Vigtig ny vejledning fra Arbejdstilsynet om ’Uklare krav og modstridende krav’

AT-vejledningen beskriver arbejdsgiverens pligter i forhold til at arbejde forebyggende med uklare krav og modstridende krav.

Definition

Uklare krav og modstridende krav defineres som krav i arbejdet, der ikke er tydelige, eller som er uforenelige. Det kan for eksempel dreje sig om krav til arbejdsopgaver, kvalitetsniveau, arbejdsfunktion, ansvarsområder, arbejdsmetoder, arbejdsgange, rollefordeling, tidsforbrug, arbejdstempo eller arbejdstid.

Pligter

Uklare krav og modstridende krav må ikke forringe de ansattes sikkerhed eller sundhed på kort eller lang sigt, og arbejdsgiveren skal iværksætte effektive tiltag, så de ansatte ikke bliver syge eller kommer til skade.

Arbejdsgiveren skal løbende afdække, om der er uklare eller modstridende krav på arbejdspladsen, og hvis det er tilfældet, skal det vurderes, om risikoen for de ansattes sundhed er effektivt forebygget.

Der kan være mange forskellige tegn på uklare krav på arbejdspladsen, og vejledningen indeholder en lang liste med eksempler, for eksempel at de ansatte kan være i tvivl om

  • hvilke arbejdsmetoder, de kan bruge, og hvordan arbejdsgangene er.
  • hvor meget tid, de har til de enkelte opgaver, og hvilke opgaver de skal prioritere, når de ikke har tid til alle opgaver.
  • hvornår opgaverne er løst tilfredsstillende.

Der er også mange forskellige tegn på modstridende krav på arbejdspladsen. For eksempel når der er modstrid mellem forventninger fra ledelse, kollegaer, borgere, pårørende og samarbejdspartnere. Det kan både handle om, at de forskellige personers forventninger er indbyrdes uforenelige, eller at de ansatte ikke har tid til at indfri alle forventningerne inden for de rammer, der er for arbejdet.

Arbejdsgiveren har pligt til at iværksætte forebyggende tiltag, når det er nødvendigt for at sikre, at arbejdet er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Tiltagene skal være effektive, så de ansatte ikke bliver syge eller kommer til skade. De vigtigste tiltag er:

  • Planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet, så arbejdet er forsvarligt.
  • Tilstrækkelig og hensigtsmæssig oplæring og instruktion i at udføre arbejdet.
  • Støtte i arbejdet fra ledelse og kollegaer.
  • Indflydelse i arbejdet i forhold til det arbejde, som skal udføres.
  • Hensyn til ansattes forudsætninger.

I vejledningen uddybes de ovenstående punkter med mange forskellige forslag til, hvordan tiltagene kan udmøntes i praksis.

Arbejdsgiveren skal foretage afdækningen, vurderingen og forebyggelsestiltagene i samarbejde med de ansatte.

Vejledningen pointerer, at arbejdsgiveren har pligt til at føre effektivt tilsyn med, at arbejdet udføres forsvarligt.

Dansk Socialrådgiverforening anbefaler

Arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter og ledere i arbejdsmiljøgrupper og MED-udvalg (arbejdsmiljøorganisationen) spiller en uhyre vigtig rolle i forhold til at sætte fokus på, hvordan man bedst muligt kan forebygge problemer som følge af uklare krav og modstridende krav.

Konkret kan man sætte AT-vejledningen på dagsordenen på et MED-udvalgsmøde. Her kan I drøfte,

  • om jeres personalepolitik og retningslinjer om arbejdsbetinget stress skal revideres som følge af den nye AT-vejledning,
  • om I skal indføre nye tiltag til løbende at afdække, vurdere, forebygge og føre tilsyn med uklare krav og modstridende krav.

» Læs Arbejdstilsynets vejledning: AT-vejledning 4. 11.1. Uklare krav og modstridende krav i arbejdet