op mod ca. 65 sager.

Det vejledende sagstal omfatter Servicelovens afsnit om voksne, dog ikke sager vedr. BPA (personlig assistance), boligændringer, handicapbil eller de sager, hvor beskæftigelseslovgivningens paragraffer om udarbejdelse af rehabiliteringsplanens forberedende del samt revalideringssager anvendes. Disse sager er administrativt tunge og kræver et endnu lavere sagstal. Sager med hjemløse borgere er heller ikke omfattet af det vejledende sagstal. De kræver ligeledes et endnu lavere sagstal, idet disse sager indebærer opsøgende arbejde, og er meget krævende både relationelt og administrativt.

Vejledende sagstal på beskæftigelsesområdet for ledige jobparate borgere over 30 år

Ca. 35 – 55 jobparate voksne borgere pr. socialrådgiver

Uddybning:

Det vejledende sagstal betyder, at én fuldtidsansat socialrådgiver kan have ansvar for cirka 35-55 ledige jobparate borgere over 30 år.

Der er tale om en blanding af enkle, komplekse og særligt komplicerede sager, herunder sager der er i opstartsfasen og i opfølgningsfasen.

 • Hvis socialrådgiveren har mange sager med tidskrævende opgaver som f.eks. virksomhedssamarbejde eller som mentor, bør socialrådgiverens sagstal ligge i den lave ende af det vejledende sagstal.

Vejledende sagstal på beskæftigelsesområdet for ledige aktivitetsparate borgere over 30 år

Ca.  25 – 40 aktivitetsparate voksne borgere pr. socialrådgiver

Uddybning:

Det vejledende sagstal betyder, at én fuldtidsansat socialrådgiver kan have ansvar for cirka 25-40 ledige aktivitetsparate borgere over 30 år.

Der er tale om en blanding af enkle, komplekse og særligt komplicerede sager, herunder sager der er i opstartsfasen og i opfølgningsfasen.

 • Hvis socialrådgiveren har mange sager med tidskrævende opgaver som f.eks. udarbejdelse af rehabiliteringsplanens forberedende del, virksomhedssamarbejde, er mentor eller koordinerende sagsbehandler, bør socialrådgiverens sagstal ligge i den lave ende af det vejledende sagstal.

Vejledende sagstal på beskæftigelsesområdet for ledige job- og uddannelsesparate borgere under 30 år

Ca. 30 – 50 job- og uddannelsesparate unge borgere pr. socialrådgiver

Uddybning:

Det vejledende sagstal betyder, at én fuldtidsansat socialrådgiver kan have ansvar for cirka 30-50 ledige job- og uddannelsesparate borgere under 30 år.

Der er tale om en blanding af enkle, komplekse og særligt komplicerede sager, herunder sager der er i opstartsfasen og i opfølgningsfasen.

 • Hvis socialrådgiveren har mange sager med tidskrævende opgaver som f.eks. virksomhedssamarbejde eller som mentor, bør socialrådgiverens sagstal ligge i den lave ende af det vejledende sagstal.
 • Hvis socialrådgiveren har mange enkle sager med job- og uddannelsesparate unge borgere, kan socialrådgiverens sagstal ligge i den høje ende af det vejledende sagstal.

Vejledende sagstal på beskæftigelsesområdet for ledige aktivitetsparate borgere under 30 år

Ca. 25 – 40 aktivitetsparate unge borgere pr. socialrådgiver

Uddybning:

Det vejledende sagstal betyder, at én fuldtidsansat socialrådgiver kan have ansvar for cirka 25-40 ledige aktivitetsparate borgere under 30 år.

Der er tale om en blanding af enkle, komplekse og særligt komplicerede sager, herunder sager der er i opstartsfasen og i opfølgningsfasen.

 • Hvis socialrådgiveren har mange sager med tidskrævende opgaver som f.eks. udarbejdelse af rehabiliteringsplanens forberedende del, virksomhedssamarbejde, er mentor eller koordinerende sagsbehandler, bør socialrådgiverens sagstal ligge i den lave ende af det vejledende sagstal.

Vejledende sagstal på sygedagpengeområdet

Ca. 25 – 45 sygemeldte borgere pr. socialrådgiver.

Uddybning:

Det vejledende sagstal betyder, at én fuldtidsansat socialrådgiver kan have ansvar for cirka 25-45 sygemeldte borgere. Der er tale om blandede sygedagpengesager af kategori 1, 2 og 3 samt jobafklaringsforløb.

Der er tale om en blanding af enkle, komplekse og særligt komplicerede sager, herunder sager der er i opstartsfasen og i opfølgningsfasen.

 • Hvis socialrådgiveren har mange komplicerede jobafklaringsforløb, kategori 2-sager eller kategori 3-sager, kan socialrådgiveren højst have ansvar for ca. 25-40 sager.
 • Hvis socialrådgiveren har mange sager med tidskrævende opgaver som f.eks. udarbejdelse af rehabiliteringsplanens forberedende del, mentorfunktion, virksomhedssamarbejde eller er koordinerende sagsbehandler, bør socialrådgiverens sagstal ligge i den lave ende af det vejledende sagstal.

Vejledende sagstal på ressourceforløbsområdet

Ca. 25 – 40 borgere på ressourceforløbsydelse pr. socialrådgiver

Uddybning:

Det vejledende sagstal betyder, at én fuldtidsansat socialrådgiver kan have ansvar for cirka 25-40 borgere på ressourceforløbsydelse.

Der er tale om en blanding af enkle, komplekse og særligt komplicerede sager, herunder sager der er i opstartsfasen og i opfølgningsfasen.

 • Hvis socialrådgiveren har mange sager med tidskrævende opgaver som f.eks. iværksættelse af indsatserne fra rehabiliteringsplanen, mentorfunktion og virksomhedssamarbejde, bør socialrådgiverens sagstal ligge i den lave ende af det vejledende sagstal.

Vejledende sagstal på fleksjobområdet

Ca. 25 – 50 borgere visiteret til fleksjob pr. socialrådgiver

Uddybning:

Det vejledende sagstal betyder, at én fuldtidsansat socialrådgiver kan have ansvar for cirka 25-50 borgere på ledighedsydelse, som er visiteret til fleksjob. Der er tale om blandede sager vedr. ledige fleksjobvisiterede og sygemeldte fleksjobvisiterede.

Der er tale om en blanding af enkle, komplekse og særligt komplicerede sager, herunder sager der er i opstartsfasen og i opfølgningsfasen.

 • Hvis socialrådgiveren har mange sager med sygemeldte fleksjobvisiterede borgere, bør socialrådgiverens sagstal ligge i den lave ende af det vejledende sagstal.
 • Hvis socialrådgiveren har mange sager med jobsøgende fleksjobvisiterede borgere, kan socialrådgiverens sagstal ligge i den høje ende af det vejledende sagstal.

Sager vedrørende fleksjobbere i arbejde er ikke omfattet af det vejledende sagstal, idet der er tale om enkle opfølgningssager, som man kan have mange af.

Vejledende sagstal på integrationsområdet

Ca. 35 – 50 borgere pr. socialrådgiver

Uddybning:

Det vejledende sagstal betyder, at én fuldtidsansat socialrådgiver kan have ansvar for ca. 35-50 flygtninge og familiesammenførte udlændinge på SH-ydelse samt modtagere af overgangsydelse med integrationsbehov.

Der er tale om en blanding af enkle, komplekse og særligt komplicerede sager, herunder sager der er i opstartsfasen og i opfølgningsfasen.

Integrationsområdet, som består af den praktiske modtagelse, den sociale indsats samt den beskæftigelsesrettede indsats, er organiseret meget forskelligt i kommunerne.

 • Hvis socialrådgiveren kun arbejder med den beskæftigelsesrettede indsats, kan socialrådgiveren have ansvar for op mod ca. 50 sager. Den beskæftigelsesrettede indsats er f.eks. indgåelse af kontrakter, afklaring af helbred og beskæftigelse samt henvisning til sprogskole og virksomhedspraktik.
 • Hvis socialrådgiveren samtidig har ansvar for den brede sociale indsats, kan socialrådgiveren højst have ansvar for ca. 40 sager. Den sociale indsats er f.eks. opgaver med helbredsundersøgelse, råd og vejledning, den familieorienterede indsats samt koordinering med andre kommunale myndigheder.
 • Hvis socialrådgiveren derudover også samtidig har ansvar for den praktiske modtagelse, kan socialrådgiveren højst have ansvar for ca. 35 sager. De praktiske opgaver er f.eks. boligplacering, budgetlægning, råd og vejledning til at kunne begå sig i Danmark samt koordinering med asylcenter.
 • Socialrådgivere der arbejder med flygtningefamilier efter serviceloven, kan støtte sig til DS’ vejledende sagstal på børneområdet – justeret i forhold til behovet for tolkebistand.

Download DS’ vejledende sagstal

I dette notat findes alle de vejledende sagstal med tilhørende uddybninger og nuanceringer. Notatet indledes med forklaring på hvorfor vejledende sagstal er nødvendige, hvordan de skal forstås og kan bruges. Det fremgår også at der er mange forskellige faktorer, der har indflydelse på sagstal, og at der er medarbejdergrupper, der skal tages særlige hensyn til.

» Notat om Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagstal 2023

I DS’ seneste undersøgelse om sagstal kan man finde informationer om de aktuelle gennemsnitlige sagstal på de forskellige kommunale myndighedsområder, herunder også om udviklingen over tid, tillidsrepræsentanternes vurdering af passende sagstal, og hvilke lofter for sagstal, som kommunerne har besluttet.

» Dansk Socialrådgiverforening: Sagstal i kommunale forvaltninger – 2023

Kontakt

Har du spørgsmål vedr. DS’ vejledende sagstal?

Kontakt konsulent Elisabeth Huus Pedersen
ehp@socialraadgiverne.dk