Nye arbejdsmiljøregler: Prioriter det psykiske arbejdsmiljø højt

To nye vejledninger fra Arbejdstilsynet om belastende krav i arbejdet signalerer tydeligt, at det psykiske arbejdsmiljø skal prioriteres højt og understreger arbejdsgiverens ansvar for at forebygge problemer.

Der er god hjælp at hente i to nye vejledninger fra Arbejdstilsynet om uklare krav og modstridende krav i arbejdet samt om høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker. Vejledningerne er relevante både dig som leder, ledergruppen og MED/arbejdsmiljøudvalget.

De to vejledninger udmønter nye bestemmelser i den bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø, som trådte i kraft i november 2020. Den sender et tydeligt signal om, at psykisk arbejdsmiljø skal prioriteres, og at arbejdsgiveren har et ansvar for at forebygge problemer i det psykiske arbejdsmiljø.

I vejledningerne forklarer Arbejdstilsynet de nye regler om henholdsvis uklare krav og modstridende krav i arbejdet og om høje følelsesmæssige krav i arbejdet. Vejledningerne er vigtige værktøjer til at italesætte problemer med forebyggelse og peger på initiativer og løsninger, I kan sætte i værk på arbejdspladsen.

Det er arbejdsgiverens ansvar

Vejledningerne pointerer, at arbejdsgiveren har pligt til at føre et effektivt tilsyn med, at arbejdet bliver udført forsvarligt. Hvis der er risiko for de ansattes sikkerhed og sundhed, skal der sættes forebyggende tiltag i værk. Vejledningerne peger på seks områder, der er relevante for at forebygge problemer:

 1. Planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet, så arbejdet er forsvarligt
 2. Tilstrækkelig og hensigtsmæssig oplæring og instruktion i at udføre arbejdet
 3. Støtte i arbejdet fra ledelse og kollegaer
 4. Indflydelse i arbejdet i forhold til det arbejde, som skal udføres
 5. Hensyn til de ansattes forudsætninger
 6. Beskyttelse af særligt følsomme risikogrupper.

Arbejdstilsynet beskriver kravene

”Uklare krav og modstridende krav kan handle om forhold i arbejdet, der kan tydeliggøres, men ikke er blevet det. Men de kan også skyldes selve arbejdets karakter. I forhold til uklare krav kan det fx være arbejde, hvor opgaverne ændrer sig fra dag til dag, eller hvor krav og forventninger er komplekse. Det kan også være arbejde, hvor der udvikles nye produkter eller processer. I forhold til modstridende krav kan det være arbejde, hvor de ansatte skal tage hensyn til forskellige personers interesser og forventninger, fx ledelse, kollegaer, borgere/kunder, pårørende og samarbejdspartnere”, skriver Arbejdstilsynet på deres hjemmeside.

Høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker beskriver Arbejdstilsynet således: ”Høje følelsesmæssige krav kan føre til stress og forekomme i arbejdet med fx borgere eller kunder, særligt hvis de er i en svær situation eller har en udfordrende adfærd. Det kan bl.a. komme til udtryk ved, at medarbejderen skal sætte sig ind i andres problemer eller rumme andres følelser samtidigt med at skulle håndtere egne følelser”.

Udover disse to vejledninger har Arbejdstilsynet tidligere udsendt en vejledning om stor arbejdsmængde og tidspres, som introduceres således: ”Stor arbejdsmængde og tidspres handler om, at der er medarbejdere, som er nødt til at arbejde hurtigt eller mange timer for at nå deres arbejdsopgaver. Det kan fx vise sig ved, at de ofte arbejder i højt tempo, at de har svært ved at få tid til at holde pauser, eller at de tit har lange arbejdsdage.”

» Denne vejledning kan du læse mere om her

Til bekendtgørelsen om psykisk arbejdsmiljø hører også to ældre vejledninger om henholdsvis vold og om krænkende handlinger.

Sådan kan du passe på dig selv som leder

Vejledningerne omhandler alle ansatte, også ledere. Dansk Socialrådgiverforening vurderer, at de nye vejledninger er et meget vigtigt redskab til at styrke forebyggelse af problemer med arbejdsmiljøet. Derfor har DS disse bud på, hvordan du som leder kan passe på dig selv, og hvordan du kan drøfte de nye regler i ledergruppen og i MED-udvalg/arbejdsmiljøudvalg:

 • Hold øje med, om der er balance mellem de krav, du oplever i arbejdet, og de ressourcer du har til rådighed. Sørg for at skabe rum til at restituere og til at reflektere og dyrk de gode relationer til lederkolleger.
 • Kend dine egne stresstegn, så du kan sige stop i god tid. Alliér dig fx med en god kollega, så I kan holde øje med hinanden.
 • Kontakt din leder eller chef, hvis du oplever symptomer på stress.

Drøft de nye regler i ledergruppen

Sæt AT-vejledningerne  på dagsordenen i ledergruppen:

 • Hvordan kan ledelsen føre effektivt tilsyn med arbejdet, så I forebygger, at de ansatte ikke bliver syge på grund af forhold i det psykiske arbejdsmiljø?
 • Hvordan kan I som ledere få rammer og vilkår til at kunne løse denne (nye) opgave?
 • Hvordan kan ledergruppen forebygge belastninger i eget arbejde, og hvilke tiltag er relevante at indføre for lederne? Det kan fx være støtte og sparring, psykologisk tryghed, indflydelse og autonomi, restitution og refleksion.

Tag de nye regler op i MED- og arbejdsmiljøudvalg

Hvis du som leder er medlem af MED-udvalget/arbejdsmiljøudvalget, så sæt AT-vejledningerne til bekendtgørelsen om psykisk arbejdsmiljø på dagsordenen:

 • Hvordan kan vi i praksis løbende afdække, om der er skadelige påvirkninger i det psykiske arbejdsmiljø og vurdere risikoen for sikkerhed og sundhed?
 • Hvilke nye tiltag skal vi indføre, der kan nedbringe belastninger og forebygge risiko for sikkerhed og sundhed?
 • Hvad skal ændres i vores retningslinjer om arbejdsrelateret stress?

Læs mere om de nye regler:

» Arbejdstilsynet: Bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø

» Arbejdstilsynet: AT-vejledning om uklare krav og modstridende krav i arbejdet

» Arbejdstilsynet: AT-vejledning om høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker

» Arbejdstilsynet: AT-vejledning om stor arbejdsmængde og tidspres

» Arbejdstilsynet: AT-vejledning om vold

» Arbejdstilsynet: AT-vejledning om krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane

Uddannelse i psykisk arbejdsmiljø for ledere

Dansk Socialrådgiverforening har sammen med de fælles overenskomstparter aftalt uddannelsestilbud til ledere i psykisk arbejdsmiljø. Tilbuddene er populære, så du skal tilmelde sig i god tid:
» I kommuner og regioner: Uddannelse i ledelse af psykisk arbejdsmiljø  samt uddannelse i psykisk arbejdsmiljø for trio’er.
» I Staten: Den frivillige lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø