Midlertidig jobpræmie til langtidsledige

Til trods for at to tidligere forsøg med jobpræmieordninger ikke kan påvises at have haft nogen effekt, har Folketinget med LOV nr. 287 indført jobpræmie for langtidsledige. Målgruppen for ordningen skønnes at omfatte 163.800 personer.

JURASPALTEN: Med vedtagelsen af LOV nr. 287 af 29. marts 2017 har Folketinget indført en ordning med en jobpræmie til langtidsledige i perioden fra den 1. april 2017 til den 31. marts 2019.

Målgruppen for jobpræmien er personer, som i uge 48 i 2016 helt eller delvist har modtaget én af en lang række forsørgelsesydelser.

Der sondres mellem to grupper:

  • Personer, som i uge 48 i 2016 modtog en af de forsørgelsesydelser, som er nævnt i lovens § 2 dvs. uddannelseshjælp, kontanthjælp, ressourceforløbsydelse, arbejdsgiverrefusion under jobafklaringsforløb, revalideringsydelse, ledighedsydelse eller sygedagpenge/arbejdsgiverrefusion fra kommunen (integrationsydelse er ikke omfattet af ordningen).
  • Personer, som i uge 48 modtog en af de forsørgelsesydelser, som er nævnt i lovens § 3 dvs. arbejdsløshedsdagpenge, feriedagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse eller kontantydelse.

Hver af de ovenstående to målgrupper skal desuden opfylde anciennitetskravet i lovens §§ 5-6.

Målgruppe 1 skal have modtaget en forsørgelsesydelse i 47 uger ud af 52 uger i perioden fra uge 50 i 2015 til uge 48 i 2016. Heri medregnes perioder med modtagelse af alle de forsørgelsesydelser, som er nævnt ovenfor under målgruppe 1-2, ligesom modtagelse af integrationsydelse indgår.

Målgruppe 2 skal have modtaget en forsørgelsesydelse i 71 uger ud af 78 i perioden fra uge 24 i 2015 til uge 48 i 2016. Ud over de forsørgelsesydelser, som er nævnt ovenfor under målgruppe 2, er det alene sygedagpenge/arbejdsgiverrefusion, som medregnes.

Højst 2.500 kr. pr. måned

Da jobpræmieordningen er målrettet personer, som påbegynder ordinær beskæftigelse eller selvstændig virksomhed, er personer ansat med løntilskud ikke berettiget til jobpræmie af lønnen herfra. Derimod tæller løntilskudsansættelse med ved opgørelsen af anciennitetskravet, da løntilskudsjob træder i stedet for forsørgelse under ledighed.

Personer, som er visiteret til fleksjob efter den 1. januar 2013, kan få jobpræmie af sin løn. Tilsvarende kan personer, som modtager tilskud til selvstændig virksomhed efter den 1. januar 2013, få jobpræmie efter samme betingelser som øvrige selvstændige erhvervsdrivende.

Jobpræmien er skattefri og modregnes ikke i ydelser omfattet af lovens § 18. Præmien udgør 10 procent af arbejdsindkomsten fra ustøttet beskæftigelse – max. 2.500 kr. pr. måned. En person kan højst modtage 45.000 kr. i jobpræmie.

Læs lov nr. 287 på www.retsinformation.dk  – skriv 287 i det grønne søgefelt.

Jannie Dyring er cand.jur., ph.d. og mediator (MMCR), juridisk rådgivning-, konsulent- og kursusvirksomhed.