Skærpet opholdskrav og nyt beskæftigelseskrav

JURASPALTEN: 1. januar 2019 træder en skærpelse af det eksisterende opholdskrav samt indførelse af et nyt beskæftigelseskrav i aktivloven i forhold til retten til uddannelses- og kontanthjælp i kraft.

Den 8. juni 2018 vedtog Folketinget LOV nr. 743 om skærpelse af det eksisterende opholdskrav samt indførelse af et nyt beskæftigelseskrav i aktivloven i forhold til retten til uddannelses- og kontanthjælp. Loven træder i kraft den 1. januar 2019, og opfylder en person ikke de nye krav, vil pågældende i stedet være berettiget til integrationsydelse.

Opholdskravet i aktivlovens § 11 stk. 3 pkt. 1 ændres, så personen skal have haft lovligt ophold i Danmark i sammenlagt ni år inden for de seneste 10 år.

Beskæftigelseskrav skal opfyldes én gang

Beskæftigelseskravet er fastsat i aktivlovens § 11 stk. 6 og indebærer, at en person skal have haft ordinær beskæftigelse i Danmark i en periode, som sammenlagt svarer til fuldtidsbeskæftigelse i 2,5 år inden for de seneste 10 år. Beskæftigelsen skal være i overensstemmelse med gældende overenskomster eller  almindelige løn- og ansættelsesvilkår.

Deltagelse i integrationsgrunduddannelsen betragtes som ordinært arbejde, dog ikke perioder med uddannelsesgodtgørelse. Syge- og barselsdagpenge fra kommunen kan ikke medregnes, men af lovbemærkningerne fremgår, at optjeningsperioden forlænges i op til to år. Perioder med disse to ydelser medregnes dog, hvis personen er i et ansættelsesforhold, hvor arbejdsgiver udbetaler løn.

Beskæftigelseskravet kræves alene opfyldt én gang, uanset om personen løbende modtager uddannelses- eller kontanthjælp eller genansøger herom efter en periode med beskæftigelse. Beskæftigelseskravet omfatter alle, som er indrejst i Danmark den 1. januar 2008 eller senere. Omfattet af beskæftigelseskravet er personer, som modtager integrationsydelse den 1. januar 2019, eller ansøger om hjælp til forsørgelse efter aktivloven fra denne dato. Modtagere af brøkpension – både folkepension og førtidspension – er undtaget for beskæftigelseskravet, såfremt de opfylder opholdskravet.

Målet er selvforsørgelse

Personer, som modtager uddannelses- eller kontanthjælp den 1. januar 2019, skal ikke opfylde beskæftigelseskravet. Men såfremt personen ophører med at modtage hjælpen efter denne dato i to hele kalendermåneder eller mere og efterfølgende genansøger om hjælp, så skal personen opfylde både opholds- og beskæftigelseskrav ved den fornyede ansøgning. Dette vil indebære, at en person, som for eksempel opnår en ordinær tidsbegrænset ansættelse, vil modtage integrationsydelse ved en ny ansøgning om hjælp, hvilket må anses for kontraproduktivt i forhold til hensigten om at øge graden af selvforsørgelse.

Læs nærmere om LOV nr. 743 af 8. juni 2018 på www.ft.dk

Jannie Dyring er cand.jur., ph.d. og mediator (MMCR), juridisk rådgivning-, konsulent- og kursusvirksomhed.