Her er beslutningerne fra repræsentantskabsmødet

Stiger kontingentet? Skal Aktionsfonden styrkes? Og hvordan skal DS’ politiske ledelse være sammensat? Vi giver overblik over, hvad der blev vedtaget på repræsentantskabsmødet.

Kontingentet for almene medlemmer fastfryses, så det også i 2015 og 2016 vil være på 518 kroner om måneden. Det blev vedtaget på Dansk Socialrådgiverforenings repræsentantskabsmøde i Kolding 28.-29. november.

Samtidig nedsættes kontingentet for ledige DS-medlemmer på ægtefælle- eller samleverforsørgelse samt for dimittender, som har været medlem af DS/SDS i mindst 12 måneder før endt uddannelse, til 102 kroner i kvartalet – samme sats som for studerende.

Aktionsfonden styrkes

Indbetalingen til Aktionsfonden vil blive styrket med 233.500 kroner om året. Samtidig blev det besluttet, at op til to procent af fondens midler fremover også må bruges til at modvirke konflikter med eksempelvis kampagner.

I fremtiden kan konfliktstøtte blive udbetalt som lån, hvilket får midlerne til at holde længere uden at medlemmerne stilles værre økonomisk. Det blev dog samtidig vedtaget, at Hovedbestyrelsen ved både lockout og strejke kan nedsætte konfliktstøtten for at få Aktionsfondens midler til at strække længere.

Der bliver ikke sparet på medlemsservice

Et forslag om at give den politiske ledelse – formand, næstformand og regionsformænds – et ekstra løntrin, blev nedstemt. I stedet blev en lønstigning på et halvt løntrin vedtaget.

I det samlede budget for 2015 og 2016, som repræsentantskabet godkendte, afsættes en halv million om året til nye aktiviteter, primært i forbindelse med DS 2022-projektet.

Repræsentantskabet vedtog en resolution med 16 fokuspunkter, som skal munde ud i en samlet strategi for DS 2022-arbejdet. Strategien forberedes i 2015 og igangsættes i 2016.

Pengene til aktiviteter, kontingentfastfrysning, lønstigning og styrkelse af Aktionsfonden er fundet via besparelser på administration og den ordinære drift. Der vil altså ikke blive sparet på servicen til medlemmerne.

Forretningsudvalget vokser

Repræsentantskabet vedtog også, at de tre regionsformænd, Anne Jørgensen, Mads Bilstrup og Annemette El-Azem, indgår som faste medlemmer af Dansk Socialrådgiverforenings forretningsudvalg, der hidtil har bestået af foreningens formand og næstformand.

Samtidig etableres Daglig Ledelse, som består af formand Majbrit Berlau og næstformand Niels Christian Barkholt. De får ansvar for den daglige ledelse af sekretariatet i Toldbodgades samt ansættelse og afskedigelse af ledende medarbejdere.

Repræsentantskabet bemyndigede også Dansk Socialrådgiverforenings hovedbestyrelse til at undersøge, om medlemmerne har interesse i at blive forsikret mod indtægtstab ved ledighed.

Til gengæld forkastede repræsentantskabet et forslag fra Region Syd om, at selvstændige socialrådgivere, som har ansatte, skal skrive overenskomst med DS eller indgå kontraktvilkår, hvis de ønsker at være medlem af DS.

Udtalelser: Nej til lave ydelser, ja til sociale investeringer

Der blev desuden vedtaget tre udtalelser på repræsentantskabsmødet:

Den første opfordrer politikerne i Folketinget til at droppe de lave ydelser, som skaber fattigdom og marginalisering, samt til at rydde op i de 15 forskellige og usammenhængende ydelser. Samtidig opfordres politikerne til i langt højere grad at investere i indsatserne i beskæftigelsesreformerne.

Repræsentantskabet vedtog desuden udtalelser om, at DS skal hjælpe nyuddannede til en god start på arbejdslivet, samt at DS har ansvar for at sikre erfarne socialrådgivere gode år i slutningen af deres arbejdsliv.

Den Gyldne Socialrådgiver og Jubilæumslegatet blev uddelt

Repræsentantskabsmødet dannede også ramme om uddelingen af Den Gyldne Socialrådgiver, som gik til fællestillidsrepræsentant i Randers Kommune, Henrik Manero Hald, og Dansk Socialrådgiverforenings jubilæumslegat, som gik til sygehussocialrådgiverne Josefine Suhr, Herlev Hospital, og Ellen Bækgård, Hvidovre Hospital.

I Socialrådgiveren 15/2014 kan du læse mere om både beslutninger, debatter, formandens beretning samt pris- og legatmodtagerne.