Stor forskel på studerendes tilfredshed med uddannelsen

Ifølge en ny undersøgelse er der stor forskel på de socialrådgiverstuderendes tilfredshed med kvaliteten af deres uddannelse. Skolerne skal tilrettelægge undervisningen bedre, mener SDS, som holder årsmøde i weekenden.

Kvaliteten af undervisningen afhænger i høj grad af den enkelte underviser, samt af, hvordan professionshøjskolerne rent administrativ tilrettelægger undervisningen. Sådan lyder det fra en række socialrådgiverstuderende i en ny undersøgelse af socialrådgiveruddannelsens kvalitet i forlængelse af implementeringen af den nye studieordning.

Undersøgelsen er foretaget af Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende, og 890 studerende har medvirket. Rapporten vil blive offentliggjort på SDS’ årsmøde i Odense, der starter i morgen den 1. november.

Studerende vil have mere faglighed

Overordnet er den generelle tilfredshed med studiet størst blandt de studerende på den nye studieordning. Her er 56 procent enten tilfredse eller meget tilfredse, hvilket kun gælder 45 procent af de studerende på den gamle studieordning.

De overordnede svar dækker dog over store individuelle forskelle. Flere studerende giver udtryk for, at undervisningens kvalitet i høj grad varierer fra underviser til underviser. Desuden bliver niveauet i undervisningen oplevet som meget svingende, og flere studerende efterspørger højere faglige krav.

Derfor efterlyser SDS’ landsbestyrelse mere vidensdeling mellem undervisere på tværs af landet.

– De skal udveksle erfaringer fra undervisningen baseret på de studerendes tilbagemeldinger, og så skal de faglige krav være tydelige og på et niveau, der øger motivationen og engagementet blandt de studerende. Det er vigtigt, at alle socialrådgiverstuderende modtager en tilfredsstillende undervisning, siger SDS-formand Katrine Gudmandsen.

Undervisningen ’klumper sammen’

Når det gælder den administrative tilrettelæggelse af undervisningen, er mindre end hver fjerde studerende på den nye studieordning, og kun hver femte på den gamle, tilfreds med kvaliteten. Blandt andet giver flere udtryk for, at læsebyrden bliver ’klumpet sammen’ på nogle få, meget intense forløb.

– Skolernes ledelser skal prioritere den administrative tilrettelæggelse af undervisningen højere, så de studerende får mulighed for at være grundigt forberedte. Hvis man skal udnytte de muligheder, den nye studieordning giver for at forbedre undervisningens kvalitet, skal kerneområderne i uddannelsen implementeres på en ny måde. Man kan med fordel lade sig inspirere af socialrådgiveruddannelserne i København, hvor fagområderne helt er opløst og kerneområderne er ny- og gennemtænkte, siger Katrine Gudmandsen.

De studerende føler sig ikke hørt

På trods af at den nye studieordning opprioriterer evalueringer fra de studerende, føler halvdelen af de pågældende studerende slet ikke, eller i mindre grad, at de bliver lyttet til. Det gælder kun godt en tredjedel af de studerende på den gamle studieordning.

– De studerende oplever, at det er de samme kritikpunkter, de præsenterer om og om igen, uden at der bliver gjort noget ved dem, siger Katrine Gudmandsen.

SDS’ landsbestyrelse ser frem til weekendens årsmøde, hvor rapporten bliver offentliggjort. I løbet af næste uge vil rapporten blive sendt til uddannelseslederne på socialrådgiveruddannelserne.

– Det er hensigten, at det nye forretningsudvalg, som bliver valgt efter weekendens årsmøde, skal besøge uddannelseslederne og drøfte rapportens resultater, så vi i fællesskab får arbejdet på en socialrådgiveruddannelse af høj kvalitet.