Ny rapport: Her er udfordringerne for den gode helhedsindsats

Furesø Kommune har som led i et forsøg givet en række udsatte familier én kontaktperson, der koordinerer kommunens indsatser og støtter familien. Evalueringen af forsøget viser positive erfaringer - og peger på en række udfordringer for helhedsarbejdet.

I Furesø Kommune har man forsøgt at skabe bedre trivsel i de mest udsatte familier ved at give dem én kontaktperson, der koordinerede indsatserne på tværs i kommunen og støttede familien i at få hjælp til de problemer, som familien syntes, var vigtigst her og nu.

KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, har evalueret indsatsen, og evalueringen viser, at især børnene i de udvalgte familier har haft glæde af indsatsen: Bedre trivsel, fritidsinteresser og venskaber samt færre underretninger, børnefaglige undersøgelser og lavere skolefravær.

– Det er lykkedes at skabe en konstruktiv samarbejdsrelation mellem kommune og familie og formulere forpligtende mål for familien som helhed. Det er først og fremmest kommet børnene til gode. Der er skabt mere ro og overskud blandt forældrene til at fokusere på børnene, og samtidig har man i kommunen haft fokus på at skabe et grundlag for gode fritidsforhold og venskaber for børnene – og det har virket, fortæller Ulf Hjelmar, programleder på KORAs evaluering af forsøget.

Bedre faglige indsatser – men ikke flere i job

Også forældrene oplever, at deres livskvalitet generelt er blevet bedre, men forsøget har ikke givet en målbar positiv effekt på deres jobtilknytning.

Samtidig har det tværfaglige samarbejde i kommunen har været en udfordring, fortæller Ulf Hjelmar.

– Fagligt er det en kompleks og udfordrende opgave at komme hele vejen rundt om familien og på den baggrund opnå et helhedsorienteret blik, som kan danne baggrund for prioriteringer og realistiske, langsigtede mål.

Han er ikke i tvivl om, at den helt store udfordring i forhold til at nå i mål med de helhedsorienterede indsatser skal findes på det organisatoriske niveau.

– Man har endnu ikke fundet formlen på det effektive tværsektorielle samarbejde med udgangspunkt i den enkelte families behov.

I forbindelse med forsøget har Furesø Kommune og KORA udviklet en række værktøjer til indsatsen for de udsatte familier, som andre kan bruge og lade sig inspirere af.

Styrket trivsel bør også være et økonomisk mål

Der er dog grund til at være forsigtigt optimistisk med hensyn til helhedsindsatsernes fremtid, mener Ulf Hjelmar fra KORA.

– Vores evaluering viser tegn på en øget faglig kvalitet i sagsbehandling ved en helhedsorienteret indsats, samtidig med at der er muligheder for effektiviseringer i form af færre overlappende indsatser og en højere grad af selvforsørgelse i udsatte familier, siger Ulf Hjelmar.

Mens der ikke har været kortsigtede økonomiske gevinster ved indsatsen, vurderer Ulf Hjelmar, at især børnenes øgede trivsel på længere sigt både kan gavne familierne og indeholde et økonomisk potentiale.

– Potentialet ligger på det mellemlange sigt først og fremmest i forhold til øget selvforsørgelse. På helt lang sigt ligger potentialet ved den helhedsorienterede indsats i forhold til børnene.