Skal jeres klubvedtægter tilpasses de nye ændringer i standardvedtægter for klubber?

Standardvedtægter for klubber blev revideret i forbindelse med repræsentantskabet i 2020. Hvis din klub har egne vedtægter, skal de tilpasses i forhold til ændringerne.

I forbindelse med revideringen af standardvedtægter for klubber, er følgende nye vedtægter indført:

 • Retningslinjer for stemmelighed ved TR-valg
  Ved stemmelighed mellem to kandidater til TR-posten foretages omvalg mellem de to kandidater med højest stemmeantal. Omvalget afholdes 2 uger efter første valghandling. Er der stadig stemmelighed foretages lodtrækning.
 • Fællesklubber
  Der kan etableres en fællesklub med andre overenskomstgrupper, når der er færre end fem socialrådgivere på arbejdspladsen, eller når der er indgået en fælles overenskomst på arbejdspladsen. Der kan desuden etableres en fællesklub ud fra en individuel konkret vurdering foretaget af forretningsudvalget.
 • Klubbegrebet
  En klub kan variere i størrelse og dække et til flere TR-områder. Dækker en klub flere TR-områder, kaldes disse områder for lokalklubber. Lokalklubberne hører under klubben og afholder derfor ikke egen generalforsamling og har ikke egne vedtægter. Lokalklubben vælger sin egen TR.

Derudover er følgende eksisterende vedtægter revideret:

 • § 5 stk. 4 vedr. valg af FTR blandt andre overenskomstgrupper
  Denne vedtægt udgår på baggrund af ny vedtægt vedrørende fællesklubber.
 • § 6 stk. 3 vedr. valg af formand og næstformand i klubber med flere TR
  Denne vedtægt udgår og § 6 stk. 2 er omskrevet, så der står, at når der er flere TR i klubben, vælger TRerne en fællestillidsrepræsentant iblandt sig, og denne er formand for klubben.
 • § 8 stk.2 vedr. stemmeafgivelse på generalforsamlinger
  Hvis klubben har mulighed for at tilbyde virtuelt fremmøde til generalforsamlingen, sidestilles virtuelt fremmøde med fysisk fremmøde, således at virtuelt fremmødte deltagere kan afgive stemme og deltage i debatten på lige fod med de fysisk fremmødte deltagere.

» De reviderede vedtægter findes på hjemmesiden her.

Kontakt din konsulent for yderligere information.