Løn- og pensionsbegreb

På denne side kan du læse om de vigtigste begreber vedrørende din løn og pension. Hvis du har spørgsmål, du ikke kan finde svar på, kan du kontakte din regionskonsulent. Du kan finde kontaktoplysninger nederst på siden.

Lønfastsættelse

Fastsættelsen af din løn beror på en konkret vurdering af forskellige elementer. Nedenstående er eksempler, der kan indgå i vurderingen af, hvilken løn du skal have.

 • Relevant erhvervserfaring
 • Relevant efter- og videreuddannelse
 • Faglige kompetencer
 • Specialist indenfor et delområde
 • Projektledelse
 • Koordinationsopgaver
 • Faglig ledelse
 • Undervisning

Ovenstående eksempler er ikke udtømmende.

Derudover skal din løn ses i sammenhæng med andre forhold, for eksempel arbejdstid, eventuel betaling ved merarbejde, adgang til supervision, rettigheder i forbindelse med barsel eller omsorgsdage.

Det anbefales, at du, inden du underskriver din ansættelseskontrakt, kontakter din regionskonsulent, så du kan få din ansættelseskontrakt gennemlæst.

» Læs mere om at få tjekket din ansættelseskontrakt

Lønforhandling

I en lønforhandling kan der være flere elementer end din løn på spil, for eksempel forhøjet pensionsbidrag fra arbejdsgiver, resultatløn, betalt avis eller andet.

Det anbefales, at du kontakter din regionskonsulent i forbindelse med din lønforhandling, så du kan få råd og vejledning.

Genforhandling af din løn

Det anbefales, at du i din ansættelseskontrakt for indskrevet, at din løn skal tages op til vurdering mindst én gang årligt.

Vær desuden opmærksom på, at en væsentlig ændring i dine arbejdsopgaver bør ligeledes danne grundlag for forhandling af din løn.

Pension

Du har kun krav på arbejdsgiverbetalt pension, hvis du og din arbejdsgiver har aftalt dette i din ansættelseskontrakt, eller hvis din ansættelse er omfattet af en overenskomst, som indeholder regler om pension.

Løn- og pensionsbegreb i kommuner og regioner

Lønsatser

Lønsatserne reguleres efter, hvad der er aftalt ved de seneste overenskomstforhandlinger.

Hovedreglen er, at der sker regulering pr. 1. april og 1. oktober.

» Læs mere om lønsatser

Grundløn

Grundlønnen dækker de funktioner, du kan varetage, når du er nyuddannet, eventuelt nyansat eller uerfaren, og den er altid pensionsgivende.

Vær opmærksom på, at du kan stå på et lavt grundlønstrin, men samlet få en høj løn via funktions- og kvalifikationsløn.

Funktionsløn

Funktionsløn ydes udover grundlønnen, og den baseres på de funktioner – altså arbejds- og ansvarsområde – der er knyttet til din stilling.

Løndelen kan enten ydes som et tillæg eller løntrin, og den er altid pensionsgivende. Den kan gives på tre forskellige måder:

 • som obligatorisk funktionsløn med centralt aftalte faste beløb,
 • som obligatorisk funktionsløn, hvor der decentralt skal aftales honorering, eller
 • som vejledende kriterier for funktionsløn, hvor der kan aftales honorering.

» Læs mere i den faglige håndbog

Kvalifikationsløn

Kvalifikationsløn ydes udover grundlønnen og en eventuel funktionsløn, og den baseres på de kvalifikationer, du har.

Når der skal fastsættes en kvalifikationsløn til dig, tages der udgangspunkt i for eksempel din uddannelse og erfaring – altså objektive kriterier.

Løndelen kan enten ydes som et tillæg eller løntrin, og den er altid pensionsgivende. Den kan gives på to forskellige måder:

 • som obligatorisk kvalifikationsløn, hvor der decentralt skal aftales honorering, eller
 • som vejledende kriterier for kvalifikationsløn, hvor der kan aftales honorering.

» Læs mere i den faglige håndbog

Forhåndsaftaler

Forhåndsaftaler er, aftaler der er indgået på forhånd om for eksempel et fast løntillæg for bestemte funktioner eller kvalifikationer.

Forhåndsaftaler er dermed aftaler, som supplerer overenskomsten dit ansættelsesforhold er omfattet af. Disse aftaler er indgået lokalt mellem din arbejdsplads og Dansk Socialrådgiverforening eller tillidsrepræsentanten.

Arbejdstillæg (ulempetillæg)

Hvis det er nødvendigt med fleksibel arbejdstilrettelæggelse, kan der lokalt indgås aftale om et arbejdstidstillæg, hvilket som udgangspunkt ikke er pensionsgivende.

Alle former for arbejdstidsbestemte ydelser og arbejdsbestemte tillæg – for eksempel tillæg for arbejde på forskudt tid, overarbejdstillæg, tillæg for manglende varsling, genetillæg eller rådighedsforpligtigelse – kan indgå, når arbejdstidstillægget beregnes.

Vær opmærksom på, at som grundlag for at aftale arbejdstillæg kan din arbejdsgiver bede dig om at registrere din arbejdstid nøje over en periode på tre-seks måneder.

Resultatløn

Resultatløn indgås med fokus på mulighederne for kvalitative forbedringer i opgavevaretagelsen, så der sker udvikling af fagligheden og nye arbejdsmetoder fremmes.

Områdetillæg

Områdetillægget har til formål at udligne forskellene på leveomkostningerne i de forskellige dele af landet, hvor du kan arbejde.

Løn som nyansat

Som udgangspunkt skal dine lønforhold være afklaret, inden du tiltræder din stilling. Men er der ikke opnået enighed om dine lønforhold inden tiltrædelse, er det muligt for din arbejdsgiver og tillidsrepræsentant at indgå en midlertidig aftale om dine lønvilkår.

Ved en midlertidig aftale kan der ske følgende:

 • at din arbejdsgiver udbetaler en grundløn og centralt aftalte løndele,
 • at din arbejdsgiver udbetaler den hidtidige stillingsindehavers grundløn og funktionsløn som aconto løn, eller
 • at din arbejdsgiver udbetaler en aconto-løn svarende til løntilbuddet, fordi tilbuddet forudsættes at være højere end lønnen nævnt i de to ovenstående punkter.

Er der ikke opnået enighed om dine lønforhold inden tre måneder efter din ansættelse, er der fastlagt en forhandlingsprocedure om interessetvister.

Pension

Pensionsbidraget er en del af din løn, der indbetales af din arbejdsgiver til din pensionskasse.

Hvad pensionsbidraget er på, vil fremgå af den overenskomst dit ansættelsesforhold er omfattet af. Desuden afhænger pensionsbidraget af, hvordan du er ansat.

Tjenestemand

Er du ansat som tjenestemand får du ikke pensionsbidrag, men et pensionstilsagn fra din arbejdsgiver og optjening af pensionsalder.

Vikar

Når du er ansat som en månedslønnet vikar, indbetaler din arbejdsgiver pensionsbidraget til din pensionskasse.

Hvis du er ansat som en timelønnet vikar i højst en måned og med en ugentlig arbejdstid på under otte timer om ugen, bliver du anset som en timelønnet, hvorfor din arbejdsgiver kun indbetaler pensionsbidrag, hvis du i forvejen har opnået ret til pension.

Løn- og pensionsbegreb i staten

Lønsatser

Lønsatserne reguleres efter, hvad der er aftalt ved de seneste overenskomstforhandlinger.

Hovedreglen er, at der sker regulering pr. 1. april og 1. oktober.

» Læs mere om lønsatser

Basisløn

Basislønnen dækker de funktioner, du kan varetage, når du er nyuddannet, eventuelt nyansat eller uerfaren, og den er altid pensionsgivende.

Vær opmærksom på, at du kan have en lav basisløn, men samlet få en høj løn via funktions- og kvalifikationsløn.

Funktionsløn

Funktionsløn ydes udover basislønnen, og den baseres på de funktioner – altså arbejds- og ansvarsområde – der er knyttet til din stilling.

Lønnen ydes som et kronetillæg, og den er altid pensionsgivende.

Vær opmærksom på, at funktionsløn aftalt før den 1. juni 2002 kan være ikke-pensionsgivende.

Kvalifikationsløn

Kvalifikationsløn ydes udover basislønnen og en eventuel funktionsløn, og den baseres på de kvalifikationer, du har.

Når der skal fastsættes en kvalifikationsløn til dig, tages der udgangspunkt i for eksempel din uddannelse og erfaring – altså objektive kriterier.

Forhåndsaftaler

Forhåndsaftaler er, aftaler der er indgået på forhånd om for eksempel et fast løntillæg for bestemte funktioner eller kvalifikationer.

Forhåndsaftaler er dermed aftaler, som supplerer overenskomsten dit ansættelsesforhold er omfattet af. Disse aftaler er indgået lokalt mellem din arbejdsplads og Dansk Socialrådgiverforening eller tillidsrepræsentanten.

Pension

Pensionsbidraget er en del af din løn, der indbetales af din arbejdsgiver til din pensionskasse.

Hvad pensionsbidraget er på, vil fremgå af den overenskomst dit ansættelsesforhold er omfattet af. Desuden afhænger pensionsbidraget af, hvordan du er ansat.

Tjenestemand

Er du ansat som tjenestemand får du ikke pensionsbidrag, men et pensionstilsagn fra din arbejdsgiver og optjening af pensionsalder.

Vær opmærksom på, at hvis din samlede løn overstiger det pensionstrin, du opnåede, da du overgik til en ny løn, får du supplerende pension af den del, der overstiger lønnen på det trin, du er på.

Vikar

Når du er ansat som en månedslønnet vikar, indbetaler din arbejdsgiver pensionsbidraget til din pensionskasse.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Dansk Socialrådgiverforening på mail eller telefon:

Mail: ds@socialraadgiverne.dk

Telefon: 70 10 10 99

Få personlig rådgivning

Kontakt TR

Hvis du har spørgsmål om løn og arbejdsvilkår, så er det først og fremmest tillidsrepræsentanten på din arbejdsplads, du skal kontakte.