Lettere at få erstatning for vold på arbejdet

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget har i sidste uge indgået aftale om en arbejdsskadereform, der blandt andet pålægger arbejdsgiverne at tegne forsikring mod vold på arbejdspladsen.

Fremover bliver det ikke nødvendigt at politianmelde en borger, der har udsat en socialrådgiver for vold på arbejdet, for at socialrådgiveren kan få erstatning. Arbejdspladser, hvor der kan være risiko for at blive udsat for vold, som fx et jobcenter eller et bosted, bliver med den nye arbejdsskadereform forpligtede til at tegne forsikring for erstatning i voldssager.

I dag skal man politianmelde borgeren for at kunne få erstatning efter Voldsofferloven, medmindre man kan få dispensation, fordi en politianmeldelse vil skade relationen til borgeren. Fremover vil det slet ikke være nødvendigt at rejse en sag hos politiet og domstolene, da erstatningen ikke afhænger af, om skaden skyldes en strafbar handling.

Samlet set vurderer Dansk Socialrådgiverforening, at arbejdsskadereformen er en forbedring for de socialrådgivere, der får en arbejdsskade. Men der er også problematiske forslag.

Især har forslaget om begrænsning af deltidsansattes mulighed for at få erstatning svarende til fuld tid været stærkt problematiseret, da det er en kraftig forringelse i forhold til nuværende praksis. Det forhold, at man ”tilfældigvis” er deltidsbeskæftiget på skadetidspunktet, medfører efter forslaget, at man derved også kun får erstatning for tab af erhvervsevne svarende til deltid.

Trods beregninger og indsigelser bl.a. med henvisning til ligebehandlingssynspunkter er forslaget om de deltidsansatte oprethold.

Derudover indeholder aftalen følgende hovedpunkter

Flere skal tilbage i arbejde efter arbejdsskade

  • Der skal sikres ”uddannelsesgodtgørelse” til skadelidte med forventet mén mindst 10 procent i form af økonomisk støtte svarende til 83 procent af hidtidig løn.
  • Hvis skadelidte efter endt uddannelse fortsat har en indtægtsnedgang, vil denne blive kompenseret med 100 procent.
  • Mulighed for aktiv skadebehandling hos offentlige forsikringsenheder

Hurtigere og kortere sagsbehandlingstid

  • Ny og forenklet årslønsberegning (rammer især deltidsansatte)
  • Større intervaller i udmålingen af erstatning for tab af erhvervsevne. I stedet for intervaller på 5 procent, foreslås intervaller på 10 procent.
  • Forsøg med at flytte afgørelseskompetence fra AES til forsikringsselskaber
  • Begrænsning af genoptagelse
  • Indførelse af søgsmålfrist
  • Ændringer af forældelsesregler til 10 år (fra ingen frist til 10 år)