Pas på med hemmelige lydoptagelser

Det var ifølge landsretdom berettiget, at arbejdsgiver bortviste en ansat, der foretog hemmelig lydoptagelse af samtale på arbejdspladsen.

Man hører med jævne mellemrum om lydoptagelser fra diverse møder, som lige pludselig kommer ud i det offentlige rum eller bliver forsøgt brugt i ansættelsesretlige sager. Og det kan altså være problematisk, viser en dom fra Vester Landsret.

Med den teknologiske udvikling og mobiltelefoner er det ganske simpelt og muligt for enhver at optage samtaler. Og faktisk må man godt optage egne samtaler. Problemet opstår, når man også vil dele sådanne optagelser med andre. Hvilket jo alt andet lige tit er formålet med overhovedet at optage en samtale – altså at kunne dokumentere, hvad der skete i samtalen.

Lydoptagelser kan  være berettiget bortvisningsgrund

Vester Landsret har imidlertid afsagt en dom, som afspejler, at en lydoptagelse med ens chef kan have ansættelsesretlige saglige konsekvenser.

I dommen blev det fastslået, at det er berettiget bortvisningsgrund, hvis en ansat hemmeligt optager en samtale med ledelsen på arbejdspladsen. Dommen er den første, der slår dette fast.

Landsretten lagde afgørende vægt på, at den ansatte hemmeligt havde optaget lyden fra et møde med lederen på sin mobiltelefon.

Men den hemmelige lydoptagelse er en ‘groft illoyal handling, som berettiger bortvisning” fremgår det af domsudskriften.

Den ansattes advokat arbejder på at få dommen indbragt for Højesteret.

Indtil der eventuelt afsiges en ny dom i Højesteret og som eventuelt ændrer Landsrettens afgørelse, skal I tillidsrepræsentanter altså være opmærksomme på, at det kan være ganske problematisk at optage samtaler med eksempelvis arbejdsgiver, uden at arbejdsgiver er bekendt med det, fordi det i sidste ende kan have mulige ansættelsesretlige konsekvenser, når/hvis det kommer arbejdsgiver til kendskab.