DS’ vejledende sagstal

DS anbefaler vejledende sagstal for, hvor mange sager den enkelte socialrådgiver kan have ansvar for.

Hovedbestyrelsen i DS anbefaler vejledende sagstal for flere områder i de kommunale forvaltninger: børne-familieområdet, børnehandicapområdet, voksenhandicap, voksenpsykiatri, sygedagpenge, kontanthjælpsområdet, området for ressourceforløb og fleksjob samt integrationsområdet.

Lavere sagstal til nogle grupper

Dansk Socialrådgiverforening gør opmærksom på, at der kan være særlige forhold for nogle medarbejdere, der gør at sagstallet bør være lavere end DS’ anbefalede vejledende sagstal:

 • Hvis medarbejderen er nyansat eller nyuddannet bør sagstallet være lavere i en periode på ca. 6 måneder, alt afhængig af den nye socialrådgivers forudsætninger og arbejdsopgavernes kompleksitet.
 • Hvis medarbejderen er deltidsansat, er i gang med efteruddannelse eller er tillidsvalgt, bør sagstallet for den konkrete medarbejder justeres ned.
 • Hvis medarbejderen har specifikke arbejdsopgaver, som ikke kan opgøres i et sagstal, f.eks. hvis medarbejderen har særlige udviklingsopgaver, konsulentfunktioner, administrative opgaver, omfattende tværfagligt samarbejde, er tillidsvalgt m.v., bør sagstallet ligeledes justeres ned.

Vejledende sagstal på børne-familieområdet i kommunerne

Ca. 20-30 børn med sociale problemer pr. socialrådgiver

Uddybning:

Det vejledende sagstal betyder, at én fuldtidsansat socialrådgiver kan have ansvar for ca. 20-30 børn og unge.

Der er tale om en blanding af enkle, komplekse og særligt komplicerede sager samt en blanding af sager der indeholder rådgivning og vejledning, underretninger, risikovurdering, undersøgelser, foranstaltninger samt anbringelser.

Hvis socialrådgiveren har meget komplekse eller komplicerede sager, fx akutte sager, anbringelsessager eller sager der kræver meget samarbejde og koordinering, skal det være muligt for socialrådgiveren at kunne arbejde med meget få sager.

Vejledende sagstal på børnehandicapområdet

Ca. 25-35 syge eller handicappede børn pr. socialrådgiver

Uddybning:

Det vejledende sagstal betyder, at én fuldtidsansat socialrådgiver kan have ansvar ca. 25-35 syge eller handicappede børn og unge.

Der er tale om en blanding af enkle, komplekse og særligt komplicerede sager. F.eks. børn og unge med neurologiske lidelser, dobbeltdiagnoser eller psykosociale problemstillinger i familien.

Vejledende sagstal på voksenhandicapområdet

Ca. 55-70 borgere med handicap pr. socialrådgiver

Uddybning:

Det vejledende sagstal betyder, at én fuldtidsansat socialrådgiver kan have ansvar for ca. 55-70 borgere med varige fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser.

Der er tale om en blanding af enkle, komplekse og særligt komplicerede sager, herunder sager der er i opstartsfasen og i opfølgningsfasen.

 • Hvis socialrådgiveren har mange komplekse eller særligt komplicerede sager, kan socialrådgiveren højst have ansvar for ca. 55 voksenhandicapsager. Det gælder f.eks. sager med unge handicappede, som skal have hjælp til behandling, uddannelse, arbejde og botilbud, eller sager som kræver megen koordinering med Jobcentret om forsørgelsesgrundlag og ressourceforløb.
 • Hvis socialrådgiveren har mange enkle opfølgningssager med få foranstaltninger, kan socialrådgiveren have ansvar for op mod ca. 70 voksenhandicapsager.

Det vejledende sagstal omfatter Servicelovens afsnit om voksne, dog ikke sager vedr. boligændringer og handicapbil. Vejledningen omfatter heller ikke de handicapsager, hvor Beskæftigelseslovens paragraffer om udarbejdelse af rehabiliteringsplanens forberedende del eller revalideringssager anvendes. Disse sager er administrativt tunge og kræver et endnu lavere sagstal.

Vejledende sagstal på voksenpsykiatriområdet

Ca. 50-65 borgere med psykisk sygdom pr. socialrådgiver

Uddybning:

Det vejledende sagstal betyder, at én fuldtidsansat socialrådgiver kan have ansvar for ca. 50-65 borgere med psykiatriske problemstillinger eller psykiske sygdomme som medfører væsentlige funktionsnedsættelser.

Der er tale om en blanding af enkle, komplekse og særligt komplicerede sager, herunder sager der er i opstartsfasen og i opfølgningsfasen.

 • Hvis socialrådgiveren har mange komplekse eller særligt komplicerede sager, kan socialrådgiveren højst have ansvar for ca. 50 voksenpsykiatrisager. Det gælder f.eks. sager hvor der indgår koordinerende funktioner, dobbelt-problematikker, mange foranstaltninger, mange samarbejdspartnere, meget kørsel eller vanskeligheder med at skaffe egnede tilbud til borgeren.
 • Hvis socialrådgiveren har mange enkle opfølgningssager med få foranstaltninger, kan socialrådgiveren have ansvar for op mod ca. 65 voksenpsykiatrisager.

Vejledende sagstal på kontanthjælpsområdet for ledige jobparate borgere over 30 år

Ca. 35-55 jobparate borgere pr. socialrådgiver

Uddybning:

Det vejledende sagstal betyder, at én fuldtidsansat socialrådgiver kan have ansvar for cirka 35-55 ledige jobparate borgere over 30 år.

Der er tale om en blanding af enkle, komplekse og særligt komplicerede sager, herunder sager der er i opstartsfasen og i opfølgningsfasen.

 • Hvis socialrådgiveren har mange sager med tidskrævende opgaver som f.eks. virksomhedssamarbejde, herunder at fungere som virksomhedskonsulent eller mentor, bør socialrådgiverens sagstal ligge i den lave ende af det vejledende sagstal.
 • Hvis socialrådgiveren har mange enkle sager med jobparate voksne borgere, kan socialrådgiverens sagstal ligge i den høje ende af det vejledende sagstal.

Vejledende sagstal på kontanthjælpsområdet for ledige aktivitetsparate borgere over 30 år

Ca. 30-50 aktivitetsparate borgere pr. socialrådgiver

Uddybning:

Det vejledende sagstal betyder, at én fuldtidsansat socialrådgiver kan have ansvar for cirka 30-50 ledige aktivitetsparate borgere over 30 år.

Der er tale om en blanding af enkle, komplekse og særligt komplicerede sager, herunder sager der er i opstartsfasen og i opfølgningsfasen.

 • Hvis socialrådgiveren har mange sager med tidskrævende opgaver som f.eks. udarbejdelse af rehabiliteringsplanens forberedende del, virksomhedssamarbejde eller er koordinerende sagsbehandler, bør socialrådgiverens sagstal ligge i den lave ende af det vejledende sagstal.
 • Hvis socialrådgiveren har mange enkle sager med aktivitetsparate voksne borgere, kan socialrådgiverens sagstal ligge i den høje ende af det vejledende sagstal.

Vejledende sagstal på kontanthjælpsområdet for ledige job- og uddannelsesparate borgere under 30 år

Ca. 30-50 job- og uddannelsesparate borgere pr. socialrådgiver

Uddybning:

Det vejledende sagstal betyder, at én fuldtidsansat socialrådgiver kan have ansvar for cirka 30-50 ledige job- og uddannelsesparate borgere under 30 år.

Der er tale om en blanding af enkle, komplekse og særligt komplicerede sager, herunder sager der er i opstartsfasen og i opfølgningsfasen.

 • Hvis socialrådgiveren har mange sager med tidskrævende opgaver som f.eks. virksomhedssamarbejde, herunder fungerer som virksomhedskonsulent eller mentor, bør socialrådgiverens sagstal ligge i den lave ende af det vejledende sagstal.
 • Hvis socialrådgiveren har mange enkle sager med job- og uddannelsesparate borgere, kan socialrådgiverens sagstal ligge i den høje ende af det vejledende sagstal.

Vejledende sagstal på kontanthjælpsområdet for ledige aktivitetsparate borgere under 30 år

Ca. 25-45 aktivitetsparate borgere pr. socialrådgiver

Uddybning:

Det vejledende sagstal betyder, at én fuldtidsansat socialrådgiver kan have ansvar for cirka 25-45 ledige aktivitetsparate borgere under 30 år.

Der er tale om en blanding af enkle, komplekse og særligt komplicerede sager, herunder sager der er i opstartsfasen og i opfølgningsfasen.

 • Hvis socialrådgiveren har mange sager med tidskrævende opgaver som f.eks. udarbejdelse af rehabiliteringsplanens forberedende del, virksomhedssamarbejde eller er koordinerende sagsbehandler, bør socialrådgiverens sagstal ligge i den lave ende af det vejledende sagstal.
 • Hvis socialrådgiveren har mange enkle sager med aktivitetsparate borgere, kan socialrådgiverens sagstal ligge i den høje ende af det vejledende sagstal.

Vejledende sagstal på sygedagpengeområdet

Ca. 35 – 50 sygemeldte borgere pr. socialrådgiver

Uddybning:

Det vejledende sagstal betyder, at én fuldtidsansat socialrådgiver kan have ansvar for 35-50 sygemeldte borgere. Der er tale om blandede sygedagpengesager af kategori 1, 2 og 3 samt jobafklaringsforløb.

Der er tale om en blanding af enkle, komplekse og særligt komplicerede sager, herunder sager der er i opstartsfasen og i opfølgningsfasen.

 • Hvis socialrådgiveren har mange jobafklaringsforløb, komplicerede kategori 2-sager eller kategori 3-sager, kan socialrådgiveren højst have ansvar for ca. 35-45 sager.
 • Hvis socialrådgiveren har mange sager med tidskrævende opgaver som f.eks. udarbejdelse af rehabiliteringsplanens forberedende del, virksomhedssamarbejde eller er koordinerende sagsbehandler, bør socialrådgiverens sagstal ligge i den lave ende af det vejledende sagstal.

Vejledende sagstal på området for ressourceforløb, afklaring af førtidspension og fleksjob

Ca. 30-45 borgere med nedsat arbejdsevne pr. socialrådgiver

Uddybning:

Det vejledende sagstal betyder, at én fuldtidsansat socialrådgiver kan have ansvar for cirka 30-45 borgere med nedsat arbejdsevne. Der er tale om blandede sager vedr. fleksjob, ressourceforløb og ansøgninger om førtidspension.

Der er tale om en blanding af enkle, komplekse og særligt komplicerede sager, herunder sager der er i opstartsfasen og i opfølgningsfasen.

 • Hvis socialrådgiveren har mange sager med ressourceforløb, kan socialrådgiveren højst have ansvar for ca. 30-40 sager.
 • Hvis socialrådgiveren har mange sager med tidskrævende opgaver som f.eks. udarbejdelse af rehabiliteringsplanens forberedende del, virksomhedssamarbejde eller er koordinerende sagsbehandler, bør socialrådgiverens sagstal ligge i den lave ende af det vejledende sagstal.

Vejledende sagstal på integrationsområdet

Ca. 35-50 borgere pr. socialrådgiver

Uddybning:

Det vejledende sagstal betyder, at én fuldtidsansat socialrådgiver kan have ansvar for ca. 35-50 flygtninge og familiesammenførte udlændinge på integrationsydelse.

Der er tale om en blanding af enkle, komplekse og særligt komplicerede sager, herunder sager der er i opstartsfasen og i opfølgningsfasen

Integrationsområdet, som består af den praktiske modtagelse, den sociale indsats samt den beskæftigelsesrettede indsats, er organiseret meget forskelligt i kommunerne.

 • Hvis socialrådgiveren kun arbejder med den beskæftigelsesrettede indsats, kan socialrådgiveren have ansvar for op mod ca. 50 sager. Den beskæftigelsesrettede indsats er f.eks. indgåelse af kontrakter, afklaring af helbred og beskæftigelse samt henvisning til sprogskole og virksomhedspraktik.
 • Hvis socialrådgiveren samtidig har ansvar for den brede sociale indsats, kan socialrådgiveren højst have ansvar for op mod ca. 45 sager. Den sociale indsats er f.eks. opgaver med helbredsundersøgelse, råd og vejledning, den familieorienterede indsats samt koordinering med andre kommunale myndigheder.
 • Hvis socialrådgiveren derudover også samtidig har ansvar for den praktiske modtagelse, kan socialrådgiveren højst have ansvar for ca. 35 sager. De praktiske opgaver er f.eks. boligplacering, budgetlægning, råd og vejledning til at kunne begå sig i Danmark samt koordinering med asylcenter.
 • Socialrådgivere, der arbejder med flygtningefamilier efter serviceloven, kan støtte sig til DS’ vejledende sagstal på børne-familieområdet justeret i forhold til behovet for tolkebistand.

Download DS’ vejledende sagstal

I dette notat findes alle de vejledende sagstal med tilhørende uddybninger og nuanceringer. Notatet indledes med forklaring på hvorfor vejledende sagstal er nødvendige, hvordan de skal forstås og kan bruges. Det fremgår også at der er mange forskellige faktorer, der har indflydelse på sagstal, og at der er medarbejdergrupper, der skal tages særlige hensyn til.

» Notat om Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagstal 2020 (Revideret 1. april 2020)

 

Kontakt

Har du spørgsmål vedr. DS’ vejledende sagstal?

Kontakt konsulent Elisabeth Huus Pedersen
ehp@socialraadgiverne.dk