Generalforsamling 2018

DS’ tre regioner holdt hver især generalforsamling den 5. oktober. Her blev linjerne lagt for fællesskabets arbejde. Og der var debat om arbejdsmiljø og socialrådgiverfaglighed. Om OK18, lånemodel og forhøjelse af konfliktstøtte.

REGION NORD: “Lidt politik, lidt fest, lidt gråd og noget alvor…

Der var stor fokus på arbejdsmiljø og socialrådgivernes faglighed på generalforsamlingen i Region Nord – hvor stemningen også var præget af, at det var regionsformand Mads Bilstrups sidste generalforsamling, inden han i november tiltræder som DS’ nye formand.

Godt 320 medlemmer var mødt frem til generalforsamling i Turbinehallen i Aarhus. På den anden side af generalforsamlingen var der lagt op til at fejre DS’ 80 års jubilæum – med middag og efterfølgende dans – men først skulle der lyttes til regionsformand Mads Bilstrups mundtlige beretning. Og det var lidt svært for ham at komme i gang.

– Det er meget særligt for mig at skulle holde denne beretning i dag – og svært. Svært, fordi det er den sidste fra min side som regionsformand, inden nye tider venter om halvanden måneds tid (hvor Mads Bilstrup tiltræder som ny DS-formand, red.). Men også svært, fordi en beretning skal pege fremad og have fokus på de indsatser, som den nyvalgte regionsformand og bestyrelse skal arbejde med de kommende to år. Og her er det primære ansvar jo ikke længere mit. Så I skal i denne beretning forvente en blanding af regionale og landsdækkende indsats- og fokuspunkter tilsat lidt politik, lidt fest, lidt gråd og noget alvor.

Stærk og synlig

Mads Bilstrup valgte at starte med det festlige.

– Dansk Socialrådgiverforening fylder rundt i år, og det skal fejres senere i dag med et brag af en fest. Vi skal fejre, at DS i dag er en stærk, synlig og markant fagforening, sagde han og roste alle dem, der gør en forskel:

– Vi har super dygtige og engagerede fællestillidsrepræsentanter, tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter, medlemmer og ansatte. Alt i alt går det super godt, og så kunne jeg slutte beretningen her.

Det skete ikke. Tværtimod understregede Mads Bilstrup, at der er en række udfordringer og opgaver, som skal løses i fællesskab.

– Vi skal blive bedre til at synliggøre og turde stå ved vores faglighed samt italesætte, hvilke faglige og etiske udfordringer vi dagligt stilles overfor. Det er i sidste ende et politisk ansvar, hvilken socialpolitik, der bliver ført i Danmark. Det må og kan aldrig blive den enkelte socialrådgivers ansvar.

Flere bliver syge

Med henvisning til de seneste FTF-undersøgelser, som dokumenterer, at hver tredje socialrådgiver ofte eller hele tiden er stresset, og 60 procent oplever at have en høj eller meget høj arbejdsmængde, sagde Mads Bilstrup:

– Vi må konstatere, at vi ser et stigende antal henvendelser til regionskontorerne i DS fra socialrådgivere, der er blevet eller er på vej til at blive syge af deres arbejde. Når man som socialrådgiver bliver arbejdsbetinget sygemeldt, så er det aldrig den sygemeldtes egen skyld eller problem, men et kollektivt problem, som også skal løses kollektivt.

Han konkluderede, at socialrådgivernes arbejdsmiljø kræver en særlig indsats og opmærksomhed – og at hovedbestyrelsen derfor vil fremsætte en arbejdsmiljøresolution på Repræsentantskabsmødet.

Gode ideer til forebyggelse

Under debatten om beretningen responderede flere medlemmer på udmeldingerne om, at et stigende antal medlemmer bliver syge af deres arbejde. Et medlem havde gode erfaringer med i forbindelse med langtidssygemeldte kolleger at være i tæt dialog med ledelsen om, hvordan den sygemeldtes  arbejdsopgaver skal prioriteres. Det kom også frem, at især de nyuddannede var udsatte – og der blev efterlyst en større eksponering af et fælles projekt mellem DS og KL, som sætter fokus på introduktions- og mentorordninger for nyuddannede  og nyansatte socialrådgivere.

Region Nords skriftlige og mundtlige beretning blev enstemmigt vedtaget på generalforsamlingen.

Læs mere om introduktions- og mentorordninger på socialraadgiverne.dk/job-og-karriere/introduktions-og-mentorordninger/

NY BESTYRELSE REGION NORD

 • Sune Preetzmann Kirketerp
 • Ida Louise Jervidalo
 • Jeppe Hvas Andersson
 • Betina Agger
 • Lena Skovgaard
 • Helene Flintholm Back
 • Morten Ejgod Nielsen
 • Matilde Lundgaard Hansen
 • Stella Meyer Olesen
 • Torben Uhre Slot

SUPPLEANTER

 • Christina Eilers
 • Carsten Hansen
 • Lars Kiilerich Mejdal
 • Susanne Nør Staun
 • Marc Bøgh

REGION SYD: “DS’ arbejdsmiljøstrategi skal helt ud på den enkelte arbejdsplads

På generalforsamlingen i Region Syd satte regionsformand Anne Jørgensen fokus på værdien af stærke arbejdspladser og lagde op til, at sammenholdet og erfaringerne fra OK18 skal bruges til at styrke arbejdsmiljøet. Der var debat om forløbet omkring OK18 – og om konfliktstøtten skal hæves.

70 medlemmer havde valgt at tage til generalforsamling i Region Syd i DS’ lokaler i Fredericia. I forlængelse af generalforsamlingen var medlemmerne i anledning af DS’ 80 års jubilæum også inviteret til middag med underholdning.

Men først skulle regionsformand Anne Jørgensen aflægge mundtlig beretning.

Under den grundige gennemgang af OK-18-forløbet, som først og fremmest endte godt, fordi medlemmerne viste en massiv opbakning, pointerende Anne Jørgensen, at det har været en krævende tid for medlemmerne.

Store nedskæringer

Traditionen tro havde regionsformanden sammen med regionsbestyrelsen hen over sensommeren været på Road Tour med campingvognen i DS-farver for at besøge socialrådgiverklubberne.

– Det har igen været en rigtig god Road Tour, hvor vi har talt med mange medlemmer. Desværre har vi også fået mange tilbagemeldinger om, at der er store nedskæringer i kommunerne, og det har fyldt meget.

Ud over Road Touren har det generelt været højt prioriteret at komme ud på arbejdspladserne og være tæt på medlemmerne.

FTR i flere kommuner

Anne Jørgensen fortalte også om organiseringsindsatsen i Region Syd.

– Vi har haft stor fokus på en række kommuner og enkeltafdelinger, hvor der har været plads til forbedring. Og det har haft en god effekt – flere af kollegerne har meldt sig ind i DS’ fællesskab. Der er medlemsfremgang, men alligevel leverer vi ikke det samme som de to øvrige DS-regioner – men det skal lykkes.

Anne Jørgensen opfordrede derfor den nyvalgte regionsbestyrelse til at arbejde for, at der skal være klubbestyrelser i alle kommuner, lige som der skal arbejdes for at få fællestillidsrepræsentanter i flere kommuner. Og der er allerede planlagt målrettede indsatser som eksempelvis et kursus for udvalgte klubbestyrelser, hvor der også er fokus på, at socialrådgivernes tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter i de enkelte kommuner samarbejder på tværs af områder – når de nu har den samme arbejdsgiver.

Arbejdsmiljøet skal styrkes

Socialrådgivere er en af de faggrupper, der er hårdest ramt af højt arbejdspres og stress, og det kom da heller ikke bag på Anne Jørgensen, at vejledende sagstal og arbejdsmiljø var at finde i top-tre over krav til OK18.

Hun påpegede, at kampen for socialrådgivernes arbejdsvilkår ikke er slut, og at sammenholdet og erfaringerne fra OK18 skal bruges til at styrke arbejdsmiljøet på de enkelte arbejdspladser.

Anne Jørgensen henviste til, at hovedbestyrelsen fremsætter en arbejdsmiljøresolution på repræsentantskabsmødet i november. Hun pointerede, at når – eller såfremt – resolutionen bliver vedtaget, er det vigtigt at få tænkt arbejdsmiljøstrategien helt ud på den enkelte socialrådgivers arbejdsplads.

Lånemodel skabte utryghed

På generalforsamlingen var der også sat tid af til at evaluere OK18-forløbet. Her havde medlemmerne blandt andet fokus på konfliktstøtten. Flere deltagere pointerede, at lånemodellen havde skabt utryghed blandt medlemmerne, lige som musketereden havde skabt forvirring og frustrationer. Der var delte meninger om, hvor vidt det er en god idé at hæve konfliktstøtten med 10 kr. pr. måned, som DS’ hovedbestyrelse lægger op til. Flere vurderede dog, at der er medlemsopbakning til det.

Region Syds skriftlige og mundtlige beretning blev enstemmigt vedtaget på generalforsamlingen.

NY BESTYRELSE REGION SYD

 • Mie Vode Moll
 • Jesper Nissen
 • Kitt Karsen
 • Katrine Marie Andersen Friborg
 • Birthe Lilian Povlsen
 • Heidi Elna Poulsen
 • Charlotte Vestergaard Pedersen
 • Tina Munksgaard Vilhelmsen
 • Tina Mortensen
 • Hanne Ryelund Sørensen

SUPPLEANTER

 • Berit Wolff
 • Benny Poulsen Madsen

 

REGION ØST: Vokseværk giver styrke – muligheder og udfordringer

Region Øst har fået flere medlemmer og større muskler, som blandt andet skal bruges til at styrke den kollektive indsats for et godt arbejdsmiljø og til fortsat at søge indflydelse på arbejdspladserne og i politiske rum, lød det fra Rasmus Balslev på Region Østs generalforsamling.

– For ti år siden var vi kun 35. I dag bliver vi 300, har jeg hørt. Det er helt vildt, siger en socialrådgiver til sin yngre kollega på vej ind i FL Smidths tidligere kantinebygning, Marketenderiet i Valby, hvor Region Øst har dækket op til  generalforsamling og 80 års fødselsdag.

Begejstringen over det store fremmøde går igen i regionsformand Rasmus Balslevs mundtlige beretning.

– Fællesskabet i Region Øst udgør i dag næsten 7.000 medlemmer. På landsplan nærmer vi os 18.000. Da jeg blev uddannet i 2009 var vi 12.000. Da jeg påbegyndte uddannelsen, kunne man læse til socialrådgiver fem steder i landet – i dag er der 13, konstaterer han og fortsætter:

– Og vi er en attraktiv faggruppe, venner! Især kommunerne efterlyser flere uddannede socialrådgivere og flere geografisk spredte socialrådgiveruddannelser. Det er en af grundene til, at vi fra Region Øst over de senere år har bakket op om etableringen af nye uddannelsessteder i Rønne, Nykøbing Falster, Roskilde, Hillerød og senest Slagelse, siger Rasmus Balslev.

Han fremhæver, at vokseværket giver både muligheder og udfordringer. Mens kravene til regionskontorets serviceniveau vokser, er der ifølge regionsformanden en særlig udfordring med at sikre de mange nyuddannede en god start på arbejdslivet.

– En stor og stigende andel af landets socialrådgivere har ingen eller kort erhvervserfaring som socialrådgiver. Og det er bydende nødvendigt, at hver enkelt arbejdsplads investerer i gode introduktionsforløb, så nyuddannede Cecilie får en tryg start på en 50 år lang socialrådgiverkarriere – for hendes og for fagets skyld.

Bedre hjælp til AMiR

På listen over udfordringer står arbejdsmiljøet højt – både i beretningen og i den efterfølgende debat. Mens Rasmus Balslev konstaterer, at der er mange grunde til, at flere og flere socialrådgivere oplever stress i arbejdslivet, peger han på to ting, der ofte går igen: En høj arbejdsmængde og ringe indflydelse på eget arbejde. ”Den perfekte stresscocktail”, kalder han det.

En håndsoprækning med blafrende røde sedler viser tydeligt, at mange medlemmer kender den cocktail alt for godt. Op til flere medlemmer efterlyser bedre vilkår og flere tilbud fra DS til arbejdsmiljørepræsentanterne.

– Som arbejdsmiljørepræsentant savner jeg nogle flere tilbud om uddannelse, kurser og vejledning i DS-regi. En større palette af tilbud – også i forhold til vores samarbejde med tillidsrepræsentanterne, lød det fra et medlem.

Sagstal er ikke nok

Andre peger på, at et lavere sagstal, som er en af hjørnestenene i investeringstankegangen, ikke automatisk fører til et bedre arbejdsmiljø.

– Det er godt, at vi arbejder for lavere sagstal. Men det løser ikke det hele. Det handler også om vores arbejdes karakter og om tyngden af de sager, vi sidder med, lød det fra et andet medlem.

Udfordringerne med arbejdsmiljøet skal løses kollektivt, er en pointe, der går igen hos flere medlemmer: Vi skal passe på hinanden i fællesskab, opbygge et større mod til at sige fra i fællesskab og dele erfaringer med hinanden. – Også med ledelsen, påpeger et ledermedlem.

– Det er ledelsens ansvar, at folk har det godt, når de går på arbejde. Men som ledere hører vi ikke altid om problemerne. Vi har et fælles ansvar for at orientere hinanden, lød det.

Rasmus Balslev oplever netop et stigende mod til at sige fra på arbejdspladsen og i den offentlige debat – til at søge indflydelse i forskellige politiske rum. Han nævner en række eksempler fra Køge, Rødovre, København og Stevns og understreger, at regionskontoret og DS’ kommunikationsafdeling altid står parat med støtte og sparring.

Det lykkes ham at komme igennem det meste af beretningen uden at nævne OK18.

– For har man først sagt OK18, er det svært at stoppe igen, siger han. Alligevel fik både han og de fremmødte glædet sig over socialrådgivernes OK18-aktivisme og resultatet, mens der også blev udtrykt bekymring over arbejdsgivernes adfærd.

Regionsbestyrelsens forslag til Region Østs aktivitetsplan vedtages med tilføjelse af medlemsforslag om, at regionen skal styrke indsatsen omkring digitalisering af det sociale arbejde, og at seniorerne skal inkluderes mere i regionens arbejde. Og både den skriftlige og mundtlige beretning vedtages også.

De to veloplagte dirigenter sørger for, at den velbesøgte generalforsamling får en ende, så DS’ 80 års fødselsdag kan blive fejret med 3-retters middag, underholdning og fødselsdagssang.

NY BESTYRELSE REGION ØST

 • Katja Hoffmann Barfod
 • Rikke Terney
 • Mette Louise Brix
 • Susanne Both
 • Ernst Oskar Norrhäll
 • Mie Backmann
 • Peter Kruse Hendenborg
 • Isabell Søndergaard Langhoff
 • Toni Hauch Hansen Djurhuus
 • Line Kabell Christoffersen
 • Malene Sandie Hansen Thackrah
 • Harald Jørgen Pedersen

SUPPLEANTER

 • Birgit Lone Larsen
 • Linda Henriette Schäffer
 • Anni Jessen Spiele