Politianmeldelse

Hvad gør du og arbejdspladsen, hvis der er behov for en politianmeldelse?

Dansk Socialrådgiverforening har samlet nogle gode råd til arbejdspladserne om anmeldelse af for eksempel tilfælde af vold og trusler til politiet.

Hvordan anmelder man

 • Ring 112, hvis der er brug for akut udrykning eller livsfare
 • Forklar hvad der er sket, hvor det er sket, hvornår det er sket og antal tilskadekomne
 • Bevar roen og bliv ved telefonen

Ring 114, hvis en ubehagelig episode er overstået eller ved andre behov for kontakt med politiet.

Foretag skriftlig anmeldelse, for at være helt sikker på, at politiet agerer, da politiet SKAL reagere på skriftlige anmeldelser.

Det bør være arbejdsgiveren, der anmelder til politiet. Ikke offeret selv.

En skriftlig anmeldelse bør indeholde:

 • Fakta: Hvor, hvornår, hvem, hvad
 • Årsagen til at medarbejderen er blevet bange
 • Navn og telefonnummer på forurettede
 • Navn og telefonnummer på vidner (husk at vidner skal orienteres om politianmeldelsen)
 • Vedlæg bilag/bevismateriale, for eksempel skadestueattest, skærmdumps af hjemmesider med trusler

Arbejdspladsen må gerne gøre sig overvejelser om, hvad der er formål(ene) med politianmeldelsen og signalere dette i anmeldelsen:

 • Ønsker dokumentation til brug for en arbejdsskadesag/erstatningssag
 • Ønsker at sende et signal til gerningsmanden (registrering i politiets register)
 • Ønsker at politiet tager en adfærdskorrigerende samtale med gerningsmanden
 • Ønsker at gerningsmanden får et tilhold
 • Ønsker at gerningsmanden skal straffes

Typiske spørgsmål og svar om efterforskningen, retssagen med videre

Hvad sker der, efter politiet har efterforsket sagen?

 • Sagen frafaldes, fordi bevisbyrden ikke kan løftes
 • Politiet tager en adfærdskorrigerende samtale med gerningsmanden
 • Politiet giver gerningsmanden et tilhold
 • Strafferetssag som tilståelsessag uden vidneførelse. Eventuelt tilbud om konfliktråd /mægling
 • Strafferetssag med vidneførelse

Kan man få hjælp fra retssystemet under en retssag?

 • Bed om at få en kontaktperson hos politiet, hvis du skal vidne
 • Bed politiet om en bistandsadvokat i meget alvorlige sager

Skal man altid vidne i retten?

 • Man skal kun vidne i sager, hvor gerningsmanden ikke har tilstået (nægter sig skyldig)
 • Bed om samtale med anklageren inden retssagen og aftal, hvordan man kan møde op uden at skulle dele venterum med den tiltalte

Kan man være anonym som offer eller vidne?

 • Udgangspunktet er, at ofre og vidner ikke er anonyme.
 • Dog har vidnet (og vidnets arbejdsgiver) mulighed for at begære adressebeskyttelse ved anklagemyndighedens udlevering af oplysninger til forsvarer.
 • Retten kan i helt særlige tilfælde, hvis du skal vidne, beslutte, at din identitet skal hemmeligholdes, og/eller at tiltalte og andre skal forlade retslokalet under vidneafhøringen.
 • Det er strafbart at true vidner.

Hvordan får man besked om udfaldet af politiets efterforskning og en eventuel straffesag?

 • Man skal selv aktivt bede om at få en udskrift af dommen.
 • Hvis politiet har afsluttet sagen, uden at der er rejst tiltale, kan anmelderen kræve en skriftlig begrundelse. Man kan klage over politiets afgørelse.

Samarbejde med politiet

Politiet samarbejder med de lokale myndigheder, blandt andre kommunerne, Lokalråd og Kredsråd.

Det er en meget god idé, at prioritere dette samarbejde. Det er i disse fora, at man kan drøfte kriminalitetsforebyggelse både i lokalsamfundet, men også for eksempel håndtering og forebyggelse af vold på rådhusene og andre steder. Det er borgmestrene og de øverste kommunale chefer, der sidder med i Lokal- og Kredsråd.

Det er også en god ide at invitere politiet til en drøftelse af, hvordan man håndterer konkrete voldsepisoder som led i afklaring af arbejdspladsens voldspolitik og retningslinjer for håndtering af vold.

Links

» Politiet
» Anklagemyndigheden

Få personlig rådgivning

Kontakt din arbejdsmiljørepræsentant

Hvis du har spørgsmål om arbejdsmiljø, så er det først og fremmest arbejdsmiljørepræsentanten eller din tillidsrepræsentant på din arbejdsplads, du skal kontakte.