Digital chikane og udhængning – hvilke handlemuligheder er der?

Hvis du oplever, at din arbejdsplads ikke tager et konkret problem med udhængning og chikane tilstrækkelig alvorligt, kan din DS-konsulent hjælpe dig med at pege på handlemuligheder, som arbejdsgiveren kan tage i brug.

DS anbefaler, at arbejdsgiveren tager problemet alvorligt, støtter sine medarbejdere og har en strategi for, hvordan man håndterer de tilfælde, hvor medarbejderen bliver hængt ud eller chikaneret på internettet, og hvordan man bedst muligt forebygger, at det sker.

Arbejdsgiveransvar

Det er arbejdsgiveren, som har ansvaret for at forebygge og håndtere chikane, der ifølge arbejdsmiljølovgivningen betragtes som en form for psykisk vold.

De fleste arbejdspladser har efterhånden opbygget en hel del viden og erfaring med, hvordan man håndterer sager om udhængning og digital chikane. Men DS ser også, at der kan være en vis berøringsangst eller uvidenhed om handlemulighederne hos nogle arbejdsgivere.

Få mere viden

På DS’ hjemmeside er et stort tema om udhængning, som beskriver fænomenet, foreslår en forebyggelsesstrategi, og giver overblik over handlemuligheder. Der er også gode råd til det enkelte medlem om, hvad man kan gøre, hvis man oplever at blive hængt ud i det offentlige rum. På hjemmesiden finder man også en beskrivelse af, hvad der er op og ned i forhold til lyd- og videooptagelser samt om deling af optagelser.

Handlemulighederne

I kort form kan handlemulighederne oplistes sådan her:

  • Lederen bør støtte den medarbejder, det er gået ud over, med for eksempel krisehjælp
  • Ledelsen bør arbejde for at genskabe en god dialog med borgeren
  • Arbejdsgiver bør arbejde for, at de ubehagelige ytringer fjernes
  • Arbejdsgiver bør undersøge, om der er grundlag for at retsforfølge eller klage over borgerens ytringer
  • På offentlige arbejdspladser skal der være retningslinjer aftalt i MED (SU) om identifikation, forebyggelse og håndtering af vold, trusler og chikane.

Hvis du som TR eller AMiR er usikker på, om din arbejdsgiver gør nok for at løfte sit arbejdsgiveransvar, så kontakt din DS-konsulent.
Du kan også undersøge, om din arbejdsplads’ retningslinjer om vold, mobning og chikane er tilstrækkelig gode.

Vær opmærksom på

  • at borgeren har vidtgående rettigheder i forhold til at bruge sin ytringsfrihed, især når det handler om adgangen til at kritisere det offentlige system.
  • at digital chikane og udhængning kan være omfattet af en række forskellige lovgivninger, og at det dermed ofte kan være vanskeligt at vurdere, om der er sket en overtrædelse af lovgivning eller andre regler.
  • at Dansk Socialrådgiverforening normalt aldrig udtaler sig i offentligheden om konkrete sager for at undgå, at medlemmet bliver endnu mere udstillet.

Læs mere

» DS’ hjemmeside om udhængning

» DS’ hjemmeside om vold, mobning og chikane – om retningslinjer som følge af Aftale om trivsel og sundhed

» Arbejdstilsynets kampagne om digital chikane