Sværere at give udsatte borgere de rigtige tilbud

Halvdelen af sagsbehandlerne siger, at det er blevet sværere efter kommunalreformen at give udsatte borgere de rigtige tilbud. Sagsbehandlerne pålægges at bruge de lokale, kommunale tilbud, som ofte ikke har den nødvendige specialisering.

En ny undersøgelse fra Dansk Socialrådgiverforening, Socialpædagogerne og HK Kommunal viser, at det er blevet sværere for sagsbehandlerne på børne- og ungeområdet samt handicapområdet at give borgere med særlige behov fagligt relevante tilbud. 48 procent siger, at betingelserne for at visitere fagligt relevante tilbud til borgere med særlige behov er blevet dårligere inden for de seneste år.

Hele 59 procent siger, at de ofte eller jævnligt oplever, at de ikke kan tilbyde en borger den hjælp, han eller hun har brug for.

Pålægges lokale tilbud

Undersøgelsen, der er foretaget blandt udvalgte socialrådgivere, socialformidlere og sagsbehandlere, peger også på årsagen til, at borgerne efter sagsbehandlernes mening ikke får det rigtige tilbud. Over seks ud af ti sagsbehandlere svarer nemlig, at de bliver pålagt at visitere borgere til lokale tilbud – altså tilbud i borgerens egen kommune – som de kun i nogen eller mindre grad vurderer er tilstrækkelige til de borgere, der har særlige behov.

Som en sagsbehandler i undersøgelsen siger: ”Udviklingen går desværre i den forkerte retning. Der er en stigende tendens til, at borgere – også med specielle behov – ikke må tilbydes noget uden for kommunen, også selvom vi ikke har et særligt målrettet tilbud til dem”.

Specialisering vigtig

For sagsbehandlerne er pålægget om at bruge de lokale tilbud uheldigt for borgerne. Ni ud af ti sagsbehandlere mener, at et tilbuds specialiseringsgrad bør være den vigtigste ingrediens, når de skal vælge tilbud til udsatte borgere. Men sådan ser det ikke ud i praksis – kun halvdelen af sagsbehandlerne mener, at specialiseringsgraden er bestemmende for, hvilket tilbud borgeren får.

En sagsbehandler siger: ”Det er utopi af tro, at 98 kommuner kan rumme så mange specifikke tiltag hver især”.

Står værst til på børn- og ungeområdet

Undersøgelsen viser, at det ifølge sagsbehandlerne står værre til på børn- og ungeområdet end på handicapområdet. 65 procent af de spurgte på børn- og ungeområdet mener, at de ofte eller jævnligt ikke kan tilbyde et barn eller en ung den hjælp han eller hun har brug for. På handicapområdet er tallet ”kun” 55 procent.

Læs hele undersøgelsen: Det specialiserede socialområde efter kommunalreformen