Seniorrettigheder for statsansatte pr. 1. april 2022

Medarbejdere, der fylder 62 år eller mere i 2022, opnår ret til en seniorbonus på 0,8 procent af den faste løn, som kan konverteres til seniordage og pensionsbidrag. Det er et af flere nye seniortiltag på statens område som følge af OK21.

Medarbejdere, der fylder 62 år (eller mere) i kalenderåret 2022, opnår en ret til en seniorbonus på 0,8 procent af den faste løn. Den enkelte medarbejder kan vælge at konvertere seniorbonussen til to seniordage og/eller ekstraordinært pensionsbidrag. Meddelelse om konvertering skal gives senest 1. oktober. Aftalen er en CFU-aftale og dermed gældende for alle statsansatte.

Der er desværre opstået en uenighed om fortolkningen af, hvornår seniordagene er til rådighed. Ud fra omkostningsberegningerne og drøftelserne i forbindelse med aftalens indgåelse, var det CFU’s klare opfattelse, at seniordagene var til rådighed fra 2022. Desværre har Medarbejder- og Kompetencestyrelsen valgt at tolke aftalen sådan, at dagene først er til rådighed, efter de er sparet op. Efter at have afprøvet alle forhandlingsløsninger har CFU valgt at rejse en sag i det fagretlige system. Indtil denne sag er afgjort, gælder arbejdsgivernes førstefortolkningsret.

Gældende regler

Konkret betyder det, at følgende regler er gældende indtil videre: En ansat, der fylder 62 (eller mere) i kalenderåret 2022 optjener seniorbonus fra 1. januar 2022. Seniorbonussen kommer til udbetaling i januar 2023, medmindre den ansatte inden 1. oktober 2022 har meddelt sin ledelse, at bonussen ønskes konverteret til seniordage (til afvikling i kalenderåret 2023) og/eller til ekstraordinært pensionsbidrag (indbetaling i januar 2023). Den konkrete placering og afvikling af seniordagene følger de samme regler, som gælder for afvikling af særlige feriedage.

Opmærksomheden henledes på, at aftalen om seniorbonus/seniordage er et supplement til de eksisterende senioraftaler, der alle har til formål at udvikle og fastholde seniorerne i arbejde. Det betyder, at den nye aftale ikke i sig selv kan begrunde ændringer i eksisterende (lokale) senioraftaler/personalepolitikker. Eventuelle ændringer i eksisterende (lokale) senioraftaler/personalepolitikker må således ske i overensstemmelse med disse aftalers indgåelse og med iagttagelse af formålet om at udvikle og fastholde seniorerne i arbejde.

Andre nye seniortiltag

Der er andre nye seniortiltag på statens område som følge af OK21: I forbindelse med MUS-samtale skal medarbejdere, der er fyldt 60 år, have tilbud om at drøfte seniorperspektiver. Samtalen skal blandt andet have fokus på fastholdelse af senioren. I forbindelse med brugen af Kompetencefonden skal der i overenskomstperioden gennemføres en særlig indsats for at fremme seniorers muligheder for kompetenceudvikling.

Giver arbejdet med de nye aftalte seniorrettigheder anledning til spørgsmål eller problemer, så tøv ikke med at inddrage din regionskonsulent.

Det kan være en god idé at gøre dine kolleger i målgruppen opmærksom på de nye aftaler, såfremt de ikke allerede kender til dem.