Skal din arbejdsskadesag genoptages?

Ny principafgørelse fra Ankestyrelsen giver mulighed for genoptagelse af din sag, hvis du har været tilmeldt efterlønsordningen i a-kassen.

Hvis du har fået erstatning for tab af erhvervsevne – uden at din mistede efterlønspræmie er blevet indregnet i den årsløn, du havde før arbejdsskaden – kan du i visse tilfælde få din sag genoptaget.

En ny principafgørelse (2-20) fra Ankestyrelsen giver mulighed for genoptagelse af arbejdsskadesager, hvor der er givet erstatning for tab af erhvervsevne.

Genoptagelse kan ske, hvis den mistede efterlønspræmie ikke blev inddraget i beregningen af årslønnen (de sidste 12 måneders løn før arbejdsskaden).

Baggrunden for principafgørelsen er, at Østre Landsret har afgjort, at den mistede efterlønspræmie kan indgå ved fastsættelsen af årsløn, selvom den tilskadekomne endnu ikke var begyndt optjeningen af efterlønspræmie, da skaden skete.

Det kan være relevant for dig at bede om at få din sag genoptaget, hvis du kan sandsynliggøre, at du ville have optjent efterlønspræmie, hvis du ikke var komme til skade på arbejde.

Formålet med at bede om genoptagelse er at få undersøgt, om du har krav på yderligere erstatning.

Hvornår er det relevant at bede om genoptagelse?

Det kan være relevant for dig at bede Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) genoptage din sag, hvis følgende gælder:

  • Du er tilkendt erstatning for tab af erhvervsevne.
  • Afgørelsen er truffet i perioden 1999 til 2020.
  • Du mener, at du har mistet efterlønspræmie som følge af din arbejdsskade, men AES har ikke taget stilling til dette forhold ved afgørelsen om årsløn.
  • AES har afslået at tillægge efterlønspræmie ved fastsættelse af årslønnen med den begrundelse, at du ikke havde påbegyndt optjeningen af efterlønspræmie, da din skade skete.
  • AES har tillagt efterlønspræmien til årslønnen og AES tillagde mindre end værdien af 4 præmier.

Hvornår er det ikke relevant at bede om genoptagelse?

Du vil som udgangspunkt ikke have krav på yderligere erstatning, selvom den mistede efterlønspræmie ikke blev tillagt din årsløn, hvis:

  • Din årsløn var fastsat til maksimalårslønnen (fremgår af AES’ afgørelse).
  • Du var ansat i fleksjob på tidspunktet for skaden.
  • Du var overgået til folkepension på tidspunktet for skaden.

Sådan beder du om genoptagelse

Hvis du mener, at du er omfattet af ovenstående, kan du bede om genoptagelse af din sag.

Det gør du ved at bruge genoptagelsesblanketten på AES’ hjemmeside. Du skal bruge din Nem ID ved genoptagelsen.

Anmodning om genoptagelse skal gå igennem AES – også selv om det var Ankestyrelsen, der senest traf en afgørelse i sagen.

En genoptagelse betyder, at AES ser på din sag igen, men det er ikke sikkert, at du har krav på yderligere erstatning.

Hvis du har en verserende sag i AES, hvor der endnu ikke er truffet en afgørelse om erstatning for tab af erhvervsevne, behøver du ikke gøre noget. Når AES træffer afgørelse, bliver der taget højde for den ændrede praksis.

Baggrund

Du kan læse mere om ændringer på AES’ hjemmeside under ”Ny principafgørelse fra Ankestyrelsen giver mulighed for genoptagelse af sager ved mistet efterlønspræmie” samt i Ankestyrelsens principafgørelse 2.20. Den finder du på Ankestyrelsens hjemmeside og i Retsinformation.