Ny barselsorlovsmodel fra 2. august 2022

3. marts 2022 vedtog Folketinget nye regler for barselsorlov, som skal gælde for forældre til børn født eller modtaget den 2. august 2022 eller senere. Formålet med lovændringen er at skabe øget ligestilling mellem forældrene.

Den nye orlovsmodel indebærer, at hver forælder samlet har 24 ugers orlov efter fødslen eller modtagelsen, hvis ingen af forældrene ændrer på fordelingen. Af de 24 uger har hver forælder:

  • 2 + 9 ugers øremærket orlov, der ikke kan overdrages til den anden forælder.
  • 13 ugers orlov, der kan overdrages til den anden forælder.

Vær opmærksom på, at øremærkningen af orloven til hver forælder ikke vil påvirke morens graviditetsorlov inden fødslen.

Betaling under den nye orlovsmodel

Barselsdagpenge

Betalingen efter den nye orlovsmodel er, at mor og far hver især har 24 ugers orlov med ret til barselsdagpenge efter fødslen eller modtagelsen.

Løn

Vær opmærksom på, at den nye orlovsmodel ikke regulerer retten til løn. Retten til løn afhænger af hvilken overenskomst, lønmodtageren er omfattet af. Eller om lønmodtageren har lavet en aftale med sin arbejdsgiver om løn under barsel.

Nye regler for soloforældre og regnbuefamilier fra 1. januar 2024

Efter den nye barselsaftale kommer der til at gælde særlige regler for soloforældre og regnbuefamilier.

I aftalen får soloforældre 46 ugers orlov, og en del af orloven kan overdrages til et nærtstående familiemedlem, for eksempel en bedsteforælder. Solomødre og solofædre er dermed ligestillede i forhold til orlovslængde.

For regnbuefamilier gælder det, at barnets retlige forældre kan overdrage orlov, der ikke er øremærket, til såkaldte sociale forældre. Målgruppen sociale forældre vil dække den retlige forælders ægtefælle, dennes samlever, en kendt donor med forældrelignende relation til barnet, og den kendte donors ægtefælle eller samlevende med en forældrelignende relation til barnet.

Yderligere information

I vil løbende blive orienteret om de nye barselsregler.

På nedenstående links kan I læse mere om orlovsmodelen, der træder i kraft 2. august 2022.

» Beskæftigelsesministeriet: Ny orlovsmodel – øremærket orlov

» Borger.dk: Barsel og orlov – Barselsdagpenge

» Den politiske aftale: Aftale om implementering af EU’s orlovsdirektiv og ligestilling af orlovsrettigheder mellem forældre og øremærket forældreorlov

» Fagbevægelsens Hovedorganisation: Implementering af øremærket forældreorlov, artikel 5, stk. 2

» Lov: Ændring af barselsloven