Dialog om sagstal

DS’ vejledende sagstal skal omsættes, så de passer til den konkrete arbejdsplads og de enkelte socialrådgivere. Det kræver en grundig drøftelse mellem ledelse og medarbejdere.

Vejledende sagstal er ikke en fast definérbar størrelse, men kan variere fra arbejdsplads til arbejdsplads. Arbejdet organiseres forskelligt på arbejdspladserne. Derfor er der mange faktorer som influerer på, hvor mange sager den enkelte socialrådgiver kan have.

Sager, der umiddelbart ser ret ens ud, kan vise sig at have meget forskellig tyngde. Nogle sager er ukomplicerede og andre er meget komplekse og tidskrævende. Det bør man tage med i betragtning, når man arbejder med at fastlægge et niveau for sagstal pr. medarbejder på den enkelte arbejdsplads. Det skal være muligt at kunne håndtere uventede og akutte opgaver og der bør være ordentlig tid til at tage sig grundigt af de sager, der er meget komplicerede.

Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagstal kan derfor ikke bruges som en facitliste, men skal omsættes, så de passer til den konkrete arbejdsplads og de enkelte socialrådgivere. Det kræver en løbende dialog mellem ledelse og medarbejdere.

Brug gerne DS’ værktøjer til at sikre en god dialog sagstal:

» Inspiration til forståelse og drøftelse af Sagstyngde – sagskompleksitet
» Inspiration til forståelse og dialog om Faktorer der indvirker på sagstal

Ledelsens rolle

Ledelsen har en vigtig rolle med aktivt at forholde sig til organisering og tilrettelæggelse af arbejdet, og kontinuerligt have fokus på, hvilken støtte og daglig ledelse af socialrådgiverne, der er behov for. Det er afgørende for at opnå kvalitet i arbejdet med borgerne.

I nogle kommuner har politikerne taget stilling til et loft over sagstal for et eller flere sagstalsområder. I andre kommuner har den administrative ledelse besluttet en norm eller en rettesnor for sagstal for socialrådgiverne for et eller flere sagstalsområder.

Under alle omstændigheder er det vigtigt, at ledelsen på den enkelte arbejdsplads sætter mål og rammer for det sociale arbejde, – i dialog og samspil med medarbejderne.

Drøftelse af DS’ vejledende sagstal på arbejdspladsen

Dialogen om mål og rammer for det sociale arbejde kan foregå på flere måder:

  • uformelt i det daglige mellem ledelse og medarbejdere
  • på personalemøder og teammøder
  • i de mere formelle rammer i MED-systemet og i arbejdsmiljøorganisationen
  • på møder mellem TR, AMiR og leder

DS anbefaler

For at opnå den bedst mulige service for borgeren, er det væsentligt at ledelsen er i dialog med tillidsrepræsentanten, arbejdsmiljørepræsentanten og medarbejderne omkring organiseringen og tilrettelæggelsen af det daglige arbejde.

Dansk Socialrådgiverforening anbefaler derfor, at leder, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant mindst en gang årligt drøfter socialrådgivernes sagstal og muligheden for at styre graden af belastning i arbejdet.

Drøftelsen kan også dreje sig om de faktorer i arbejdet, der har betydning for kvalitet og effektivitet i sagsarbejdet, så der sker en løbende tilpasning af forholdet mellem arbejdsmængde, arbejdsindhold og vilkår for arbejdet. Drøftelserne er især vigtige i forbindelse med omorganiseringer og implementering af ny lovgivning.

Brug DS’ vejledende sagstal som inspiration til at tage beslutning om et loft eller en gennemsnitsnorm for sagstal. Det kan være en administrativ ledelsesbeslutning eller en politisk beslutning.

Visse medarbejdere bør have et lavere sagstal end DS’ anbefalinger, fx deltidsansatte samt medarbejdere, der har andre opgaver på arbejdspladsen. Nyuddannede og nyansatte bør have et lavere sagstal i en periode på ca. 6 måneder.

» Dansk Socialrådgiverforenings: Guide til TR, AMIR og ledere

Kontakt

Har du spørgsmål vedr. DS’ vejledende sagstal?

Kontakt konsulent Elisabeth Huus Pedersen
ehp@socialraadgiverne.dk