Sygefravær i Kriminalforsorgen

Kriminalforsorgen har sendt en orientering til organisationerne om deres håndtering af sygefravær i forbindelse med COVID-19. De oplyser at have haft en lempeligere tilgang til afholdelse af sygefraværssamtaler fra den 17. marts. De vil dog genoptage afholdelse af de systematiske sygesamtaler i et vist omfang efter, at den aktuelle situation med COVID-19 er blevet forlænget yderligere en måned.

I vil derfor opleve at blive indkaldt til tjenstlige sygesamtaler særligt i de sager, hvor perspektivet er usikkert. Samtalerne vil fortsat blive afholdt telefonisk eller via skype. I nogle tilfælde kan samtalerne være vanskelige. Kriminalforsorgen har derfor besluttet, at samtalerne kan afholdes fysisk, hvis det vurderes nødvendigt og under forudsætning af, at Sundhedsstyrelsens anbefalinger kan efterkommes – ingen fysisk kontakt, god afstand til hinanden, god hygiejne, fremmøde kun hvis man er symptomfri mv.

Sygefraværssamtalerne håndteres på forskellig vis afhængig af, om der er tale om COVID-19 relaterede sygemeldinger eller karantæne, almindelige/nye sygemeldinger eller igangværende sygesager. Der henvises til Kriminalforsorgens beskrevne procedurer nedenfor.

I den forbindelse vil vi nævne, at Dansk Socialrådgiverforening anbefaler, at man lader sig teste for COVID-19 ved mistanke, hvis du har mulighed for det. Der henvises til vores anden nyhed omkring testning for COVID-19.

Her kan du se Kriminalforsorgens procedurer i deres fulde længde afhængig af hvad slags sygemelding, der er tale om:

COVID-19-relaterede sygemeldinger eller karantæne

 • Her skal der ikke afholdes sygefraværssamtale
  • 1-4-14-24-skema udfyldes alene på 1. dagen, hvor sygemelding modtages. Chefen skal ikke ringe til medarbejderen, hvis sygemeldingen er givet til anden person.
  • Hvis medarbejderen ikke er rask efter 14 dage, indkaldes til en sygefraværssamtale via telefon/skype inden dag 24.
 • Raskmeldinger skal ske som hidtil, og medarbejderen genoptager arbejdet igen.
 • Lægelig dokumentation: Ved begrundet tvivl om sygemelding indhentes lægelig dokumentation i form af en friattest fra egen læge.

Almindelige (nye) sygemeldinger

 • Ved almindelige sygemeldinger (der ikke er relateret til COVID-19) udfyldes 1-4-14-24-skema alene på 1. dagen.
 • Hvis medarbejderen ikke er rask efter 14 dage, indkaldes til en sygefraværssamtale via telefon/skype inden dag 24, der foretages en konkret vurdering om der er behov for lægelig dokumentation, hvis tvivl drøft med HR.

Igangværende sygesager

 • Igangværende sygesager, hvor der ikke er progression trods raskmeldingsplan, eller hvor planen ikke følges, skal prioriteres med telefonisk kontakt hver måned. Hvis forløbet er uafklaret, drøft sag med HR ift. om der skal indkaldes til sygefraværssamtale via telefon/skype.
 • Hvis det efter aftale med HR skal indledes en afskedigelsessag, så gøres dette efter de normmale procedure og i samarbejde med HR.
 • De sager, der er på vej i Helbredsnævnet, skal håndteres i samarbejde med HR – og normal procedure følges.
 • I de langtidssygemeldinger, der er i gang, opretholdes den månedlige opfølgning med medarbejderen – og som udgangspunkt sker dette telefonisk. Hvis der ikke er progression i sagen, skal der så vidt det er muligt indkaldes til en formel sygefraværssamtale via telefon/skype.