Store forskelle i kommunernes sagsbehandling af førtidspension

Det er en retssikkerhedsmæssig udfordring, at strukturen omkring behandlingen af sager om førtidspension varierer kraftigt fra kommune til kommune, mener Dansk Socialrådgiverforening. Og flere socialrådgivere, som behandler førtidspensionssager, kritiserer, at processen er uigennemskuelig for borgerne.

Når en borger indstilles til førtidspension i Fredericia, har kommunens pensionsteam det endelige ord i sagen. Teamet består af en leder og tre socialrådgivere, men sådan er det ikke i alle kommuner. Faktisk viser en rundspørge, som Politiken har foretaget med udgangspunkt i en analyse fra Dansk Socialrådgiverforening, at pensionsteams – eller pensionsnævn som de også kaldes – er vidt forskelligt sammensat fra kommune til kommune, både når det gælder antal og medlemmernes faglige baggrund.

Nogle steder består nævnet udelukkende af ledere i kommunen, mens der i andre kommuner sidder en række medarbejdere fra jurister til socialrådgivere.

– Kommunerne burde indrette sig på samme måde, så borgerne ved, hvad de kan regne med. Sagsbehandlingen bør foregå på samme måde, uanset hvilken kommune man bor i, siger tillidsrepræsentant for socialrådgiverne i Randers Jobcenter, Anja Thaning, der ikke tidligere har tænkt over pensionsnævnets sammensætning.

– Jeg og mine kolleger har aldrig tænkt over, hvad vores pensionsnævn var, for de følger altid indstillingen fra rehabiliteringsteamet. Det er et problem, for vi tænker ikke over, at der er andre måder at organisere det på end den, vi kender. Alle organiseringer giver et forskelligt resultat og har konsekvenser, siger hun.

Forskel på en økonom og en socialrådgiver

En af de store ændringer i reformen af førtidspension og fleksjob fra 2013 er kravet om, at hver kommune skal oprette et tværfagligt rehabiliteringsteam, der sikrer borgere med komplekse problemer en helhedsorienteret indsats og indstiller til for eksempel ressourceforløb eller førtidspension. Ifølge loven skal teamet bestå af repræsentanter fra beskæftigelses-, social- og sundhedsområdet samt regionens sundhedskoordinator, mens andre områder kan inddrages, når det er relevant for den enkelte borgers sag. Derimod er det helt op til hver enkelt kommune at bestemme, hvem der træffer afgørelsen, og langt de fleste har lagt beslutningen i et pensionsnævn.

Ifølge postdoc Iben Nørup, der forsker i blandt andet udsatte grupper på arbejdsmarkedet, er pensionsnævnene et eksempel på, hvor forskelligt kommunerne har indrettet sagsbehandlingen efter reformen.

– Kommunerne implementerer førtidspensionsreformen utrolig forskelligt. Derfor bliver det også forskelligt, hvor mange der får pension. Vi ved fra praksis, at det ikke er ligegyldigt, hvem der vurderer, siger hun til Politiken og bakkes op af DS-formand Majbrit Berlau.

– Vi kan ikke sige, at sammensætningen af pensionsnævnet afgør, hvor mange der får ressourceforløb eller førtidspension. Men der er selvfølgelig forskel på, hvad en økonom, en jurist og en socialrådgiver lægger vægt på, og hensynet til det social- og sundhedsfaglige bør vægte højere end kommunens budget, siger hun.

Behov for overskuelig proces

I mange tilfælde er det svært at finde oplysninger om kommunernes behandling af sager om førtidspension, og kun de færreste kommuner har lagt sammensætningen af deres pensionsnævn åbent frem. Det gør det ifølge Majbrit Berlau svært for borgerne at gennemskue processen.

– Det virker uigennemskueligt for de fleste, tror jeg, og borgere med komplekse problemer har brug for en klar og overskuelig proces, siger hun og understreger, at det også handler om borgernes retssikkerhed.

– Man skal som borger have mulighed for at overskue behandlingen af ens egen sag, og man skal kunne stole på, at man får en sagsbehandling af nogenlunde samme standard, uanset hvor i landet man bor. Hvis kommunerne var mere åbne og tilkendte pension på stort set samme måde, ville vi ikke have denne diskussion igen og igen, siger Majbrit Berlau.

Det samme mener socialrådgiver Christine Sarka, der er socialpolitisk konsulent i FOA og tidligere teamleder og faglig konsulent i Tårnby Jobcenter med ansvar for rehabiliteringsområdet.

– Hvis man har mistillid til systemet, og det forstår jeg godt, at mange har, så kan gennemsigtighed måske hjælpe på det. Kommunerne kan vise, at der ikke foregår noget hemmeligt, og der er in gen grund til opbygge barrierer. Det er godt at spille med åbne kort.

Spild af ressourcer

Hvis rehabiliteringsteamet indstiller en borger til førtidspension, men pensionsnævnet giver afslag, skal sagen tilbage til rehabiliteringsteamet og behandles igen. I de fleste kommuner følger pensionsnævnet meget ofte indstillingen, men i Faaborg-Midtfyn Kommune blev omkring hver tredje indstilling til førtidspension i 2017 sendt tilbage til rehabiliteringsteamet.

Ifølge Christina Sarka bør kommunernes rehabiliteringsteam selv have kompetencen til at træffe afgørelserne.

Pensionsnævnet er spild af ressourcer. En af intentionerne med reformen er, at rehabiliteringsteamets medlemmer skal besidde både faglige og beslutningsmæssige kompetencer på deres område. Så kan teamet sammen med borgeren træffe nogle beslutninger, der efterfølgende hurtigt kan bevilges og gennemføres i praksis uden modstand fra de bevilgende instanser. Det kan for eksempel handle om, hvorvidt en borger skal i ressourceforløb eller have førtidspension. Hvis kommunerne efterlever dette, er det helt overflødigt at have et pensionsnævn, siger hun.

Stram økonomistyring

Det er socialrådgiver og fællestillidsrepræsentant i Brøndby Kommune Ulla Steno Larsen enig i. Brøndby har som den angiveligt eneste kommune i landet valgt at lade rehabiliteringsteamet træffe afgørelse i sager om førtidspension.

– Sådan bør det være alle steder. Jeg mener ikke, at det giver mening at have et nævn, der kan overtrumfe rehabiliteringsteamet, siger Ulla Steno Larsen, som understreger, at hun alligevel møder en række udfordringer som sagsbehandler for aktivitetsparate borgere.

– Hos os holder rehabiliteringsteamet et formøde uden borgeren og mig, og teamet bliver ofte enige om afgørelsen der. På selve mødet bliver jeg ikke hørt, men afleverer bare papirerne og giver et kort resume af borgerens sag, og der bliver ikke lagt stor vægt på det, jeg skriver i rehabiliteringsplanen, siger hun og foreslår selv, at borgerens sagsbehandler burde være på rehabiliteringsteamets formøde.

– Vi må jo ikke vurdere i sagsakterne, så jeg kunne godt tænke mig, at vi deltog i formøderne. Det er et principielt spørgsmål, for jeg mener, at den, der er tættest på borgeren, skal inddrages i beslutningerne.

Det samme mener tillidsrepræsentant på jobcentret i Randers, Anja Thaning. Hun må som borgerens sagsbehandler kæmpe for at få taletid på rehabiliteringsteamets møder, mens andre har meget mere at skulle have sagt.

– Socialfagligheden er jo det helt centrale. Vi har den erfaring og viden, der skal til for at afgøre, hvad borgeren har brug for. Hvis den socialfaglige vurdering fik mere vægt i sagerne, ville det gøre en stor forskel, siger Anja Thaning, der mener, at det helt generelt er blevet for svært at få førtidspension.

– Der skal selvfølgelig være snor i udgifterne, men jeg synes, at balancen er tippet. Den økonomiske styring er blevet for stram, siger hun.