Råd til voldsramte

10 gode råd til dig, som har været udsat for vold eller trusler i forbindelse med dit arbejde

Kontakt din arbejdsplads

Kontakt straks din leder og din arbejdsmiljørepræsentant og fortæl, hvad der er sket – først og fremmest for din egen skyld, men også af hensyn til dine kolleger, så det kan vurderes, om der er forhold på arbejdspladsen, der skal ændres.

Få krisehjælp

Få hjælp til at bearbejde dine oplevelser for eksempel via psykisk førstehjælp fra en særligt udpeget kollega på arbejdspladsen og/eller via krisehjælp hos psykolog. Det er vigtigt at få bearbejdet hændelsen. Ubearbejdede hændelser øger risikoen for varige psykiske følger.

Mange arbejdspladser betaler for psykologhjælp, når deres medarbejder har været udsat for vold. Desuden kan din praktiserende læge henvise dig til psykologbehandling med tilskud efter sygesikringen, sådan at din egenbetaling bliver lavere.

Tjek også dine private forsikringer. Mange har en ulykkesforsikring eller en sundhedsforsikring, der indebærer psykologbistand i særlige situationer.

Læs mere om Psykologbehandling på Sundhed.dk og find psykolog på psykologeridanmark.dk.

Hvis du bliver syg

Hvis du på grund af volden bliver sygemeldt i længere tid, skal du orientere dig på Dansk Socialrådgiverforenings side om sygdom.

Anmeld arbejdsskade

Arbejdsgiveren har pligt til at anmelde trusler og vold som en arbejdsulykke til Arbejdstilsynet. Arbejdsgiver har også pligt til anmeldelse til arbejdspladsens forsikringsselskab/forsikringsenhed, hvis du har behandlingsudgifter, hvis der er risiko for varigt mén og/eller erhvervsevnetab eller hvis du ikke har genoptaget arbejdet i fuldt sædvanligt omfang senest fem uger efter episoden.

Bemærk, at du selv har ansvar for at følge op på, om arbejdsgiveren har anmeldt ulykken. Det skal du gøre, inden der er gået et år. Læs mere om arbejdsskader.

Overvej politianmeldelse

Tal med din arbejdsgiver om politianmeldelse. Som udgangspunkt bør arbejdspladsen anmelde vold og trusler til politiet. Straffelovens bestemmelser om vold mod ansatte i offentlig tjeneste giver mulighed for at straffe voldsudøveren med bøde eller fængsel. Volden skal være udøvet i forbindelse med jobbets udførelse og med forsæt om at gøre skade.

Det bør være arbejdspladsen, der anmelder sagen til politiet, og ikke dig selv. Det er dog i sidste ende dig selv, der har ansvar for anmeldelse, hvis arbejdsgiver ikke anmelder. Du skal være opmærksom på fristen på 72 timer for anmeldelse. Læs mere om politianmeldelse.

Overvej at søge offererstatning

Offererstatningsloven giver mulighed for at få erstatning, hvis sagen anmeldes til politiet inden 72 timer, og der i straffesagen mod skadevolderen nedlægges påstand om erstatning. I visse tilfælde kan man få dispensation for politianmeldelsen. Læs mere om offererstatning.

Bidrag til voldsforebyggelsen

Alle tilfælde af vold og trusler, men også mindre episoder, der kan karakteriseres som ’nærvedulykker’, bør registreres i arbejdspladsens interne system, og bruges til at lære, hvordan man i fremtiden kan forebygge, at noget lignende sker igen. Læs mere om voldsforebyggelse.

Det er din arbejdsmiljørepræsentant og den arbejdsmiljøansvarlige leder, der skal drøfte, om voldsepisoden giver anledning til at justere på retningslinjerne for forebyggelse og håndtering af voldsepisoder.

Overvej arbejdsmæssige ændringer

Du bør drøfte med din leder og arbejdsmiljørepræsentant, om der skal ske ændringer af de arbejdsopgaver, som du fremover skal varetage: Skal du fritages for en bestemt borgerkontakt, skal du over i en helt anden funktion eller kan du fortsætte med dine nuværende opgaver? I kan også overveje, om ændringerne skal være midlertidige eller mere permanente.

Desuden kan I drøfte, hvordan du og dine kolleger i fremtiden kan rustes til at tackle en tilsvarende situation med vold og trusler.

Er du i tvivl

Hvis du er i tvivl om hvorvidt det, som du har oplevet, er vold eller trusler, kan du læse mere om, hvordan Arbejdstilsynet definerer vold og trusler. Men i sidste ende et er dig selv, der afgør, om du har været udsat for trusler eller vold.

Din arbejdsgiver har ikke kompetence til at bedømme, om det, du har været udsat for, er vold eller om der er tale om en arbejdsulykke. Det er kun Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der har ret til at afgøre, om der er tale om en arbejdsulykke.

Få hjælp i Dansk Socialrådgiverforening

Hvis du har spørgsmål til arbejdspladsens håndtering af en konkret sag om vold eller trusler, skal du kontakte din konsulent i Dansk Socialrådgiverforening.

Hjælp til voldsofre

Landsforeningen Hjælp Voldsofre: voldsofre.dk
Offerrådgivningen: www.offerraadgivning.dk

Få personlig rådgivning

Kontakt din arbejdsmiljørepræsentant

Hvis du har spørgsmål om arbejdsmiljø, så er det først og fremmest arbejdsmiljørepræsentanten eller din tillidsrepræsentant på din arbejdsplads, du skal kontakte.