Præcisering af reglerne om førtidspension og ressourceforløb

JURASPALTEN: Umiddelbart er det vanskeligt at forestille sig, at ændringerne vil føre til en større praksisændring, idet der ikke er afsat økonomiske midler til gennemførelsen af ændringerne.

Lovforslag L 193 blev fremsat i folketinget den 21. marts 2018. Baggrunden for lovforslaget er en delevaluering af de gældende regler om tilkendelse af førtidspension og ressourceforløb, som der flere gange har været fremført kritik af efter reformen af 1. januar 2013. Herudover er der aktuelt igangsat en evaluering af hele reformen, som forventes at kunne føre til lovændringer i 2018-19.

Formålet med L 193 er at præcisere, at en borger kan tilkendes førtidspension uden at have deltaget i ressourceforløb samt at iværksættelse af ressourceforløb forudsætter, at kommunen kan pege på indsatser, hvor der er en realistisk forventning om, at borgeren kan udvikle sin arbejdsevne.

I lov om social pension foretages følgende ændringer (i kursiv):

  • § 16 stk. 2: Personer i alderen 18 til 39 år kan tilkendes førtidspension, hvis det er dokumenteret eller det på grund af særlige forhold er helt åbenbart, at arbejdsevnen ikke kan forbedres ved deltagelse i relevante jobafklaringsforløb, ressourceforløb eller aktiverings-, revaliderings-, behandlingsmæssige eller andre foranstaltninger.
  • § 18 stk. 1: Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om, at sagen overgår til behandling efter reglerne om førtidspension, når det er dokumenteret eller det på grund af særlige forhold er helt åbenbart, at den pågældende arbejdsevne ikke kan forbedres ved deltagelse i relevante jobafklaringsforløb, ressourceforløb eller aktiverings-, revaliderings-, behandlingsmæssige eller andre foranstaltninger.

I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats nyformuleres § 68a stk. 2 således:

  • Ressourceforløb er relevant, når der er et udviklingsperspektiv i forhold til arbejdsevnen. Hvis det er dokumenteret eller det på grund af særlige forhold er helt åbenbart, at arbejdsevnen ikke kan forbedres ved deltagelse i ressourceforløb, skal et ressourceforløb ikke iværksættes.

Ændringerne forventes at medføre, at flere borgere – dog et mindre antal – vil få tilkendt førtidspension på et tidligere tidspunkt, lige som der tilsvarende vil være færre, der vil blive visiteret til ressourceforløb.

I den forbindelse vil Ankestyrelsen kassere P 33-15 (afslag på førtidspension) og P 92-16 (tilkendelse af ressourceforløb), hvor styrelsen har anlagt den fortolkning, at det skal kunne udelukkes, at en persons arbejdsevne kan udvikles.

Umiddelbart er det vanskeligt at forestille sig, at ovennævnte ændringer vil føre til en større praksisændring, idet der ikke er afsat økonomiske midler til gennemførelsen af ændringerne.

Læs mere om L 193, som forventes at træde i kraft den 1. juni 2018 på www.ft.dk

Jannie Dyring er cand.jur., ph.d. og mediator (MMCR), juridisk rådgivning-, konsulent- og kursusvirksomhed