Seniorførtidspension og aftale om nye seniorordninger

JURASPALTEN Mellem regeringen, DF og RV er der derfor 2. maj 2019 blevet indgået en politisk aftale om en ny seniorpension, fastholdelsesfleksjob for seniorer og en forøgelse af seniorpræmien.

Reglerne om seniorførtidspension trådte i kraft den 1. januar 2014, men er ikke blevet anvendt i det forventede omfang. Mellem regeringen, DF og RV er der derfor 2. maj 2019 blevet indgået en politisk aftale om en ny seniorpension, fastholdelsesfleksjob for seniorer og en forøgelse af seniorpræmien. Grundlaget for den gældende seniorførtidspension og de nye seniorordninger belyses nedenfor.

Seniorførtidspension

Af lov om social pension § 17 stk. 3 fremgår, at personer med en langvarig og aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet (dvs. min. 20-25 års fuldtidsbeskæftigelse) kan tilkendes seniorførtidspension fra fem år før folkepensionsalder. Der skal ikke iværksættes beskæftigelsesrettede tilbud for at udvikle arbejdsevnen. Ovenstående betyder, at der alene skal tages stilling til, om arbejdsevnen er væsentligt og varigt nedsat i forhold til de erhverv, som personen kan varetage, uden at der iværksættes tiltag med henblik på at udvikle arbejdsevnen eller anvende restarbejdsevnen efter for eksempel praktik, revalidering eller ressourceforløb. Dermed bortses fra kravet om, at alle muligheder for udvikling af arbejdsevnen skal være udtømte.

Ovennævnte fastslås i Ankestyrelsens principafgørelse 99-15 og principafgørelse 12-19, hvor sidstnævnte herudover fastslår, at en begrænset arbejdsevne ikke skal udnyttes i et udviklingsfleksjob (minifleksjob), idet et udviklingsfleksjob forudsætter, at arbejdsevnen kan udvikles inden for en rimelig periode. I principafgørelse 12-19 var den effektive arbejdstid ca. 7,5 time pr. uge.

Ny seniorpension

Målgruppen for seniorpension er nedslidte personer med maks. seks år til folkepensionsalder, som har haft fuldtidsbeskæftigelse (20-25 år) og har en arbejdsevne på maks.15 timer om ugen. Vurderingen af arbejdsevnen skal ske på baggrund af de helbredsmæssige oplysninger og i forhold til det seneste job uanset branche. Dette betyder, at det ikke skal vurderes, om personen kan varetage et andet arbejde, og at der ikke skal iværksættes indsatser for at udvikle arbejdsevnen. Ydelsesniveauet for seniorpension svarer til førtidspension.

Fastholdelsesfleksjob til seniorer

Målgruppen er personer med maks. seks år til folkepensionsalder med en væsentlig og varigt nedsat arbejdsevne. For denne gruppe afskaffes dokumentationskravet forud for oprettelsen af fastholdelsesfleksjob. Det vil sige, at kravet om 12 måneders forudgående ansættelse efter overenskomstens sociale kapitler eller på særlige vilkår på personens hidtidige arbejdsplads afskaffes.

Forøgelse af seniorpræmie

Lov om en skattefri seniorpræmie træder i kraft den 1. juli 2019 og betyder, at personer født den 1. januar 1954 og senere kan få en seniorpræmie på 30.000 kr., hvis personen i det første år efter folkepensionsalderen, arbejder min. 1.560 timer. Med aftalen forøges beløbet til 42.000 kr. i det første år efter folkepensionsalder, og der indføres en ny seniorpræmie på 25.000 kr. for beskæftigelse i det andet år efter folkepensionsalder.

Læs principafgørelserne på www.ast.dk, og aftale om seniorpension m.v. på www.bm.dk

Jannie Dyring er cand.jur., ph.d. og mediator (MMCR), juridisk rådgivning-, konsulent- og kursusvirksomhed.