Leder: OK21 er lige om hjørnet

Forarbejdet til overenskomstforhandlinger er allerede begyndt – også på statens område. Siden statsministerens nytårstale har DS brugt rigtig mange kræfter på at kvalificere debatten. Og endelig har hovedbestyrelsen i DS besluttet at placere opgavevaretagelsen i forhold til alle de statsligt ansatte medlemmer i regionerne.

Selv om der er cirka et år til, at vi kender udfaldet af overenskomstforhandlingerne, så er forarbejdet med overenskomsterne allerede begyndt – både på det kommunale, regionale og det statslige område. Erfaringerne fra overenskomstforhandlingerne i 2018 er, at jo mere vi står sammen og løbende koordinerer forhandlingerne og aftaler næste træk, jo stærkere står vi og jo sværere har arbejdsgiverside med at splitte os. Derfor er der enighed om på tværs af fagbevægelsen og de forskellige forhandlingsfællesskaber, at sammenhold og fællesskab også er udgangspunktet for samarbejdet frem mod OK21.

I CO10 (vores statslige forhandlingsfællesskab) er vi begyndt at drøfte temaer og konkrete emner, som vi vil sætte til drøftelse blandt vores respektive medlemmer. Lige nu har vi en arbejdstitel, der hedder ”Det gode arbejdsliv”, som tager sit udgangspunkt i et langt arbejdsliv på op til 50 år, og hvor vores overenskomst skal understøtte, at vi kan holde til så mange år på arbejdsmarkedet. Det betyder, at mange af elementerne i vores overenskomst skal give os retten til videre/efteruddannelse, retten til at gå ned i arbejdstid eller tage pause fra arbejdet, god løn selvfølgelig, gode barsels- og orlovsregler, seniorrettigheder, udvidet syge- og plejeorlov, mulighed for en fire-dags arbejdsuge og mange andre rettighedsbaserede emner. Vi skal sikre, at det bliver rettigheder og ikke muligheder i overenskomsten, men med det fælles sigte, at vi kan holde til et meget langt arbejdsliv, så man ikke er nedslidt fysisk eller psykisk mange år inden ens pensionsalder.

Vi er som sagt i den indledende fase, og når vi kommer længere hen på året, vil både tillidsrepræsentanter og medlemmer blive inddraget i den videre drøftelse, så vi også kender jeres ønsker og krav til overenskomsten.

Socialpolitik i statsministerens nytårstale

Statsministerens nytårstale handlede denne gang (rigtig meget) om socialpolitik – rigtig godt endelig at få sat fokus på socialpolitikken i en nytårstale. Vi har lige siden brugt rigtig mange kræfter og tid på at kvalificere debatten og få sat fokus på relevante temaer i debatten, som kan pege hen mod en eventuel kommende Barnets Lov, der kan løfte børne/familieområdet på både ressourcer og faglighed. Vi har derfor udtalt, at man ikke kan sætte måltal for flere anbringelser eller bortadoptioner, men at en tidlig forebyggende indsats med almenområdet er afgørende for, at vi sætter tidligt og rigtigt ind. Samtidig at området generelt mangler flere socialrådgivere, at man som ansat socialrådgiver skal have ret, men også pligt, til videre/efteruddannelse og supervision, at man skal sikres gode intro-forløb og mentor som nyansat, og at man skal være to socialrådgivere i sager, der er meget svære og vanskelige.

Vi er i løbende dialog med Socialministeriet og bliver inddraget og hørt i deres arbejde med loven. Vi kender dog ikke tidshorisonten og ved ikke, hvor omfattende en Barnets Lov vil blive. Men ændringer på området kan vi være helt sikre på!

Ny organisering af statsområdet internt i DS

Hovedbestyrelsen i DS har besluttet at placere opgavevaretagelsen i forhold til alle de statsligt ansatte medlemmer i regionerne. Baggrunden for beslutningen er et ønske om at styrke medlemsbetjeningen og medlemstilfredsheden, idet vi placerer den statslige medlemsbetjening dér, hvor den øvrige medlemsbetjening også foregår. Vi kan dermed styrke tilgængeligheden, vi kommer tættere på jer, kender de lokale forhold og fordele/ulemper endnu bedre, vi kan komme hurtigere ud til arbejdspladserne, og I vil forhåbentlig opleve at komme tættere på og i større omfang føle jer inddraget og involveret i såvel DS’ regionale fællesskab som de faglige fællesskaber, der går på tværs af landet. Den nye organisering vil blive forberedt grundigt i løbet af 2020 og træder i kraft den 1. januar 2021. I hører selvfølgelig meget mere inden da.

De bedste hilsner
Mads Bilstrup
Formand