Bevar socialrådgiverne i daginstitutionerne

Københavns Kommune lægger op til at stoppe et projekt med socialrådgivere i kommunens daginstitutioner - i strid med alle anbefalinger og kommunens egne ord om tidlig indsats. Det har fået medarbejderne til at reagere med et brev til Borgerrepræsentationens politikere.

Kære politikere i Borgerrepræsentationen

På trods af de mange gode tiltag i budgetforhandlingerne, er vi bekymrede for beslutningen om at skære socialrådgivere i dagtilbud væk. Beslutningen er i strid med alle de politiske intentioner om at styrke den tidlige indsats, herunder Københavns Kommunes eget fokus på barnets første 1000 dage. Som børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen selv påpegede, da kommunen tilsluttede sig Småbørnsløftet:

“Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at vi har børn, der er bagud på point, allerede inden de begynder i skole. Vi ved, at det er for sent, hvis vi først sætter ind med indsatser der, så vi skal i gang langt tidligere. Vi har allerede en masse viden om, hvordan vi løfter de børn, der har brug for ekstra støtte, men det er ikke altid, at vi lykkes med det.”

Resultaterne af ordningen med socialrådgivere i dagtilbud taler for sig selv: Antallet af børn, som Socialforvaltningen fik øje på, var dobbelt så højt i institutioner med en socialrådgiver tilknyttet som i dem uden socialrådgiver, ligesom børnene i gennemsnit var 7,5 måneder yngre ved den første foranstaltning i institutionen. Socialstyrelsens evalueringer af ordningen på landsplan peger i samme retning og viser også, at samarbejdet mellem pædagoger og socialrådgivere styrkes – et samarbejde, der er helt afgørende for den tidlige, forebyggende indsats for de helt små børn.

Mange kommuner i landet har fået øjnene op for ordningen, og som landets største kommune bør København gå forrest og udbrede, frem for at nedlægge, ordningen – præcis som vi gik forrest, da vi som landets første kommune etablerede den. Hvis ordningen bortfalder, er vi meget bekymrede for, at færre institutioner underretter og at familierne ikke får hjælp tidligt mens børnene er små. Det vil få store samfundsmæssige, økonomiske og ikke mindst menneskelige konsekvenser på sigt. Når nu al forskning på området viser, at en tidlig indsats er helt afgørende for at forebygge større sociale og helbredsmæssige problemer samt sikre alle børn de bedste livsmuligheder, er det helt uforståeligt, hvis Københavns Kommune ikke vælger at prioritere socialrådgivere i daginstitutioner på linje med skolesocialrådgivere på skoleområdet. Som Socialstyrelsen påpeger:

“Tidlig indsats er afhængig af, at forskellige faggrupper kan samarbejde om at hjælpe udsatte og sårbare børn og unge. Det er derfor afgørende, at fagpersoner, der har med børn og unge at gøre i hverdagen, opfanger tegn og reaktioner på mistrivsel, tager bekymringerne alvorligt og handler på deres bekymring via tværfagligt samarbejde eller ved med det samme at sende en underretning.”

Derfor vil vi kraftigt opfordre jer, politikerne i Borgerrepræsentationen, til ved 2. behandlingen af budgettet at revurdere beslutningen om ikke at forlænge ordningen med socialrådgivere i daginstitutioner. Det gør vi både på egne vegne ud fra en faglig betragtning, men mest af alt på vegne af de mest sårbare og udsatte børn og familier i kommunen. De har hårdt brug for let adgang til tidlig, tværfaglig og helhedsorienteret hjælp gennem de almene tilbud, og det er derfor helt afgørende, at kommunen fastholder en kvalificeret tværfaglig indsats, også tidligt i børnenes liv.


Brevet er sendt af Dansk Socialrådgiverforening og LFS på vegne af socialrådgiverne ansat i daginstitutioner i Københavns Kommune.

Borgerrepræsentationen andenbehandler budgettet for 2020 torsdag den 31. oktober.