Kommende reformer på uddannelsesområdet

Regeringen har fremlagt sit udspil om de forberedende tilbud til unge i maj 2017, mens udspillet om reformen af voksen-, efter- og videreuddannelse afventes.

JURASPALTEN: Regeringens ekspertgrupper om reformer af de forberedende tilbud til unge samt voksen-, efter- og videreuddannelse har afgivet rapporter i februar og juni 2017. Regeringen har fremlagt sit udspil om de forberedende tilbud til unge i maj 2017, mens udspillet om reformen af voksen-, efter- og videreuddannelse afventes. Nedenfor omtales nogle af de centrale elementer i de kommende reformer.

Forberedende grunduddannelse til unge under 25 år (FGU)

Ifølge regeringsudspillet skal FGU skabe én indgang for de unge og erstatte seks eksisterende tilbud: Produktionsskoler, almen voksenuddannelse (AVU), forberedende voksenundervisning (FVU), ordblindeundervisning for voksne (OBU), kombineret ungdomsuddannelse (KUU) samt erhvervsgrunduddannelsen (EGU) – AVU, FVU og OBU skal også kunne anvendes af personer over 25 år.

FGU kan vare op til to år og skal bestå af tre spor: Almen grunduddannelse, erhvervsgrunduddannelse og produktionsgrunduddannelse. Den unge modtager skoleydelse, evt. med forsørgertillæg.

Hvor ekspertgruppen anbefalede en statslig forankring af FGU, lægger regeringen op til en kommunal forankring med etablering af 75 uddannelsessteder på landsplan.

For kommunernes job- og ungecentre vil dette indebære, at de unge skal målgruppevurderes i forhold til FGU, at de unge skal følges op til 25 år, samt at der skal ske en koordineret og sammenhængende indsats med blandt andet Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), Specialpædagogisk Støtte (SPS) og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). Herudover skal den enkelte unge have én plan samt eventuel uddannelsespålæg og en fast kontaktperson.

Voksen, efter- og videreuddannelse (VEU)

Ekspertgruppen anbefaler, at der skabes én central indgang til VEU via en digital platform, som skal give borgere, virksomheder og ansatte på de kommunale jobcentre et bedre overblik samt en lettere adgang til anvendelse af VEU-systemet.

På det regionale og lokale niveau skal samarbejdet mellem alle aktører indenfor VEU og beskæftigelsesområdet styrkes via oprettelse af fem til otte partnerskaber for at skabe sammenhæng og overskuelighed. Partnerskaberne skal sendes i udbud og styres via resultatkontrakter.

Et centralt element i ekspertgruppens anbefalinger er en ændring af AMU-systemet, hvor antallet af kurser skal reduceres markant, og der skal sondres mellem kernekurser med offentlig finansiering og markedskurser uden offentlig finansiering. Kernekurserne i AMU-systemet skal sendes i udbud, og den nugældende geografiske afgrænsning i udbudsretten foreslås ophævet for at øge forsyningssikkerheden og konkurrencen samt reducere antallet af udbydere.

Læs regeringens FGU-udspil og ekspertgruppernes rapporter om FGU og VEU på www.uvm.dk

Jannie Dyring, cand.jur., ph.d. og mediator (MMCR), juridisk rådgivning-, konsulent- og kursusvirksomhed.