Nye voksenregler på vej

Ændring af servicelovens voksenregler er for anden gang til behandling i Folketinget.

JURASPALTEN: I efteråret 2016 omtalte vi i Socialrådgiveren 14/16 det omtumlede forløb, som førte til, at tidligere socialminister Manu Sareen i januar 2015 måtte trække et lovforslag om ændring af Servicelovens voksenregler tilbage efter voldsom kritik fra handicaporganisationerne. Det bevirkede, at tidligere social- og indenrigsminister, Karen Ellemann, i september 2016 lancerede et nyt udspil til ændring af servicelovens regler på voksenområdet. Det mundede ud i, at reform af serviceloven indgik som et element i satspuljeforhandlingerne. Herved kom satspuljen til at finansiere dele af de bebudede ændringer af Serviceloven med et beløb på i alt 35,5 mio. kroner i perioden 2018-2020.

Nuværende børne- og socialminister Mai Mercado har den 15. marts 2017 fremsat et omfattende lovforslag om ændring af voksenreglerne, som omfatter følgende punkter:

 1. Øget vægt på rehabilitering og fremme af inklusion i formålsbestemmelsen.
 2. Etablering af hjemmel til at kommunalbestyrelserne kan iværksætte en tidlig, forebyggende indsats.
 3. Mulighed for oprettelse af sociale akuttilbud.
 4. Forenklet sagsbehandlingsprocedure ved behandling af ansøgningen om hjælpemidler og forbrugsgoder samt mulighed for at tildele disse i en kortere, tidsafgrænset periode.
 5. Forenklet udmålingssystem i forhold til bevilling af merudgifter.
 6. Godkendelses- og tilsynsordning for foreninger/private virksomheder, der ønsker at fungere som arbejdsgiver i BPA-ordninger.
 7. Øvre grænse for den ugentlige arbejdstid på 48 timer for nærtstående i de ordninger, hvor den nærtstående er såvel arbejdsgiver som arbejdsleder og hjælper.
 8. Ændring af udbetalingstidspunktet for det kontante tilskud i paragraf 95 og 96 fra månedsvis forud til bagud, når tilskuddet er overført til en forening eller privat virksomhed.
 9. Mulighed for at følge målrettet op over for kommuner og regioner, der ikke lever op til indberetningskravene på socialområdet.
 10. Varsel på mindst 14 uger for kommunalbestyrelsens afgørelser om frakendelse/nedsættelse af hjælp i forhold til visse bestemmelser, som vil blive kombineret med en særligt hurtig klagesagsbehandling i Ankestyrelsen.
 11. Indførelse af klageadgang til Ankestyrelsen over boformslederens afgørelser om afslag på optagelse i og udskrivning fra kvindekrisecentre og forsorgshjem m.v.

Det bliver spændende at følge lovforslagets behandling i Folketinget. Forslaget blev førstebehandlet den 21. marts 2017 og forventes tredjebehandlet den 23. maj . Til trods for et grundigt forarbejde skal det nok give anledning til en hel del debat.

Lovforslaget forventes at træde i kraft pr. 1. januar 2018 dog således, at reglerne i ovennævnte punkter 2-7, 9-10 og 12 forventes at træde i kraft allerede 1. juli 2017.

Hele lovforslaget kan læses på ft.dk

Karen Elmegaard er cand. jur. og lektor ved socialrådgiveruddannelserne, Metropol.