Hvad sker der, hvis du bliver syg i din sommerferie?

Desværre er der ingen garantier for, at vi ikke blive syge i ferien – læs her, hvordan du skal forholde dig, hvis du som statsansat bliver syg i din ferie.

Sygdom inden ferien begynder

Din ferie starter ved arbejdstids begyndelse den første feriedag – typisk mandag morgen klokken 8.00. Hvis du er syg, når ferien starter, har du ikke pligt til at starte din ferie. Du skal melde dig syg hos din arbejdsgiver og din ferie bliver udskudt. Du ikke kan sygemelde dig med tilbagevirkende kraft, medmindre der er helt særlige omstændigheder.

Hvis du bliver rask inden udløbet af den planlagte ferie, skal du raskmelde dig hos din arbejdsgiver og meddele, om du ønsker at afvikle resten af ferien eller genoptage arbejdet. Det vil som udgangspunkt kun være resten af den planlagte ferie, du kan holde, og du skal aftale med din arbejdsgiver, hvornår du kan holde den manglende ferie. Hvis du genoptager arbejdet, skal placering af ny ferie aftales med din arbejdsgiver.

Sygdom når ferien er påbegyndt

Hvis du bliver syg, efter ferien er startet, og har optjent 25 dages betalt ferie, vil du have ret til erstatningsferie efter de første fem sygedage. Hvis du har optjent mindre end 25 dages betalt ferie, vil du have ret til erstatningsferie efter et forholdsvist færre antal sygedage.

Perioden, hvor du ikke har ret til erstatningsferie, udregnes ved at gange antallet af optjente betalte feriedage med 1/5. Hvis du eksempelvis har optjent 15 dages betalt ferie, vil du have ret til erstatningsferie efter tre sygedage (15 x 1/5 = 3).

Husk lægeerklæring som dokumentation

For at få ret til erstatningsferie skal du kunne dokumentere din sygdom, og du skal selv betale omkostningerne til dokumentationen. Udgangspunktet er, at du skal fremvise en lægeerklæring eller lignende dokumentation gældende fra og med første sygedag.

Hvis du bliver syg under en udlandsrejse, må du derfor gå til læge i udlandet for at skaffe dokumentationen. Dokumentation kan også bruges, hvis du har flere adskilte ferieperioder med sygdom inden for samme ferieår.

Din arbejdsgiver kan dog vælge at stille dig bedre en loven, og derfor vælge ikke at forlange dokumentation.

Hvornår kan erstatningsferien holdes?

Hvis du har været syg i din ferie og har krav på erstatningsferie, skal du aftale med din arbejdsgiver, hvornår erstatningsferien skal holdes.

Sygdom er en feriehindring, så hvis du er helt eller delvist afskåret fra at holde din hovedferie inden ferieperiodens udløb den 30. september, har du ret til at få udbetalt feriepenge for hovedferien, uden at ferien skal holdes. Pengene kan udbetales umiddelbart efter ferieperiodens udløb den 30. september og senest ved ferieårets afslutning. Udbetaling forudsætter, at det er dokumenteret, at der foreligger en feriehindring.

Du kan også vælge at holde ferien på et senere tidspunkt i ferieåret.

Foreligger der en feriehindring op til ferieårets udløb, det vil sige op til den 30. april, kan feriepengene for ikke-afholdte ferie udbetales direkte til dig.

Du kan også indgå en skriftlig aftale med arbejdsgiveren om, at du i stedet for at få feriepengene udbetalt får overført ferien til det følgende ferieår. En sådan aftale skal være indgået inden ferieårets udløb.

Læs mere på socialraadgiverne.dk/ferie