Behandlingstilbud til psykisk syge er et skridt på vejen

Et særligt behandlingstilbud til psykisk syge misbrugere er et skridt på vejen for udsatte med dobbeltdiagnoser. Men det skal være et helhedsorienteret behandlingstilbud, der både giver psykiatri- og misbrugsbehandling, understreger DS' formand, Majbrit Berlau, over for Altinget.dk.

Det er på en trist baggrund, at det særdeles nødvendige arbejde for en styrkelse af sikkerheden for beboere og ansatte på landets botilbud er sat i søen. Heldigvis fremgår situationens alvor tydeligt af det udkast til en handleplan, som en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra KL, Danske Regioner og en række ministerier.

Et af de punkter, som vi socialrådgivere har hæftet os særligt ved, er arbejdsgruppens forslag om at etablere en ny tilbudsform for en mindre gruppe af borgere med svær psykisk lidelse, udadreagerende adfærd og særligt komplekse problemstillinger.

Desværre har der været en del uklarheder om netop forslaget om en ny tilbudsform. Således fremgår det blandt andet tydeligt af arbejdsgruppens oplæg, at KL og Danske Regioner er uenige om hvilken lov, den nye tilbudsform skal placeres i. KL peger på, at tilbuddet skal placeres under Sundheds- og psykiatriloven, altså i regi af regionerne, mens Danske Regioner vil have tilbuddet placeret i kommunerne i regi af Serviceloven.

Sådanne uklarheder bekymrer fagfolk. Især fordi Dansk Socialrådgiverforening sammen med Socialpædagogerne, Dansk Sygeplejeråd og FOA tidligere har gjort opmærksom på, at samarbejdet mellem kommuner, regioner og stat ikke fungerer tilfredsstillende for de borgere, der både har store misbrugsproblemer og psykiske lidelser – de såkaldte dobbeltdiagnoser.

Psykisk syge misbrugere bliver i dag ofte kastebold mellem den regionale psykiatri og den kommunale misbrugsbehandling. Det medfører en række skift mellem institutioner og sektorer, hvor vi risikerer at ”tabe” udsatte borgere i systemet. Det er med til at skabe farlige situationer, og øger utrygheden blandt personale og beboere på botilbuddene.

Af samme grund har vi tidligere foreslået at udvikle og opprioritere særlige tilbud til denne gruppe, som på grund af kombinationen af misbrug og psykisk lidelse kan være udadreagerende og uforudsigelige i deres adfærd, og meget svære at rumme og hjælpe på de kommunale botilbud og forsorgshjem.

På den baggrund gav det en særdeles vigtig afklaring, at socialministeren og sundhedsministeren 16. september på et møde med DS og andre relevante faglige organisationer oplyste, at tanken med en ny tilbudsform ikke er et botilbud, men et behandlingstilbud, og at det skal ligge i regi af sundheds- og psykiatriloven.

Dette er af afgørende betydning både for beboere og ansatte på botilbuddene, og Dansk Socialrådgiverforening bakker op om ministrenes konklusion på arbejdsgruppens oplæg. Et særligt behandlingstilbud er et skridt på vejen for denne yderst sårbare gruppe af borgere, som har brug for kvalitetstilbud. Det ligger os meget på sinde, at det skal være et helhedsorienteret behandlingstilbud, der både giver psykiatrisk behandling og misbrugsbehandling. Kombinationen skal matche borgerens faktiske behov, og ikke bare blive et standardtilbud på en standardinstitution.

Særlige behandlingstilbud til psykisk syge misbrugere kræver en mangfoldighed af sundhedsfaglige og socialfaglige kompetencer: Psykiater, psykolog, læge, sygeplejerske, socialpædagog, SOSU-assistent, socialrådgiver, misbrugsbehandler og så videre.  Vi ser frem til en mere præcis beskrivelse af den nye tilbudsform, som klargør formål, indhold og rammer.

Vi må dog advare om, at de planlagte 150 pladser næppe er nok. Til sammenligning opgør SFI antallet af hjemløse, der lider både af psykisk sygdom og misbrug til cirka 4.000 personer.

Samtidig er vi særdeles skeptiske over socialministeren og sundhedsministerens tidligere udmelding om, at den nye tilbudsform skal finansieres af satspuljemidler. Midlertidige finansieringsordninger vil skabe usikkerhed blandt både beboere og ansatte, og det er væsentligt at sikre en stabil finansiering for at kunne skabe et levedygtigt tilbud med en faglig kvalitet, som er nødvendig for at skabe sikre rammer for både beboere og medarbejdere.