Tre socialrådgivere fortæller om udfordringer i det nuværende beskæftigelsessystem …

... og om deres krav til et nyt.

Ventetid skaber ulighed

  • Birgit Larsen, socialrådgiver og faglig koordinator, Sygedagpenge, Køge Jobcenter. Medlem af bestyrelsen i DS’ Faggruppen Beskæftigelse

Hvilke udfordringer oplever du i det nuværende beskæftigelsessystem?
– Den kritik, der er af jobcentrene, giver indtryk af, at jobcentrene er en isoleret enhed. Vi er afhængige af, at andre, i høj grad sundhedssystemet, har ressourcerne til at løse deres opgaver for, at vi kan løse vores. Jeg oplever, at borgere med mentale lidelser eller psykiatriske diagnoser kan være ringere stillet i beskæftigelsessystemet end borgere, som eksempelvis skal opereres i knæet, fordi der ofte er så lang ventetid på at blive udredt og få den rette behandling i psykiatrien.

– Og der er alt for meget processtyring, som ikke handler om indhold og kvaliteten i indsatsen, men om at kunne sætte et flueben det rigtige sted.

Hvilke krav har du til et nyt beskæftigelsessystem?
– Der skal være mere tillid til mit faglige skøn som socialrådgiver med et større fagligt råderum til at vurdere indsatsen til borgere, men også noget så lavpraktisk som mødeform. Altså hvordan og hvor ofte jeg skal være i kontakt med borgeren.

– Vi har gode erfaringer med virksomhedsrevalidering, og vil gerne bruge det noget mere, men ændringer i reglerne om løntilskudsordning forhindrer det. Så et stort ønske er mere fleksible regler.


Vores faglighed drukner i bureaukrati

  • Renée Fanøe-Christensen, socialrådgiver, Erhverv og Beskæftigelse, Sygedagpenge, Thisted Kommune

Hvilke udfordringer oplever du i det nuværende beskæftigelsessystem?
– Som socialrådgivere har vi en socialfaglig uddannelse, som rent faktisk gør, at vi kan foretage vurderinger og skøn ud fra de lovgivningsmæssige rammer – men tit drukner vores faglighed i bureaukrati, kontrol og dokumentation.

– Det oplever jeg også som mødeleder for rehabiliteringsteamet, hvor tanken er, at man samler den tværfaglige viden og laver et sparringsrum. Men to tredjedele af møderne fungerer som en dobbelt sikring, hvor vi sætter flueben ved, at socialrådgiveren har sørget for den fulde dokumentation, som skal til for at kunne indstille borger til fleksjob eller førtidspension – og det er netop den vurdering, som socialrådgiveren allerede har foretaget.

Hvilke krav har du til et nyt beskæftigelsessystem?
– Lad mig bruge mine faglige kompetencer – som giver mig viden om sociale og helbredsmæssige udfordringer, det lokale arbejdsmarked, systemets struktur og lovens rammer – til at vurdere, hvilken indsats der er nødvendig, og i hvor lang tid. Man skal lytte meget mere til den enkelte borgers opfattelse af egen situation og helbred. Skab plads til det tværfaglige samarbejde frem for at spilde ressourcer på dokumentation.


Forandring skabes via tillid

  • Maia Kristensen, socialrådgiver, Kalundborg Jobcenter, hvor hun arbejder med aktivitets- og uddannelsesparate unge mellem 18 og 30 år

Hvilke udfordringer oplever du i det nuværende beskæftigelsessystem?
– Eksempelvis oplever jeg, at det er spild af tid og penge at forberede sager til det kommunale rehabiliteringsteam. Rehabiliteringsteamet forventes at bidrage med nye vinkler i de sager, hvor der er en udvikling, men det oplever jeg sjældent. I stedet peges der på de samme indsatser, som ”vi” fagpersoner, der har været med til at belyse sagen, foreslår, og derfor opleves rehabiliteringsteamet mere som en kontrolinstans end en reel hjælp til progression i borgernes forløb.

– Senest har jeg haft en borger med meget komplekse problemer, som har været i systemet i 12 år. Alle fagpersoner vurderer, at der ikke er nogen arbejdsevne tilbage, og at yderligere krav blot vil forværre borgerens tilstand. På trods af dette, så mener lægen fra Klinisk Funktion, som aldrig har mødt borgeren, noget helt andet. Derfor fortsætter borgeren i ressourceforløb, hvilket betyder, at borgerens sag forhales.

Hvilke krav har du til et nyt beskæftigelsessystem?
– Jeg ønsker, at jobcentrene lukkes og der oprettes tværfaglige centre, der er afpolitiseret. De skal operere ud fra praksiserfaring og forskningsbaseret viden og sikre et bedre samspil på tværs af sektorerne. Vi skal skabe gode arbejdsvilkår, så vi kan fastholde vores kolleger og sikre den stabile og tillidsfulde relation til borgerne – for det er nemlig herfra forandring skabes.