Introduktion til DS’ vejledende sagstal

DS’ vejledende sagstal er en hjælp til dialogen på arbejdspladsen om sagstal, normering og organisering af arbejdet.

Derfor anbefaler Dansk Socialrådgivning vejledende sagstal for flere forskellige kommunale myndighedsområder: børneområdet, handicap- og psykiatri, beskæftigelse, integration, sygedagpenge, m.v.

» Se DS’ vejledende sagstal.

Dansk Socialrådgiverforenings vejledende sagstal omhandler kun sager inden for kommunal forvaltning, hvor socialrådgiveren har myndighedsansvar i sagerne. Arbejdsopgaver indenfor foranstaltningsområdet, f.eks. behandling, undervisning og støtte-kontaktperson, er ikke indeholdt i DS’ vejledende sagstal.

Sagstal opgøres som antallet af borgere, som den enkelte socialrådgiver har ansvar for.

De vejledende sagstal er et udtryk for hvor mange sager en socialrådgiver ansat 37 timer om ugen kan have ansvar for på en almindelig kommunal arbejdsplads. Visse medarbejdere bør have et lavere sagstal end DS’ anbefalinger. Det gælder fx nyansatte, deltidsansatte samt medarbejdere, der har andre opgaver på arbejdspladsen.

Sager kan have forskellig tyngde. De kan både være enkle, komplekse og meget komplicerede. Det skal tages med i betragtning, når man opgør sagstal og fastlægger et loft eller en norm for sagstal på den enkelte arbejdsplads.

» Læs mere om sagstyngde (sagskompleksitet).

Det er bl.a. muligheden for at få støtte og faglig sparring, organisatoriske systemer og beslutningsstrukturer og den enkelte medarbejders personlige forudsætninger.

» Læs mere om faktorer der indvirker på sagstal, hvor der også er et dialogværktøj om netop dette.

DS’ vejledende sagstal er et redskab til dialog og drøftelse, som ledere og medarbejdere på arbejdspladsen kan bruge.

Sagstallene er vejledende, for der er mange faktorer, der har indflydelse på, hvor mange sager den enkelte socialrådgiver kan klare. Vi håber, at I kan bruge informationerne på disse sider til at sætte gang i en drøftelse på jeres arbejdsplads.

» Læs mere om dialog om sagstal.

Det er Dansk Socialrådgiverforenings hovedbestyrelse, der tager beslutning om de vejledende sagstal. I hovedbestyrelsens notat om vejledende sagstal gennemgås hvorfor vejledende sagstal er nødvendige, hvordan de skal forstås, hvordan de kan bruges, peger på faktorer, der har indflydelse på sagstal, hvilke særlige forhold der bør gælde for enkelte medarbejdere samt hvordan de vejledende sagstal er udarbejdet.

» Se notat om Vejledende sagstal – 2023

» Se seneste rapport fra DS’ seneste undersøgelse Sagstal i kommunale forvaltninger – 2023

Kontakt

Har du spørgsmål vedr. DS’ vejledende sagstal?

Kontakt konsulent Elisabeth Huus Pedersen
ehp@socialraadgiverne.dk