Inspiration fra ”Deltagereffekten” – hvad er organisering? Større og stærkere fællesskaber

Uddrag af kapital 9: ”Hvad er organisering? Større og stærkere fællesskaber”

Kapitlets mål er at skærpe forståelsen af, hvad organisering er og dækker over, og klarlægge sammenhængene mellem rekruttering, involvering og fællesskab

Det er opfattelsen hos forfatterne, at der hersker to misforståelser i forhold til organisering. Den ene beror på, at organisering udelukkende handler om at få så mange som muligt organiseret og fastholdt, hvor der ikke er fokus på at engagere og involvere medlemmerne.

Den modsatte misforståelse er, at organisering handler om stærke fællesskaber, om stærke klubber og aktivisme, hvorigennem medlemmerne kommer af sig selv.

Kapitlet beskriver en tredje position: ”En organiserende fagforening vægter fællesskab og fælles handling lige så højt som medlemstallet”  – og dermed en position, der befinder sig mellem de to ”misforståelser” ovenfor.

Organisering – en definition: en fælles forståelse af organisering er efterhånden ved at vokse frem blandt fagforeninger i LO- og FTF-regi, der definerer organisering som ”Organisering handler om at få flere med i fagforeningsfællesskabet og øge folks deltagelse, så fællesskabet kan nå bedre resultater”. Definitionen rummer både antallet af medlemmer, men også deres engagement og involvering i foreningen.

Kapitlet beskriver fire former for organisering, der understøtter ovenstående mål:

Rekrutterende organisering dækker over aktiviteter og strategier, hvor målet er at få kollegaer til at melde sin ind i fagforeningen. Det kan f.eks. være at I som TR løbende har samtaler med ikke medlemmer og opfordring om, at de melder sig ind i DS.

I Relationsstyrkende organisering er omdrejningspunktet, at I som TR og Klub arbejder på at medlemmerne forbliver i fællesskabet, f.eks. gennem stærke relationer/kontakter til medlemmerne. Det er også en aktiv klub, hvor der er gode og relevante faglige og sociale input og aktiviteter. Som TR er i tæt på jeres kollegaer og tæt på medlemmerne, hvorigennem DS bliver en nærværende og relevant aktør i deres arbejdsliv. Interesse og involvering i kollegaer skaber stærke relationer og et stærkt fællesskab. Relationsstyrkende organisering skaber loyalitet overfor dig som TR, fællesskabet og DS.

Involverende organisering gør medlemmerne til deltagere, hvor fokus er på aktiviteter, der skaber flere deltagere i det faglige arbejde og sikrer udvikling af fællesskabet og arbejdspladsen. I involverende organisering (aktiviteter) er der opmærksomhed på medlemmerne blive involveret, medinddraget og aktiveret i indsatser f.eks. i klubben og på arbejdspladsen.

Involverende kampagner, der kan være på lokal, regional eller nationalt niveau. Der er fokus på faglige og politiske kampagner, der bygger på medlemmernes historier, engagement og handlinger. Et meget relevant eksempel på en involverende kampagne er den nuværende arbejdsmiljøkampagne ”Tid til socialt arbejde”, der har fokus på at inddrage socialrådgivernes egne historier, både gode og dårlige, samt har opmærksom på et emne, der fylder meget i vores arbejdsliv.

Tilpas indsatsen og strategien til din arbejdsplads. I bogen er der dialog med Stinne Willumsen, der er organiseringskonsulent i DS, hvor hun netop beskriver den forskellighed og hvilken betydning det har på den organiserende indsats ”Som konsulent opdagede Stinne, at konteksten er vidt forskelligt fra arbejdsplads til arbejdsplads, hvor man ikke vidste, hvem der var og ikke var medlemmer, hvor man ikke havde samtaler med ikke-medlemmer og ikke bød nye kolleger velkommen i 1:1 samtaler”.

Stinne erfarede, at hun måtte ændre sin strategi fra involverende organisering til målrettet indsats og investering i rekrutterende og relationsudviklende organisering: ”Hvis ikke det grundlæggende relationsarbejde er på plads, så skal vi ikke i gang med store aktivistiske ambitioner; nej så skal vi få lagt et godt fundament”.

Hvordan kan du som TR bruge ovenstående model? Enhver arbejdsplads er forskellig og har forskellige historier og kulturer i forhold til organisering i DS, hvor den organiserende tilgang og indsats skal tilpasses, hvad der tjener målet bedst. Strategien for det organiserende arbejde kan bygge på alle fire former for organisering, hvor det som TR vil være væsentligt at vurdere og analysere på netop din arbejdsplads og vurdere hvilken model, som vil være mest hensigtsmæssigt for dit organisende arbejde, der hvor du arbejder. Inddrag meget gerne din konsulent i arbejdet omkring organisering strategien og indsatsen.