Lokal løn kører uændret videre i OK24 perioden

I forlængelse af de ekstraordinært høje generelle lønstigninger ved OK24, samt de mange særlige lønstigninger til socialrådgiverne næste år, har nogle arbejdsgivere problematiseret, om der er lige så mange penge til lokal løn nu. Reglerne for lokal løn er uændrede, og der skal derfor være de samme penge til lokal løn som hidtil.

Den lokale løndannelse er en meget vigtig del af socialrådgivernes løn. Den enkeltes lønudvikling, og i nogen tilfælde sikring af reallønnen, forudsætter derfor, at der er en lokal løndannelse.

Alle offentligt ansatte socialrådgivere, og private, der i større eller mindre grad følger offentlige overenskomster, skal have en lokal løndannelse. Der skal således være midler til den lokale løndannelse.

At der skal være midler til den lokale løndannelse fremgår af overenskomsterne flere steder. Af ”Fællesaftalen om lokal løndannelse KL” fremgår f.eks. af §6 stk. 2: ”Der er i overenskomstperioden midler til rådighed til lokal løndannelse”. I den statslige ”Fælles erklæring om nye lønsystemer 2008” fremgår bl.a.: ”Det er ledelsens ansvar gennem prioritering at sikre, at der er midler til rådighed til lokal løndannelse”.

Der er i alle tilfælde ret til årlige lønforhandlinger. Det er DS´ forventning, at der sker en løbende lønudvikling via den lokale løndannelse på alle arbejdspladser.

Der skal være en årlig lønpolitisk drøftelse, lige som der skal være lokale aftaler med organisationen om procedurer mv. Dette kan også medvirke til en lokal lønudvikling.

Mange offentlige institutioner er presset på økonomi. Det er i mange tilfælde uklart, hvordan institutionerne får midler til de overenskomstmæssige lønstigninger ud i budgetterne, især i forbindelse med de særlige lønstigninger for socialrådgiverne næste år. Da alle overenskomstbestemmelser mv. om lokal løn er uændrede ved OK24, er økonomisk usikkerhed ikke et argument for mindre lokal løndannelse.

I nogle tilfælde er TR blevet mødt med et ønske om modregning for kommende lønstigninger i forbindelse med de lokale lønforhandlinger. Dette er helt uacceptabelt. Regnereglerne for de centrale overenskomstforhandlinger gør, at alle lønstigninger aftalt for socialrådgiverne er finansieret centralt. Det betyder f.eks., at når det i kommunerne er aftalt, at grundløn 37 stiger til trin 38, og en socialrådgiver lokalt i forvejen var på trin 38, har vi allerede centralt betalt for stigningen fra 38 til 39. Et lokalt forsøg på at aftale modregning er således ”snyd på vægten”.

I regionerne er der en særlig problemstilling. Af trepartsaftalen fremgår: ” Det er i dag særligt vanskeligt at rekruttere plejepersonale til visse områder på hospitalerne. På det regionale område drejer det sig særligt om psykiatrien, akutområdet og det medicinske område på sygehusene samt yderområderne.  Der afsættes 0,15 mia. kr. til dette formål i 2026 og frem. Midlerne udbetales til regionerne, som fastsætter udmøntningen lokalt.”

Disse midler skal aftales i forbindelse med den lokale løndannelse. Det er lidt vanskeligt at se, at socialrådgiverne umiddelbart er omfattet af disse midler. Det kan dog forsøges lokalt at få del i dem, hvis der er særlige rekrutteringsudfordringer. Disse ekstra midler er tilført regionerne særskilt, og de må således ikke påvirke den lokale løndannelse i øvrigt. Får socialrådgiverne ikke del i disse midler, er det således ekstra vigtigt at være opmærksom på den lokale løndannelse i øvrigt.

Tøv ikke med at tage fat i din forhandlingskonsulent, hvis noget af ovenstående giver anledning til problemer. Din forhandlingskonsulent har fået yderligere information om dette emne.